Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2009 r. (data wpływu: 9 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu: 8 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur VAT korygujących, w części dotyczącej:korekty powodującej zmniejszenie kwoty podatku należnego z 22% na 7% - jest prawidłowe, korekty powodującej zwiększenie kwoty podatku należnego z 7% do 22% - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty w związku ze zmianą stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 maja 2009 r. (data wpływu: 8 czerwca 2009 r.) o pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Spółka z o.o. planuje budowę obiektu zlokalizowanego we, przy ul. . W dniu 9 czerwca 2008 r. wydana została przez Prezydenta decyzja nr (.)o zmianie decyzji nr (.) o warunkach zabudowy, wydanej w dniu 19 lipca 2007 r.

Zmianie uległy m. in. zapisy dotyczące sposobu użytkowania oraz sposobu zagospodarowania terenu:przed zmianą:   - sposób użytkowania: hotel z basenem krytym, parkingiem podziemnym i terenowym,    - sposób zagospodarowania: budynek hotelowy dobudowany z dwóch stron do budynku X uzupełniający kwartał w formie zabudowy pierzejowej wzdłuż ul. (.), po zmianie:   - sposób użytkowania: hotel z samodzielnymi apartamentami, basenem krytym, centrum konferencyjnym, funkcjami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym,    - sposób zagospodarowania: budynek hotelowo - apartamentowy z częścią usługową dobudowany z dwóch stron do budynku X uzupełniający kwartał w formie zabudowy pierzejowej wzdłuż ul.(.).Teren, na którym powstanie obiekt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obiekt docelowo ma stać się hotelem z odrębnymi apartamentami mieszkalnymi (lokalami mieszkalnymi w rozumieniu Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Ponad połowa powierzchni użytkowej budynku, jaki powstanie w wyniku planowanej inwestycji otrzyma przeznaczenie niemieszkalne, zatem będzie to budynek niemieszkalny, ujęty w PKOB w klasie 1211 - Budynki hoteli. Na obecnym etapie inwestycji, w umowach z klientami, lokale te określone są jako niemieszkalne. Jednak z uwagi na dopuszczalną zmianę ich przeznaczenia, Spółka przewiduje możliwość przekwalifikowania ich na lokale mieszkalne. Taka zmiana znalazłaby swój wyraz w aneksie do umowy z klientem.

W przyszłości, zawierane będą także umowy dotyczące lokali mieszkalnych, które mają powstać w budynku niemieszkalnym.

Poszczególne lokale będą wyodrębniane własnościowo dopiero przy ich sprzedaży.

W dniu 19 marca 2009 r. Prezydent udzielił Spółce pozwolenia na budowę hotelu. W pozwoleniu tym zaznaczono: W projektowanym budynku hotelowym zaprojektowano pokoje hotelowe oraz samodzielne apartamenty, co jako sposób użytkowania zostało opisane w cytowanej decyzji z dnia 9 czerwca 2008 r. W załączeniu do wniosku Podatnik przekazał kopie:decyzji o pozwoleniu na budowę, wydaną w dniu 19 marca 2009 r., decyzji o warunkach zabudowy, wydaną w dniu 19 lipca 2007 r., decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, wydaną w dniu 9 czerwca 2008 r.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, momentem, w którym dochodzi do zamiany przedmiotu dostawy jest chwila, gdy strony umowy przedwstępnej dokonują skutecznej zmiany jej odpowiednich postanowień. Zdaniem Spółki dla celów rozliczenia VAT można przyjąć zasadę, iż następuje to poprzez podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, gdy okoliczności wyraźnie wskazują, że zmiana umowy (w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) nastąpiła w innym momencie. Zapłata otrzymywana przez Spółkę po dokonaniu takiej zmiany w umowie, podlegać będzie opodatkowaniu według stawki właściwej dla nowookreślonego przeznaczenia lokalu.

W ocenie Spółki modyfikacja zasad opodatkowania będzie także skuteczna w odniesieniu do tych części zapłaty, co do których obowiązek podatkowy powstał przed zmianą przedmiotu dostawy. Wynika to ze ścisłego, funkcjonalnego powiązania zapłaty (zaliczki) z powyższą dostawą (zapłata przed dostawą nie jest odrębnym zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu). Podatnik, który otrzymał taką zapłatę powinien skorygować wykazaną kwotę podatku. Jeśli zapłata udokumentowana została fakturą, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dlatego wystawiając faktury korygujące podatnik powinien faktycznie otrzymane kwoty ująć jako wartość brutto i obliczyć podatek rachunkiem w stu według właściwej (zmienionej) stawki (obowiązek podatkowy powstał w zakresie faktycznie otrzymanej kwoty - art. 19 ust. 10 i 15 ustawy o VAT).

Jeżeli natomiast z umowy przedwstępnej wynika, że obowiązkiem kupującego jest przekazanie zaliczek określonych w umowie jako kwoty netto, z zastrzeżeniem ich powiększenia o podatek VAT według właściwej stawki, to niezgodność faktycznie przekazanej kwoty z wartością obliczoną po zmianie stawki wywoła skutek wyłącznie w zakresie prawa cywilnego. Sprzedawca będzie mianowicie:uprawniony do żądania dopłaty - jeśli stawka zmieniła się z 7% na 22%; w takim przypadku kwota tej dopłaty będzie rozliczana w zakresie VAT odrębnie od wcześniej dokonanej płatności;zobowiązany do zwrotu części zapłaty jeśli stawka podatku zmieniła się z 22% na 7%, wówczas faktycznie otrzymana kwota będzie wyższa od należnej, co z perspektywy VAT nie wpływa na zasadę opodatkowania kwoty faktycznie otrzymanej (nawet jeśli została zawyżona), w takim przypadku obniżenie kwoty podatku w rozliczeniach VAT może zostać dokonane wyłącznie na podstawie faktury korygującej doręczonej kupującemu, dokumentującej zwrot odpowiedniej części zapłaty.Zasady dokonywania korekt wynikających ze zmiany przeznaczenia lokalu skutkującej zmianą stawki podatku nie zostały jednoznacznie określone w przepisach o VAT. Biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje, procedura korygowania kwot podatku powinna w ocenie Spółki wyglądać następująco:

1) w razie obniżenia stawki do 7% dochodzi do zwiększenia podstawy opodatkowania z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty podatku; kwoty wynikające z wystawionej faktury korygującej należy ująć stosownie do przepisu art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, tj:w miesiącu przekazania faktury korygującej nabywcy, jeżeli przez upływem terminu do złożenia deklaracji za dany miesiąc, w którym nabywca towaru otrzymał korektę faktury, podatnik otrzyma potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru, w przypadku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc podatnik jest uprawniony do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskał.Takie rozwiązanie - w ocenie Spółki - podyktowane jest treścią art. 108 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty, a regułę tą stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Z przepisu tego wynika zasada związania podatnika kwotą podatku wykazaną na fakturze do czasu skutecznej zmiany tej kwoty, a ponieważ takiej zmiany dokonać można wyłącznie poprzez wystawienie i rozliczenie faktury korygującej, zgodnie z dotyczącymi jej przepisami, to właściwym jest zastosowanie przytoczonego wyżej art. 19 ust. 4a ustawy o VAT.

2) w razie podwyższenia stawki podatku z 7% do 22%, zmniejszenie podstawy opodatkowania i towarzyszące temu zwiększenie kwoty podatku powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym doszło do zmiany przeznaczenia lokalu, tj. zmiany umowy przedwstępnej, od tego bowiem momentu, z uwagi na zmianę przedmiotu dostawy, podatnik traci prawo do korzystania z preferencyjnej stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w części dotyczącej:korekty powodującej zmniejszenie kwoty podatku należnego z 22% na 7% - jest prawidłowe, korekty powodującej zwiększenie kwoty podatku należnego z 7% do 22% - jest nieprawidłowe.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl przepisu art. 106 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 4 i ust. 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ww. ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W myśl przepisu art. 29 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Natomiast w myśl ust. 4 tego artykułu podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z kolei art. 29 ust. 4b ustawy stanowi, iż warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Powołany wyżej przepis art. 29 ust. 4a ustawy, jednoznacznie wskazuje, iż kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania muszą zostać udokumentowane. Faktura korygująca, bez potwierdzenia jej odbioru, nie spełnia powyższej przesłanki i nie stanowi wystarczającej podstawy do obniżenia podatku należnego - dopiero potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę spowoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Podstawowe elementy, które winna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży wymienione zostały w § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia.

Uregulowania § 13 i § 14 ww. rozporządzenia określają przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Przepis wskazanego ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy (§ 13 ust. 3 pkt 1), zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 13 ust. 3 pkt 2).Oznacza to, że we wskazanych wyżej przypadkach podatnik obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej.

Fakturę korygującą, zgodnie z § 14 ust. 1 cyt. rozporządzenia, wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku, bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka planuje budowę obiektu, który zgodnie z pierwotnym planem miał stanowić budynek hotelowy, jednakże po zmianie decyzji o warunkach zabudowy docelowo ma stać się hotelem z odrębnymi apartamentami mieszkalnymi (lokalami mieszkalnymi w rozumieniu Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). Ponad połowa powierzchni użytkowej budynku, jaki powstanie w wyniku planowanej inwestycji otrzyma przeznaczenie niemieszkalne, zatem będzie to budynek niemieszkalny, ujęty w PKOB w klasie 1211 - Budynki hoteli. Na obecnym etapie inwestycji, w umowach z klientami, lokale te określone są jako niemieszkalne. Jednak z uwagi na dopuszczalną zmianę ich przeznaczenia, Spółka przewiduje możliwość przekwalifikowania ich na lokale mieszkalne. Taka zmiana znalazłaby swój wyraz w aneksie do umowy z klientem i spowoduje, że zmieni się stawka podatku od towarów i usług należna z tytułu sprzedaży ww. lokali.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w przypadku zmniejszenia kwoty podatku należnego z 22% do 7% w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu pierwotnie niemieszkalnego na lokal mieszkalny, korekta podatku winna zostać dokonana z zastosowaniem przepisów cyt. wyżej art. 29 ust. 4a i ust. 4c ustawy o VAT.

Inaczej przedstawia się sytuacja, w której następuje zwiększenie kwoty podatku należnego z 7% na 22%. Zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy nie została bowiem wprost uregulowana kwestia rozliczania faktur korygujących w przypadku zwiększania przez podatników kwoty podatku należnego. W takich przypadkach należy zatem odnieść się do przepisów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiących o momencie powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym, zasadnym jest zastosowanie reguł dotyczących terminu powstania obowiązku podatkowego wynikających z art. 19 ust. 10, ust. 11 i ust. 15 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11 (art. 19 ust. 10).

Stosownie do przepisu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Ponadto w myśl art. 19 ust. 15 ustawy o VAT, w przypadkach określonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna być ona rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej sprzedaży, bez względu na przyczynę dokonanej korekty.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur VAT korygujących wystawionych w związku ze zmianą stawki podatku. W kwestii dotyczącej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie zasad obowiązujących przy określaniu stawek podatku, w przypadku zmiany charakteru lokalu pierwotnie niemieszkalnego na lokal mieszkalny i odwrotnie, została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2009 r. nr ILPP1/443-439/09-4/KG.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, korekta podatku, lokal mieszkalny, lokal użytkowy, nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, zaliczka
Data aktualizacji: 30/01/2013 06:00:01

Dokumentowanie przez Wspólnotę Mieszkaniową pobieranych na rzecz jej członków zaliczek na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość udokumentowania skonta fakturą korygującą sprzedaż

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 grudnia 2005 r. (data...

W którym momencie powstanie przychód z tytułu wykonania ponadlimitowych usług medycznych...

Na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn...

Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych personalnych oraz nie żąda faktury VAT?Urząd Skarbowy Chełm 22-100 ul. Obłońska 20ASposób zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczenia od podatku zakupu i wymiany stolarki okiennejCzy tłumacz przysięgły jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wykonywanych na rzecz Sądu (Prokuratora, Policji) tłumaczeń dla potrzeb podatku VAT?Termin rozliczenia podatku po wystawieniu faktur korygujących
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.