Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Kiedy należy odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym przedmiotem działalności firmy jest między innymi sprzedaż fabrycznie nowych samochodów osobowych. W przypadku nabycia samochodu procedura jego zakupu i odbioru jest następująca:

1) zostaje złożone zamówienie na dany samochód,

2) Generalny Importer - sprzedawca towaru - sprawdza sytuację płatniczą Spółki tzn. możliwość zapłaty za nie: zabezpieczenie finansowe,

3) w przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej możliwości odbioru i zapłaty za samochody Importer wydaje samochody do transportu - na podstawie dowodu WZ, co oznacza, że firma transportowa odbiera samochody od Generalnego Importera,

4) w dniu przekazania samochodów do transportu lub w dniu następnym zostaje wystawiona faktura VAT,

5) fizyczna dostawa towaru przez firmę transportową odbywa się w dniu następnym po wystawieniu faktury VAT,

6) w momencie wystawienia faktury Spółka może dysponować samochodami bez ograniczeń tzn. może je odebrać własnym środkiem transportu, sprzedać klientowi bądź wydzierżawić.

Zgodnie z pismem uzupełniającym Spółki opisany w powyższym wniosku stan faktyczny dotyczy sytuacji kiedy faktura wystawiona przez Generalnego Importera dociera do Spółki przed fizycznym otrzymaniem towaru.

Zdaniem Spółki odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów przysługuje w momencie wystawienia faktury, gdyż wtedy powstaje prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.)

W myśl art. 86 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z ustępem 2 cytowanego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług,

Przepisy wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług dają podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z nabyciem towarów usług w zakresie, w jakim są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa może zostać przez podatnika zrealizowane w ściśle określonym terminie.

Stanowi o tym treść art. 86 ust. 10 ww. ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w wyżej określonym terminie, to zgodnie z ust. 11 art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

W świetle powyższych unormowań terminem do dokonania odliczenia jest okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę lub następny okres rozliczeniowy.

Przepis art. 86 ust. 12 ww. ustawy, na który Spółka powołała się w swoim piśmie stanowi, że w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) lub lit. c), przed nabyciem prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, z wyłączeniem przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzenia towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Zatem przepis art. 86 ust. 12, poza wskazanymi wyłączeniami, uzależnia prawo odliczenia podatku naliczonego od otrzymania faktury oraz od nabycia przez nabywcę dostawy prawa do rozporządzenia towarem lub w przypadku usługobiorcy, do wykonania usługi przez usługodawcę.

Ustawodawca nie zdefiniował zwrotu ‶chwila nabycia prawa do rozporządzenia towarem. Pojęcie ‶przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ujęciu art. 7 ust. 1 należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do wyzbycia się własności pozyskanych towarów czy ich obciążenia, lecz także korzystania z nabytych towarów. Przeniesieniu takiego prawa przez dostawcę towarzyszy jego nabycie przez nabywcę, przy czym nabycie prawa do rozporządzenia towarem nie może być utożsamiane z uzyskaniem władztwa fizycznego nad towarem, gdyż nie jest ono konieczne do rozporządzania towarem jak właściciel. Prawo to można zdefiniować jako pewien stan faktyczny polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel w ramach dostawy wiąże się z czynnością wydania towaru, jako zdarzenia, które rodzi powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy, podobnie jak wykonanie usługi u usługodawcy. Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy (usługobiorcy) nie może powstać przed zaistnieniem obowiązku podatkowego u dostawcy (usługodawcy).

Jak wynika z pisma Spółki moment wystawienia faktury przez Generalnego Importera jest momentem postawienia samochodu do dyspozycji Spółki, może ona odebrać nabyty samochód własnym środkiem transportu, sprzedać klientowi bądź też wydzierżawić. Faktura wystawiona przez Generalnego Importera dociera do Spółki przed fizycznym otrzymaniem towaru.

Z powyższego wynika, że Spółka w momencie wystawienia faktury posiada prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Jednak, by móc skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie towaru należy mieć również na uwadze zasadę wyrażoną w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, a jeżeli nie dokonał tego w wyżej określonym terminie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

We własnym stanowisku zawartym w piśmie Spółka stwierdza iż odliczenie podatku przysługuje w momencie wystawienia faktury, gdyż wtedy powstaje prawo do rozporządzenia towarem jak właściciel.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje przedstawione przez Spółkę stanowisko za nieprawidłowe, gdyż jak wynika z wyżej przytoczonych przepisów prawa, art. 86 ust. 12 ustawy o VAT nie zmienia zasady zawartej w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, iż prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub w okresie następnym, a jedynie przewiduje dodatkowy warunek w postaci nabycia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel, uzasadniający możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, samochód
Data aktualizacji: 16/10/2012 23:52:14

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze pr...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Czy przysługuje ulga w podatku dochodowym z tytułu wydatków poniesionych w 2005 r., udokum...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2006 r....

Opodatkowanie czynności biegłego sądowego. Obowiązek rejestracji i wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 1, art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17.01.2007r...

Czy przed fizycznym otrzymaniem zaliczki istnieje obowiązek zapłaty podatku od towarów i u...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:art. 14 b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.);po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego w imieniu Spółki przez Pełnomocnika pismem z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wysyłanie faktur drogą elektronicznąCzy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt, służący świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia, podlega odliczeniu?Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?Opodatkowanie oraz dokumentowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na mocy umowy zamianyPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.