Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy należy wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż energii elektrycznej?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 18.04.2005 r., nr PP/443/19/05A w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

zmienia przedmiotowe postanowienie

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, wnioskiem z dnia17.01.2005 r., zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wynajmuje Pani lokal firmie na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Koszty bieżące związane z jego utrzymaniem za wodę i energię elektryczną refakturuje Pani na najemcę. Zapytanie dotyczyło m.in. terminu wystawienia refaktury dokumentującej odsprzedaż wody oraz energii elektrycznej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, w drodze postanowienia z dnia 18.04.2005 r. Nr PP/443/19/05/A, udzielił interpretacji, zgodnie z którą w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się - zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.) - nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.Przepis ust. 2 § 18, który stanowi, że faktury te nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie dotyczy jednak wystawiania faktur m.in. w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz usług w zakresie rozprowadzania wody, jeżelifaktura zawiera informacje jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (§ 18 ust. 3 rozporządzenia). Jeżeli faktura nie zawiera informacji jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, fakturę wystawia się zgodnie z § 16 rozporządzenia, tj. nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi.W refakturze właściciel, obciążając najemcę kosztami energii elektrycznej i wody, może wyznaczyć nowy termin płatności, do którego przestrzegania zobowiązany będzie podmiot otrzymujący fakturę. Mimo to, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, nie zmienia się zasada określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, który dla usług dostawy energii czy wody powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla dostawy energii elektrycznej czy wody.Powyższe przepisy pozwalają na wystawienie refaktury z datą wystawienia faktury dokumentującej nabycie usług dostawy energii elektrycznej i wody, które są przedmiotem dalszej odsprzedaży. Powyższe dotyczy faktur za media, jeżeli w umowie właściwej dla rozliczeń między Panią a nabywcą tych usług został określony termin płatności oraz refaktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:

Zgodnie z art. 6 (4) VI Dyrektywy, w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu lecz na rachunek innej osoby bierze udział w świadczeniu usług uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. W świetle powyższego należy przyjąć, że jeśli zakupiła Pani usługę dostarczenia energii elektrycznej oraz wody, a następnie ją odsprzedaje najemcy to Pani sama wykonała usługę polegającą na dostarczeniu energii elektrycznej oraz wody.

Fakturę z tytułu dokonywanej przez Panią odsprzedaży energii elektrycznej i wody należy wystawić zgodnie z § 18 ust. 1 powołanego rozporządzenia, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży. Jeżeli natomiast faktura nie zawiera informacji jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży (§ 18 ust. 2 w związku z ust. 3). Data wskazana na wystawionej przez Panią fakturze winna być datą dnia, w którym wystawia Pani przedmiotową fakturę.

Obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanej przez Panią odsprzedaży energii elektrycznej i wody - zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - powstaje z chwilą upływu terminu płatności określonego w wystawionej przez Panią fakturze (refakturze) zgodnie z umową najmu.

Wydana przez Urząd Skarbowy interpretacja, zgodnie z którą dla potrzeb wystawiania faktur dokumentujących odsprzedaż energii elektrycznej i wody ma zastosowanie § 16 (jeśli nie oznaczono w fakturze okresu rozliczeniowego, którego dotyczy), iż moment powstania obowiązku podatkowego jest u Pani taki sam, jak u pierwotnego dostawcy energii elektrycznej i wody oraz, że datą wystawienia przez Panią faktury może być data wystawienia faktury pierwotnej - rażąco narusza przepisy § 18 ust. 1 i 2, art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a i c oraz § 12 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Jednocześnie Dyrektor tut. Izby Skarbowej zauważa, że powołane w postanowieniu i niniejszej decyzji rozporządzenie Ministra Finansów, zostało z dniem 1 czerwca 2005 r. zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Termin wystawienia faktury jest obecnie uregulowany w § 15 nowego rozporządzenia, lecz regulacja ta nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego.

Z ww. względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł, jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Słowa kluczowe: media, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 05/11/2011 00:32:37

W jaki sposób należy prawidłowo dokonać rozliczenia sprzedaży środków poleasingowych byłym...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Stosowanie proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT do odliczenia podatku naliczonego wyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik właściwie wystawił dokumenty (tj. faktury) i zastosował 0% stawkę podatku VAT...

Spółka na zlecenie firmy austriackiej wyposaża hale produkcyjne usytuowane na Słowacji w konstrukcje stalowe, stanowiące linie montażowe do produkcji samochodów. Kontrakt na Słowacji obejmuje dostawę i montaż elementów tej konstrukcji w większości...

Czy można stosować stawkę 0% dla WDT w momencie wystawienia faktury dla nabywcy niemieckiego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.04.2006 r. (data wpływu do...

jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?

POSTNOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania w związku z realizacją projektu?Urząd Skarbowy Czarnków 64-700 ul. Pocztowa 4Czy fakt wyodrębnienia na fakturze obok beczek wartości przesyłki pozbawia Wnioskodawczynię prawa do bycia opodatkowaną w formie karty podatkowej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.