Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Kiedy nalezy zaksięgować fakturę korygującą?

POSTANOWIENIE

NA PODSTAWIE: Art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki stwierdza, że stanowisko Pana XX przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2007 r. złożonym w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 21.03.2007 r. - o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj. zaksięgowania faktury korygującej jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 21.03.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cyt. ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pan XX we wniosku z dnia 21.03.2007 r. wyjaśnia, że w roku 2006 (oraz w latach wcześniejszych) prowadził podatkową księgę przychodów o rozchodów i stosował zasadę określoną w art. 22 ust. 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - koszty uzyskania przychodów potrącał w roku podatkowym, którego dotyczyły. W roku 2007 wnioskodawca stosuje również tę samą zasadę przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów o rozchodów. Jak wynika z dalszej części wniosku, we wrześniu 2006 r. samochód ciężarowy, który użytkowany jest na podstawie umowy leasingu operacyjnego uległ awarii. W październiku 2006 r. wnioskodawca zakupił części samochodowe, została wykonana usługa serwisowa i wystawiona faktura na kwotę 8.076,26 zł netto. Jednocześnie do sprzedawcy ww. samochodu wnioskodawca skierował pismo reklamacyjne i zażądał poniesienia części kosztów naprawy z uwagi na fakt, iż awaria spowodowana była wadą materiałową. Ostatecznie reklamacja została uznana i w styczniu 2007 r. serwis wystawił fakturę korygującą - kwotą za wadliwe części i naprawę został obciążony sprzedawca a wnioskodawca otrzymał korektę na kwotę - 6.124,85 zł netto.

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy fakturę korygującą (korekta z tytułu zmiany płatnika) wystawioną w styczniu 2007 r. zmniejszającą fakturę pierwotną wystawioną w październiku 2006 r. za zakup części samochodowych i usługę serwisową należy zaksięgować i zmniejszyć koszty uzyskania przychodu w 2006 r. czy w 2007 r.?

Zdaniem Pana XX faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana i zmniejszać koszty uzyskania przychodu w 2007 r.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wnioskodawca podaje, że w przypadku, gdy zarachowanie kosztów nie było możliwe w roku podatkowym, którego dotyczą są one potrącane w tym roku, w którym zostały poniesione, tak więc faktura wystawiona w styczniu 2007 r., a dotycząca 2006 r. powinna zostać zaksięgowana dopiero w 2007 r.. Również wydatki, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretnym przychodem, ponieważ związane są z całokształtem działalności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich faktycznego poniesienia, a taki niewątpliwie ma koszt naprawy samochodu.

Stanowisko organu podatkowego

Według generalnej zasady zawartej w art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 01.01.2007 r. wprowadziła zmiany w brzmieniu ww. art. 22 ust. 1 oraz wprowadziła również podział kosztów na bezpośrednio i inne nie związane bezpośrednio z przychodem jak również określiła definicję dnia poniesienia kosztów.

Stosownie do nowoobowiązującego przepisu art. 22 ust. 5 cyt. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

Natomiast jak stanowi art. 22 ust. 5c cyt. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszy bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 22 ust. 6 cyt ustawy, zasady określone w ust. 5-5c, z zastrzeżeniem ust. 6b, mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Stosownie do treści § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152 poz. 1475 ze zm.) podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące oraz inne dowody wymienione w § 13 i 14.

Natomiast zasady poprawiania błędów w podatkowej księdze określa § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia. Stwierdzone błędy w zapisach księgi podatkowej poprawia się, między innymi przez wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.

Dowody sporządzane w celu skorygowania zapisu, mogą mieć postać: noty księgowej, faktury korygującej lub noty korygującej. Nabywca dokonuje korekty zapisów w podatkowej księdze po otrzymaniu od sprzedawcy np.; faktury korygującej.

Faktura korygująca służy więc generalnie do usuwania błędów zawartych w części faktury określającej, między innymi, przedmiot i wartość sprzedaży jak również może być wystawiona w przypadku skorygowania innych błędów np. dotyczących sprzedawcy i nabywcy.

Jako dowód księgowy faktura korygująca stanowi dla nabywcy podstawę poprawienia błędów w zapisach księgowych odpowiednio po stronie przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku z dnia 20.03.2007 r. stanu faktycznego wynika, że samochód użytkowany przez wnioskodawcę uległ awarii. W październiku 2006 r. zostały zakupione części samochodowe i została wykonana usługa serwisowa oraz wystawiona faktura VAT. Wnioskodawca, wartość wynikającą z faktury zaksięgował po stronie kosztów w miesiącu październiku 2006 r. Jednocześnie z uwagi na fakt, że awaria spowodowana była wadą materiałową, wnioskodawca do sprzedawcy samochodu skierował pismo reklamacyjne i zażądał poniesienia części kosztów naprawy. Reklamacja została uznana i częściowo za wadliwe części i naprawę został obciążony sprzedawca samochodu. Serwis wystawił fakturę korygującą (korekta z tytułu zmiany płatnika).

Jak wynika z powyższego, po wykonaniu usługi nastąpiło udokumentowanie zmniejszenia należności, na okoliczność czego została wystawiona faktura korygująca zawierająca zmniejszenie wartości za części samochodowe i usługę serwisową. Przedstawione zdarzenie powoduje konieczność zmniejszenia kosztów przez wnioskodawcę.

W myśl art. 22 ust. 5c cyt. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszy bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6b ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (czyli podatników, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów), uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że zaewidencjonowanie faktury korygującej wystawionej w miesiącu styczniu 2007 r., w miesiącu październiku 2006 r. byłoby działaniem nieprawidłowym, bowiem korekta wartości za części samochodowe i usługę serwisową nastąpiła w roku 2007. Faktura korygująca powinna być podstawą ujęcia tej faktury w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej przez serwis bez konieczności cofania się do rozliczeń pierwotnych.

Wobec powyższego, zdaniem tut. organu podatkowego, wnioskodawca winien w miesiącu styczniu 2007 r. zaksięgować fakturę korygującą za zakup części samochodowych i usługę serwisową i odpowiednio, zgodnie z przepisami, zmniejszyć koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania faktury korygującej należy uznać za prawidłowe.
Słowa kluczowe: faktura korygująca
Data aktualizacji: 30/06/2012 03:54:40

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób...

Rozliczenie i dokumentowanie wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie czynności świadczonych na terytorium Litwy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku refakturowania usług poczty państwowej?

Na podstawie art. 14 a - art. 14 d, art. 165 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 12.04.2006 r. o interpretację zastosowania...

Księgowość z Piotrkowa Trybunalskiego - dlaczego tak ważne jest ubezpieczenie OC?

Znalezienie odpowiedniego księgowego, wcale nie jest łatwym zadaniem i tak naprawdę wymaga ono sprawdzenie co najmniej kilku biur. Niestety przedsiębiorcy bardzo często nie mają czasu, by dokładnie przyjrzeć się komu tak naprawdę powierzają...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowychDokumentowanie wypłacanych premii pieniężnychCo może biegły rewident z Tarnowa?Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana z tytułu wymienionych przychodów wystawić fakturę VAT dla sp. z o.o.?Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć wydatki poniesione na przedmiotową usługę kompleksową do kosztów uzyskania przychodów ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.