Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach VAT

Pismem z dnia 07.12.2005r., uzupełnionym w dniu 13.12.2005r. oraz w dniu 18.01.2006r., zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność handlową w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży obuwia pod nazwą "Andrzej". Firma Pana dwa razy w roku uczestniczy w targach obuwia zorganizowanych w Moskwie, w czasie których wynajmuje powierzchnię wystawową. Organizatorem targów jest Firma "Export Promotion" z Warszawy, która obciąża Pana za tę usługę fakturami VAT. Firma "Export Promotion", która obciążyła Pana fakturami VAT za targi w Moskwie, w dniu 09.08.2004r. otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie udzielone przez Urząd Skarbowy Warszawa -Praga. Zgodnie z informacją udzieloną przez w/w Urząd Skarbowy usługę w zakresie organizacji targów realizowane poza krajem na rzecz odbiorców mających siedzibę w kraju należało opodatkować 22% stawką podatku VAT. Takie też faktury otrzymał Pan od organizatora targów, a wykazany w tych fakturach podatek VAT został odliczony w deklaracjach VAT w rozliczeniu za lipiec w 2004r. oraz styczeń i marzec w 2005r.W dniu 07.04 2005r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienił interpretację wydaną przez Urząd Skarbowy Warszawa- Praga i uznał, iż usługi świadczone przez organizatora targów sklasyfikowane w grupowaniu PKW i U 74.84.15, obejmujące swoim zakresem jako usługę główną wynajem powierzchni wystawowej, realizowane poza krajem na rzecz odbiorców mających siedzibę w kraju , stosownie do art.27 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT powinny być traktowane jako usługi związane z nieruchomościami . W związku z tym, że są one świadczone poza terenem kraju nie będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając,iż : zgodnie z opisaną sytuacją, w chwili składania deklaracji VAT, w której ujęte zostały przedmiotowe faktury, firma miała pełne prawo do odliczenia wykazanego w nich podatku VAT, gdyż zgodnie z interpretacją organu podatkowego transakcja podlegała opodatkowaniu. Na podstawie art.14b § 5 Ordynacji podatkowej zmiana interpretacji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi. Przedmiotowe faktury ujęte zostały w deklaracjach VAT za lipiec 2004r, styczeń 2005r, oraz marzec 2005r., a więc przed zmianą interpretacji.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia , postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15 ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124. Wymienione wyżej wyłączenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust.3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zgodnie z art.86 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).Zasadą ogólną jest prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jednak w określonych przez ustawodawcę przypadkach zasada ta podlega ograniczeniu.

W art.92 ust.1 pkt.1 ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia w drodze rozporządzenia listy towarów i usług oraz przypadków, w których nabycie towarów i usług nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego. Takim aktem wykonawczym jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz 970 ze zm.).

W świetle § 14 ust.2 pkt.2 tego rozporządzenia, wg stanu prawnego obowiązującego od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r., w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku , faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego.

Z cyt. wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że do 31 maja 2005r podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług, ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do podatków faktycznie należnych. Natomiast w przypadku tzw. samoopodatkowania przy dostawie czynności zwolnionych, bądź nieopodatkowanych, faktura nie dawała nabywcy prawa do obniżenia podatku należnego.Bez znaczenia pozostawał fakt, że kwota wykazana na fakturze została przez nabywcę uregulowana.

Dopiero z dniem 1 czerwca 2005r. w/w ograniczenie w prawie do obniżenia podatku należnego, zapisane dotychczas w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r., zostało zmodyfikowane i przeniesione do ustawy. Zgodnie z art.88 ust.3a pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005r., faktur które dokumentują transakcję nie podlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną od tego podatku nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego, ale tylko w sytuacji, gdy kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana.

Skutki zastosowania się podatnika do informacji udzielonych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa obowiązujących do dnia 31.12.2004r. należy oceniać w oparciu o ich brzmienie dotychczasowe. Zgodnie z art.14 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) zastosowanie się przez podatnika płatnika lub inkasenta do interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie może im szkodzić, jednakże nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty podatku. W takim przypadku nie wszczyna się postępowania podatkowego w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte umarza się nie naliczając odsetek za zwłokę. Przepis ten na mocy art.14a § 3 Ordynacji podatkowej ma również zastosowanie do informacji udzielanych przez naczelników urzędów skarbowych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący do 31 maja 2005r. stan prawny , w rozliczeniu podatku VAT za lipiec 2004r. oraz styczeń i marzec 2005r. nie przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego według stawki 22% , wykazanego w fakturach dokumentujących czynności nie podlegające opodatkowaniu .

W związku z tym, iż interpretacja prawa podatkowego będąca informacją udzielona została przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Praga organizatorowi targów, ( wystawcy faktury) oraz zmiana tej informacji wydawana była przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, obowiązujące do dnia 31.12.2004r., zatem w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania powołany przez Pana przepis art.14b §5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005r.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 07.12.2005r. jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 07/12/2012 02:52:12

Czy na fakturze za usługi noclegowe można stosować 7% stawkę podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w...

Czy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony znak: PF 7 02 2005 z dnia...

Prawo do odliczenia z faktury kupna samochodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka podatku dla dostawy domu wraz z infrastrukturą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik posiadający status spółki "w organizacji" lecz nie posiadający numeru identyf...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 8, 9, 16, 17, 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób skorygowania podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej wystawionej tytułem zafakturowanej przez dostawcę przedpłatyVAT - w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjumMoment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczejCzy odliczenie całej kwoty podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej zakup samochodu wcześniej wziętego w leasing jest prawidłowe?Czy od refaktury powinna dodatkowo odprowadzać podatek dochodowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.