Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług informatycznych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością dokonuje nabycia usług informatycznych, w ramach których uzyskuje m.in. prawo do korzystania z rezultatów opieki technicznej i produktowej do produktów firmy informatycznej oraz opieki autorskiej. Opieka techniczno-produktowa polega na otrzymywaniu wsparcia przez producenta np. pozyskiwanie od producenta nowych wersji oprogramowania, analizie zgłoszonego problemu, itp. W przypadku świadczenia opieki autorskiej, usługi te obejmują utrzymanie systemu oraz serwisu. Usługa utrzymywania systemu polega na utrzymywaniu wersji źródeł systemu i utrzymywaniu wersji systemu w zgodności z ustawami i przepisami ogólnie obowiązującymi. Usługi serwisu polegają na podejmowaniu działań zmierzających do usunięcia awarii, naprawy zbiorów systemu w przypadku awarii i systematycznej konserwacji zbiorów systemu. W tego typu umowach, płatność z góry, jest jedyną możliwością nabycia praw do posiadania najnowszych wersji i uaktualnień eksploatowanego oprogramowania. Najkrótszy okres sprzedaży takich praw wynosi jeden rok.

Nabyte usługi są wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych jak i zwolnionych z VAT, co oznacza, że Spółka ma prawo do odliczenia VAT w całości lub według przyjętego współczynnika. Z tytułu sprzedaży prawa dostępu do opieki techniczno-produktowej i usługi opieki autorskiej, kontrahent wystawia faktury VAT z góry za cały przyjęty okres rozliczeniowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT oraz dokonania płatności jest podpisana umowa przez obie strony.

Strona stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczenia VAT (w całości lub wg współczynnika) w okresie, w którym otrzymała fakturę dokumentującą nabycie opisanych powyżej usług informatycznych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt lit. b w/w ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 106 ust. 1 w/w ustawy, w związku z ust. 3, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 90, poz. 798), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 w/w ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12,16 i 18.

W myśl w/w art. 86 ust. 11, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony przez Stronę stan faktyczny należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Strona przed wykonaniem usługi dokonała zapłaty części lub całości należności wynikającej z przedmiotowej faktury, ma prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w okresie, w którym otrzymała fakturę oraz, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły przesłanki wynikające z art. 86 ust. 12 w/w ustawy, wyłączające obniżenie kwoty podatku należnego w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, usługi informatyczne
Data aktualizacji: 17/03/2012 11:42:44

Czy oddzielna płatność z tytułu cukru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 30 czerwca 2007r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie...

Jak należy dokumentować przychody z tytułu najmu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście stosownie do treści art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 18.03.2004 r. wyjaśnia co następuje:...

Czy faktury VAT wysyłane do klientów w formacie PDF przy użyciu poczty elektronicznej po w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zasadne jest fakturowanie dostaw, które zostały opłacone z góry, co zostało udokumento...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 , poz.60 z póżn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących przekazanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego ze stawką VAT 22Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu usługi turystyki opodatkowanej szczególną procedurą marży?Urząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9Opodatkowania i udokumentowania dostawy działekCzy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający faktur dokumentujących raty leasingowe motocykla?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.