Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania nieruchomości gruntowych do wieczystego użytkowania po dniu 1 maja 2004 r.?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 28 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku oddania nieruchomości gruntowych w wieczyste użytkowanie.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Starostwo Powiatowe jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy czym po dniu 1 maja 2004 r. oddało do użytkowania wieczystego kilka nowych nieruchomości gruntowych. Przychody uzyskane z tego tytułu zostały opodatkowane stawką VAT w wysokości 22% i rozliczone w deklaracji VAT-7 we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania nieruchomości gruntowych do wieczystego użytkowania po dniu 1 maja 2004 r.Zdaniem wnioskodawcy dla decyzji wydanych po 1 maja 2004 r. do dnia 14 lutego 2005 r. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat. Po dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i skreśleniu § 3a obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1, natomiast jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dnu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia od nabywcy.

W rozumieniu ww. ustawy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, zatem obowiązek podatkowy jest ściśle uzależniony od momentu wydania gruntu, co następuje w momencie dokonania wpisu tego prawa do księgi wieczystej (art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zauważyć także należy, że właściciel gruntu od razu powinien rozliczyć podatek VAT od całej wartości takiej transakcji tj. uwzględnić wartość wszystkich opłat należnych mu od użytkownika gruntu, za cały okres, na który zostaje ustanowione użytkowanie wieczyste. Powyższy warunek musi zostać spełniony mimo, iż w przypadku użytkowania wieczystego płatności nie zawsze regulowane są jednorazowo (np. pierwsza opłata - wpłacana do dnia zawarcia umowy, opłaty roczne - wpłacane do 31 marca każdego roku lub raty od pierwszej opłaty), a także wówczas gdy wspomniane należności nie zostaną uiszczone. Biorąc pod uwagę ww. regulacje prawne zauważyć należy, iż obowiązek podatkowy w żaden sposób nie jest uzależniony od terminów i sposobu zapłaty lub jego braku.

Od powyższej zasady istnieje wyjątek dotyczący umów, w stosunku do których termin powstania obowiązku podatkowego na wyżej wskazanych zasadach przypadałby w okresie od 25 czerwca 2004 r. do 14 lutego 2005 r. W tym czasie obowiązywała bowiem regulacja zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Chodzi tu o § 3a, który stanowił, że w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu. Przepis ten ustanowiony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), a uchylony został rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 17, poz. 150). Przepis ten odnosił się wprost do czynności oddania gruntu w użytkowane wieczyste i nie różnicował czy czynność ta stanowi świadczenie usług czy też dostawę towarów.

W tym okresie obowiązek podatkowy powstawał zatem z momentem upływu terminu płatności kolejnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Do tych umów miały ponadto zastosowanie zasady zawarte w § 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. Zgodnie, z tym przepisem w przypadku pobrania po dniu 24 czerwca 2004 r., a przed dniem 15 lutego 2005 r., w całości lub w części należności z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - przed upływem terminu ich płatności - obowiązek podatkowy z tytułu pobrania tych należności powstał z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat (wpłat).

W stosunku do pozostałej części kwoty należnej z tytułu zawartych umów obowiązek podatkowy powstał w dniu 15 lutego 2005 r., tj. w dniu kiedy przestał obowiązywać przepis § 3a wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanych regulacji prawnych Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z interpretacją Ministra Finansów znak PP1-811-1181/2004/EF/2699 z dnia 11 sierpnia 2004 r. wydaną na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (ogłoszoną w Dz. Urz. MF. z 2004 r. Nr 11, poz.106) użytkowanie wieczyste uznane zostało za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W dniu 8 stycznia 2007 r. ogłoszona została uchwała NSA W-wa z (sygn. akt I FPS 1/06), w myśl, której użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów.

Z uwagi na rozstrzygnięcia zawarte w ww. uchwale NSA wymieniona wcześniej interpretacja Ministra Finansów została zmieniona w piśmie z dnia 27 marca 2007 r. znak PT-812-167/2007/MR/429 (ogłoszone w Dz. Urz. MF z 13 kwietnia 2007 r.).

W ocenie tut. organu w opisanej wyżej sytuacji, w przypadku nieprawidłowego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w okresie od 1 maja 2004 r. do 13 kwietnia 2007 r. ( z wyłączeniem okresu obowiązywania ww. § 3a rozporządzenia) zastosowanie będzie miał wcześniej obowiązujący art. 14 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którym zastosowanie się przez podatnika (.) do interpretacji, o której mowa w § 1 pkt 2, nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi (.) nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do dnia jej uchylenia albo zmiany, a także:nie ustala dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się;nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta, korekta faktury, nadpłata, obowiązek podatkowy, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nie popełni się błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej...

Urząd Skarbowy Bolesławiec 59-700 ul. Garncarska 10

Zasięg terytorialny miasta Bolesławiec gminy Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka powiaty bolesławiecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 20101016740004332221000000 VAT 67101016740004332222000000 PIT...

Według jakiego kursu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy przeliczać fakt...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 22.08.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu...

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy mój podpis musi widnieć na fakturze?W jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MPCzy szpital będący podatnikiem podatku od towarów i usług winien wystawiać fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?Czy wynikłe róznice kursowe przy kompensacie rozrachunków sa uwzględniane w rozliczaniu podatku dochodowego?Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do koparko - ładowarki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.