Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane na fakturze korygującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2009 r. (data wpływu 26 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z faktury korygującej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 26 stycznia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z faktury korygującej.W przedmiotowym wniosku został przedstawione zdarzenie przyszłe.Podpisał Pan umowę o wystawianie faktur przez nabywcę (selfbiling), która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), została zarejestrowana w urzędzie skarbowym. W przypadku wystąpienia transakcji sprzedaży nabywca może wystawić fakturę, jak również fakturę korygującą dotyczącą udzielonych rabatów. Może wystąpić sytuacja, że faktura korygująca zostanie wystawiona w dniu 31 stycznia 2009 r., a sprzedawca otrzyma ją do akceptacji 2 lutego 2009 r. i odeśle oryginał do nabywcy przesyłka kurierską w dniu 5 lutego 2009 r. Kopia z podpisem wystawcy pozostaje u sprzedawcy.W związku z powyższym zadano następujące pytania.Kiedy sprzedawca może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartości wykazane w fakturze korygującej selfbilingowej:

czy za miesiąc styczeń, przyjmując fakt wystawienia faktury korygującej przez nabywcę jako moment otrzymania korekty. czy za miesiąc luty, w którym nabywca otrzyma odesłaną przez sprzedawcę opatrzoną podpisem akceptacji korektę.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmniejszenia można dokonać dopiero w rozliczeniu za miesiąc luty, gdyż dopiero w lutym nabywca otrzyma prawnie ważną (z podpisem akceptacji sprzedawcy) fakturę korygującą. Wystawiona w dniu 31 stycznia 2009 r. stosownie do przepisu § 6 pkt 2 ust. 2b. faktura niezawierająca akceptacji w formie podpisu nie jest ważna.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 29 ust. 4 tejże ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i b.

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a).Z kolei zgodnie z art. 29 ust. 4b ww. ustawy warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:

w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.

Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29 ust. 4c ustawy).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 106 ust. 8 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz.U. Nr 212, poz. 1337).Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.Z kolei stosownie do treści § 6 ust. 1 nabywcy towarów i usług od podatnika, o którym mowa § 4 ust.1, mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako - FAKTURA VAT, w tym również faktury, o których mowa w § 10, jeżeli nabywca towarów i usług:jest podatnikiem zarejestrowanym, jako podatnik VAT czynny;ma zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi umowę odpowiadającą warunkom wymienionym w ust. 2, upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów - w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy;w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2, dostarczy właściwemu naczelnikowi rzędu skarbowego pisemną informację o zawarciu takiej umowy, zawierającą w szczególności:dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, z którym zawarł tę umowę, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy.2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna zawierać:postanowienia, iż podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi:upoważnia nabywcę do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w jego imieniu i na jego rachunek, poinformuje nabywcę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;postanowienia, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług:będzie wystawiał faktury, faktury korygujące i duplikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma tak być określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi, poinformuje drugą stronę w trybie natychmiastowym w przypadku wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT czynnego lub o zbyciu przedsiębiorstwa;określenie terminu jej obowiązywania, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 2 lata;określenie towarów lub usług, w odniesieniu do których nabywca będzie wystawiał faktury w imieniu i na rzecz dokonującego dostawy lub usługodawcy w okresie obowiązywania umowy.3. Faktura wystawiana na zasadach określonych w ust. 1 i 2 powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że wystawił ją w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca.Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisał Pan umowę dotyczącą wystawiania faktur przez nabywcę. Umowa obejmuje również wystawianie faktur korygujących. Zaznaczył Pan, że może wystąpić sytuacja, kiedy to faktura korygująca zmniejszająca podstawę opodatkowania zostanie wystawiona pod koniec miesiąca, a sprzedawca otrzyma ją do akceptacji na początku następnego miesiąca. Oryginał po podpisaniu odesłany zostaje pocztą kurierską do nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy.

Powołana wyżej treść art. 29 ust. 4a ustawy, jednoznacznie stanowi, iż kwoty, o które zmniejsza się obrót muszą zostać udokumentowane. Dodatkowo § 6 ust. 2 powołanego rozporządzenia wskazuje, że nabywca każdorazowo powinien przedstawiać drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu. Faktura korygująca bez potwierdzenia jej w formie podpisu nie będzie spełniać powyższych przesłanek i stanowić wystarczającej podstawy do zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Zatem posiadanie przez Pana zaakceptowanej w formie podpisu faktury korygującej uprawnia do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym to potwierdzenie uzyskano.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, nabywca, obrót
Data aktualizacji: 28/12/2012 03:00:01

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do wynajmowanych sa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usług magazynowania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawką VAT powinno sie obciążyć w fakturze z tytułu prawa wieczystego użytkownia grun...

Działając na podstawie: art. 14 a - art. 14 d, art. 165 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku bez numeru z dnia 12.07.2005 r. (data wpływu...

Ile wynoszą zarobki księgowych w Suwałkach?

Uważa się, że księgowa Suwałki to jeden z bardziej dochodowych zawodów. Czy jest tak jednak naprawdę? Ostatnio jedna z ogólnopolskich gazet postanowiła rozprawić się z tego typu mitami. Sprawdzono, jak swoje zarobki oceniają biegli rewidenci...

Opodatkowania dostawy towarów dokonanych poza granicami kraju

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury dokumentującej aport na zasadach ogólnych?Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur na zakup towarów i usług związanych z budową nowych przyłączyW jakiej wysokości należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zwrotu przez Brokera P. części składek dotyczących P.?Opodatkowanie podatkiem VAT podatku od nieruchomościSposób wystawienia faktury VAT dopuszczalny przez polskie prawo podatkow
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.