Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kiedy wykonawca ma prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r. (data wpływu do Urzędu 02.08.2006 r.) Jednostki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 02.08.2006 r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o interpretację dotyczącą prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Stan faktyczny przedstawiony przez we wniosku jest następujący :

Gmina w dniu 21 sierpnia 2003 r. zawarła w trybie zamówień publicznych ze Spółką umowę o realizację zadania inwestycyjnego, przy obowiązującej stawce podatku VAT w wysokości 7% za roboty budowlane. W umowie strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w wysokości 7%. Po zawarciu umowy ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła zmianę stawki podatku VAT z 7% na 22% na usługi budowlane.

Urząd Gminy wyraził zgodę na wystawianie faktur obejmujące podatek VAT 22% do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie tj. do kwoty X zł. W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 18 sierpnia 2005 r. wystawiono faktury VAT z 22% podatkiem na kwotę netto X zł., brutto X zł. Zamawiający - Gmina zgodnie z umową płaciła faktury do wysokości wynikającej z 7% stawki VAT i postanowieniami umowy. Wykonawca na skutek odmowy Gminy na zmianę aneksem umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 3571 k.c. wystąpił do Sądu z powództwem o zmianę umowy w zakresie podwyższenia wynagrodzenia w ten sposób, że od wykonanych robót i zafakturowanych od 1.05.2004 r. będzie mu przysługiwało wyższe wynagrodzenie związane ze zmianą podatku VAT z 7% do wysokości 22%. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 23.06.2005r. oddalił powództwo Spółki. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego - dodając do umowy punkt 13C o następującej treści: Wynagrodzenie wykonawcy podwyższa się o dodatkowe wynagrodzenie w kwocie X zł., a które to wynagrodzenie stanowi 70% należnego podatku od towaru i usług VAT, po 1 maja 2004 r. od robót zrealizowanych po tym dniu o wartości X zł.

Spółka pismem z dnia 22.06.2006 r. powołując się na wyrok Sądu Apelacyjnego przesłała Gminie fakturę korygującą z dnia 22.06.2006r. obniżającą wartość brutto wynagrodzenia od faktur wystawionych o kwotę X zł. do zafakturowanych robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym Budowa Gimnazjum.

Gmina zamierza wnieść skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie. Wyrok zmieniający umowę nie jest prawomocny, jest tylko wykonalny.

Pytanie Wnioskodawcy brzmi:

Czy Wykonawca miał prawo w okolicznościach sprawy wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą jak to uczynił ?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy w okolicznościach sprawy powód nie ma prawa wystawiać faktury VAT korygującej i przesłać jej do Gminy.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Wnioskodawcy Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku roboty budowlane dotyczące budowy gimnazjum zostały wykonane po 1 maja 2004 r. i ze względu na zmianę stawki podatku VAT z 7% na 22% roboty te powinny zostać opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22% gdyż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 (ustawa weszła w życie 1 maja 2004 r.). Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT powoduje obowiązek rozliczenia podatku wg stawek obowiązujących w dniu wykonania tych czynności.

Należy przypomnieć, że zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów przedstawionym w piśmie z dnia 24 czerwca 2004 r. (syg. PP3-812-458/2004/AK/1786) w przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z e zm.), które wykonane zostały przez podatników przed dniem 1 maja 2004 r., dla których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po 30 kwietnia 2004 r. czynności te podległy opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawek obowiązujących dla tych czynności w momencie wykonania tj. przed 1 maja 2004 r.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia sie również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z § 17 ust. 3 faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1 zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

W opisanej sytuacji wystąpiły przesłanki, o których mowa w treści § 17 powołanego wyżej rozporządzenia. W związku z powyższym wystawca faktury VAT - Wykonawca miał obowiązek wystawić fakturę Vat korygującą zgodnie z zasadami wystawiania tych faktur uregulowanymi w § 16 i 17 rozporządzenia.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie podziela stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, roboty budowlane, stawki podatku
Data aktualizacji: 14/05/2012 16:03:40

Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodane...

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 17.01.2006r. dotyczącego udzielenia pisemnej...

Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odlicz...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym...

Prawidłowe rozliczania faktur korygujących

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 19.08.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.08.2005r.) w sprawie udzielenia...

Obniżenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w przypadku braku potwierdze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak zostać księgową w Chorzowie?

Wiele osób, szukając swojej ścieżki kariery zawodowej, zastanawia się nad wykonywaniem konkretnego zawodu. Jednym z często wymienianych zawodów jest księgowa Chorzów. Jest to zawód posiadający spory szacunek i prestiż, lecz także nie najłatwiejszy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązki płatnika dotyczących rozliczenia dochodów za 2009 rObowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usługCzy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa?Czy wypłacone premie pieniężne należy dokumentować fakturami VAT?Podstawy wystawiania faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.