Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Kiedy wystawiać fakturę VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wystawienia faktury za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy lub pod kioski handlowe - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i wystawienia faktury za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy lub pod kioski handlowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miasto jako zarządca dróg wydaje decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy lub pod kioski handlowe zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych art. 40 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje...

Zdaniem Wnioskodawcy wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na cele reklamowe i pod kioski handlowe należy do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej i zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika VAT gminy przy wykonywaniu zadań publicznych i w związku z tym nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie z przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970) wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, iż czynności podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego wykonujące zadania publiczne nałożone odrębnymi przepisami korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań podejmowanych jako podmioty prawa publicznego oraz wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. ze zm.) stanowi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Ponadto art. 8. ust. 1 ww. ustawy reguluje, iż ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Art. 19 ust. 1 stanowi, iż organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dla poszczególnych kategorii dróg są:krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) zajęcie pasa drogowego na cele umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz reklam wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. W myśl ust. 3 ww. artykułu za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

Z treści wniosku wynika, iż Miasto jako zarządca drogi na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej zezwala za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy zezwolenie dotyczy umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę, której wysokość (określoną w ustawie o drogach publicznych) Miasto ustala w drodze decyzji administracyjnej Miasto jako zarządca drogi przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Omawiane działania gminy mieszczą się w zakresie działania i zadaniach własnych tego organu określonych w ustawie o samorządzie terytorialnym. Miasto realizuje czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami (ustawa o drogach publicznych). Należy stwierdzić, że Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego, wydaje decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy lub pod kioski handlowe zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - za co pobiera opłaty - spełnia dyspozycję § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym powyższe czynności podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, ale korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Zatem, Miasto ma obowiązek dokumentowania te czynności fakturami VAT, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż opłaty pobierane zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: czynności, zajęcie, zajęcie pasa drogowego, zwolnienie
Data aktualizacji: 02/12/2012 19:48:43

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - to n...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnia...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 29...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce 25-661 ul. Wróbla 17

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Kielce gminy Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków powiaty część kieleckiego województwo świętokrzyskie Konta bankowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma płacić podatek dochodowy od osób prawnych od wystawianych faktur (wartość netto), czy też może go nie płacić w tej sytuacji ?Czy współwłaściciele kamienicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT mogą wystawić jeden wspólny rachunek dla określonego najemcy?Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanuMożliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dokumentujących przyznane premie pieniężnePodstawa opodatkowania, faktura VAT, obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków towarowych do spółki osobowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.