Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Konieczność wystawiania faktury z podatkiem Vat przy świadczeniu usług pomiędzy jednostkami budżetowymi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w W., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Starosta W. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą: art. 7 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2005 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.) przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na grunty zalesione. W wyniku ww. zamówienia został wyłoniony wykonawca robót - D. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we W., powołane uchwałą Nr X Sejmiku Województwa D. z dnia 12 października 2001 r. Jest to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie zakładu budżetowego. Umowa na wykonanie usługi została zawarta pomiędzy: M. N. - Starostą W. reprezentującym Starostwo Powiatowe z siedzibą pl. P., W. a D. Biurem Geodezji i Terenów Rolnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura wystawiona za wykonane usługi przez płatnika (w tym przypadku D. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) powinna obejmować podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w W. (uchwała nr X z dnia 26 kwietnia 2007 r.) Starostwo jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania samorządu powiatowego oraz zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw i porozumień. Starostwo Powiatowe jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej (§ 3 niniejszego Regulaminu). W opinii Zainteresowanego faktura wystawiona za wykonane usługi przez płatnika nie powinna obejmować podatku VAT na podstawie zwolnienia wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Rozdział 6 § 8 ust. 1 pkt 14 - usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 158 załącznika 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, że w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, czy dokonane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowanie Starostwa Powiatowego do jednostek budżetowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: jednostka budżetowa, świadczenie usług, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 21:00:01

Możliwość dokonania sprzedaży towaru przed otrzymaniem faktury dokumentującej jego zakup

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego or...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Wpływ sposobu fakturowania sprzedaży wyrobów akcyzowych na ewidencję wyrobów akcyzowych ob...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego przez Gminę z faktur wystawianych na Urząd Gminy oraz możli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium kraju oraz termin wystawiania faktur VATFaktura korektaCzy korekty podatku naliczonego należy rozliczyć w okresie, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą?Faktura VAT z tytułu najmu, w skład której wchodzą opłaty za mediaUdokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.