Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Konieczność wystawiania faktury z podatkiem Vat przy świadczeniu usług pomiędzy jednostkami budżetowymi

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w W., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług pomiędzy jednostkami budżetowymi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Starosta W. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą: art. 7 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2005 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 ze zm.) przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na grunty zalesione. W wyniku ww. zamówienia został wyłoniony wykonawca robót - D. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we W., powołane uchwałą Nr X Sejmiku Województwa D. z dnia 12 października 2001 r. Jest to wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna działająca w formie zakładu budżetowego. Umowa na wykonanie usługi została zawarta pomiędzy: M. N. - Starostą W. reprezentującym Starostwo Powiatowe z siedzibą pl. P., W. a D. Biurem Geodezji i Terenów Rolnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura wystawiona za wykonane usługi przez płatnika (w tym przypadku D. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) powinna obejmować podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w W. (uchwała nr X z dnia 26 kwietnia 2007 r.) Starostwo jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania samorządu powiatowego oraz zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw i porozumień. Starostwo Powiatowe jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej (§ 3 niniejszego Regulaminu). W opinii Zainteresowanego faktura wystawiona za wykonane usługi przez płatnika nie powinna obejmować podatku VAT na podstawie zwolnienia wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Rozdział 6 § 8 ust. 1 pkt 14 - usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 158 załącznika 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, że w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska, czy dokonane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowanie Starostwa Powiatowego do jednostek budżetowych jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: jednostka budżetowa, świadczenie usług, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 21:00:01

Czy podatnik ma prawo do wpisania w koszty uzyskania przychodu wartości brutto niezapłacon...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 z póź. zm.), art. 22 art.23 ust 1 pkt 20 i pkt 43 lit b art. 23 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób...

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na...

Czy na podstawie wyciągów bankowych bez załączonych dokumentów źródłowych można dokonywać...

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 26.11.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.11.2003 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze...

Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Sosnowiec

Rachunkowość to system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych jednostki gospodarczej wyrażony w pieniądzu. Służy przekazywaniu informacji handlowych i ekonomicznych osobom, które zainteresowane są działalnością danej firmy. Rachunkowość obejmuje:...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy udokumentowania oddania nieruchomości w użytkowanie wieczysteUrząd Skarbowy Warszawa-Wola Warszawa 01-381 ul. Powstańców Śląskich 2DCzy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004 - 2007 wraz z żądaniem zwrotu nadpłaty podatku?Dotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnychCzy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.