Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania wygranego w konkursie

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2010r. (data wpływu do Organu 19 marca 2010r.), uzupełnionym w dniu 06 maja 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wygranego mieszkania- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2010r. do Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wygranego mieszkania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wygrała mieszkanie w konkursie Mieszkanie za czytanie zorganizowanym w 2007r. przez Gazetę. TBS K. zawarło 16 listopada 2007r. ze spółką pod firmą P. przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której TBS K. zobowiązał się ustanowić odrębną własność lokalu i sprzedać lokal mieszkalny na rzecz spółki pod firmą P. W akcie tym TBS K. wyraziła zgodę na przeniesienie przez spółkę pod firmą P. ogółu praw i obowiązków na osobę, która wygra konkurs zorganizowany przez Gazetę, przy czym strony ustaliły, że powyższe przeniesienie praw i obowiązków nie będzie obejmowało zapłaty ceny lokalu i nie będzie miało wpływu na zasady i termin zapłaty przez kupującego. Dnia 12 lutego 2008r. P. zawarła z wnioskodawczynią umowę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży, na mocy której przeniesiono na rzecz wnioskodawczyni ogół praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności i przedwstępnej umowy sprzedaży. Następnie na mocy aktu notarialnego z dnia 28 grudnia 2008r. firma K. ustanowiła odrębną własność i sprzedała mieszkanie na rzecz wnioskodawczyni za cenę 191.958 zł. TBS K. oświadczył, że cała cena sprzedaży została zapłacona przez P. Mieszkanie przekazane było w tzw. stanie deweloperskim, wymagało wykończenia. Wnioskodawczyni dysponuje fakturami i paragonami, które chciałaby doliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do kosztów uzyskania przychodu można doliczyć oprócz wartości mieszkania również nakłady poniesione na jego wykończenie, jeżeli zostaną poświadczone odpowiednimi fakturami, paragonami i oświadczeniami.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy lub praw w związku z którymi stosownie do art. 11 ust. 2a, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia jest wartość tego przychodu, w tym przypadku koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła kwota, która była podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w wysokości 10% jej wartości zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast zgodnie z art. 22 kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, a więc również nakłady poniesione na wykończenie mieszkania.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono m. in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009r. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., ponieważ wnioskodawczyni nabyła mieszkanie 28 grudnia 2008r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Koszty odpłatnego zbycia nie są tym samym co koszty uzyskania przychodu. Kosztem odpłatnego zbycia są wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć zatem związek przyczynowo - skutkowy.

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Z przedstawionego przez wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego wynika, że nakłady poniesione na wykończenie mieszkania zamierza udokumentować fakturami, paragonami i oświadczeniami.

Jednakże, jak wcześniej wskazano, kwestia ponoszenia nakładów, w czasie posiadania mieszkania, które zwiększyły jego wartość, powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami w postaci faktur VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur przez podatników podatku od towarów i usług określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Zgodnie z § 4 ust. 1 powołanego rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Za fakturę, zgodnie z § 17 pkt 5 ww. rozporządzenia uznaje się również rachunki, o których mowa w art. 87 i 88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 22.

Powołany wyżej art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, na żądanie nabywcy, wystawia rachunek dokumentujący dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wydatki zwiększające wartość mieszkania mogą być dokumentowane fakturami VAT i rachunkami. Natomiast paragony i oświadczenia, nie zostały na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług uznane za fakturę, tym samym nie mogą stanowić dokumentu, na podstawie którego ustali się nakłady zwiększające wartość mieszkania.

Podsumowując, stosownie do powołanych przepisów należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać pomniejszony o koszty, o których mowa w art. 19 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 6d ww. ustawy. Przy czym, jak wynika z cytowanego powyżej art. 22 ust. 6d ww. ustawy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania nabytego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób zaliczane są wyłącznie:udokumentowane nakłady na to mieszkanie zwiększające jego wartość, kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na to mieszkanie.Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje co może być kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży mieszkania nabytego w jakikolwiek nieodpłatny sposób. Brak więc jest podstaw prawnych aby do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć wartość mieszkania, która była podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej, ponieważ nie jest to nakład, który zwiększył wartość przedmiotowego mieszkania.

Wnioskodawczyni we własnym stanowisku powołała się na art. 22 ust. 1d ww. ustawy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.Jednakże należy stwierdzić, że ww. przepis, powołany przez wnioskodawczynię nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w sposób nieodpłatny, koszty uzyskania przychodu ustawodawca nakazał określać na podstawie art. 22 ust. 6d, w którym jednoznacznie określił co stanowi koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego mieszkania w momencie jego sprzedaży wnioskodawczynie będzie mogła zaliczyć wartość poniesionych nakładów na jego wykończenie, jeżeli wydatki te zostały udokumentowane fakturami.

Jednakże do kosztów uzyskania przychodu wnioskodawczyni nie będzie mogła zaliczyć wartości mieszkania, która była podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej, ponieważ art. 22 ust. 6d ww. ustawy, który będzie miał zastosowanie w przypadku sprzedaży przedmiotowego mieszkania, nie daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż wymienione w tym przepisem. Brak więc jest podstaw prawnych aby wartość mieszkania zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym stanowisko wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Ponadto nadmienia się, iż w odniesieniu do podatników, którzy uzyskują przychód ze sprzedaży m.in. lokalu mieszkalnego nabytego w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., ustawodawca przewidział zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy. Jednakże warunkiem jego zastosowania jest zameldowanie w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz złożenie oświadczenia w ustawowym terminie o spełnieniu warunku zameldowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, koszty uzyskania przychodów, nagrody w konkursach, sprzedaż mieszkania, wygrana
Data aktualizacji: 22/01/2013 09:00:01

Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kurso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w wystawionej fakturze VAT ma prawo zastosować 7% stawkę VAT również do materiałów zuż...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania 7%...

Prawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sanok 38-500 ul. Sienkiewicza 1

Zasięg terytorialny miasta Sanok gminy Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn powiaty sanocki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 73101015280911252221000000 VAT 23101015280911252222000000 PIT...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wielokrotnie nowelizowaną, uregulowane zostały zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawiany jest w formie papierowejMiasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem, jedna faktura na wnioskodawcę reszta na inny podmiotKonsekwencje podatkowych związanych z nabyciem prawa majątkowego w postaci nakładów inwestycyjnychPodatnik zwraca się z zapytaniem, jaki kurs Spółka winna zastosować do wyceny wpływu waluty na rachunek dewizowy z tytułu opłacenia udziałów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.