Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kto ma obowiązek rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży akcji nabytych w 2004 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w . stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2005 r., który wpłynął w dniu 24.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w . wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 10.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w piśmie z dnia 03.03.2005 r., które wpłynęło dnia 07.03.2005 r.

W wyżej wymienionym wniosku przedstawił Pan następujący stan faktyczny:Za pośrednictwem biura maklerskiego w 2004 r. podatnik zakupił i sprzedał akcje PKO BP S.A. Zakupu i sprzedaży akcji tego banku, na Pana zlecenie dokonały również osoby z jego najbliższej rodziny (mama, teściowa, żona). Każda z wymienionych osób robiła te operacje za pośrednictwem biura maklerskiego na własnym rachunku inwestycyjnym.

Podatnik zadał pytanie pytanie : "Czyje konto obciążyć podatkiem z tytułu zysków kapitałowych - jego czy ww. osób, które dokonały powyższych operacji na jego zlecenie".Ponadto podatnik wyraził stanowisko, iż "uważa, że to jego pieniądze i jego zyski więc tak też powinny być księgowane - u niego".

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Natomiast art. 11 ust. 1 wymienionej powyżej ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Natomiast art. 30b ust. 2 pkt 1 stanowi, iż dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ustawy.

Stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C). Takie informacje sporządzają i przekazują również biura maklerskie podatnikom (swoim klientom), którzy na swoim rachunku posiadacza papierów wartościowych dokonali operacji dotyczących odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 roku.

Wobec powyższego osoby (przez Pana wymienione) dokonujące operacji dotyczących sprzedaży akcji w roku podatkowym na swoim rachunku posiadacza papierów wartościowych, na podstawie art. 30b ust. 6 są obowiązane jako podatnicy, po zakończeniu roku podatkowego, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w zeznaniu podatkowym (tj. PIT-38), składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych stanowi współwłasność (w tym współwłasność małżeńską), wszystkie dochody ze sprzedaży akcji na tym rachunku określa się proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały we współwłasności są równe.

W ocenie tutejszego organu podatkowego, mając na względzie opisany stan faktyczny i powołane przepisy, stanowisko Pana przedstawione we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Słowa kluczowe: akcja, rachunek papierów wartościowych, sprzedaż akcji
Data aktualizacji: 31/12/2012 15:00:01

Czy zasadne jest wystawienie faktury, gdy należności wynikające z cesji wierzytelności zos...

Na podstawie art.216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. nr 8 poz.60 ze zm.), art.4 ust.1-3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak rozliczyć otrzymanie noty uznaniowej wystawionej przez kontrahneta zagranicznego dokum...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (teksy jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w...

Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewide...

Na podstawie 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy można całą wartość netto czynszu inicjalnego z wystawionej faktury zaliczyć do kosztów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawiać faktury w walucie euro dla odbiorcy włoskiego?Dylemat nowych firm: książka przychodów i rozchodów, czy księgi rachunkowe?Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych?Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania i rozliczenia w deklaracji dla podatku VAT nabywanych od podmiotów zagranicznych usług frachtuJaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań używanych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.