Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Kurs, jaki ma zastosowanie w przypadku przeliczenia faktury wystawionej w walucie EURO

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2009r. (data wpływu 16 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu, jaki ma zastosowanie w przypadku przeliczenia faktury wystawionej w walucie EURO - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu, jaki ma zastosowanie w przypadku przeliczenia faktury wystawionej w walucie EURO.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca świadczy usługi transportowe. Z tego tytułu wystawia dla kontrahentów faktury obejmujące wynagrodzenie za wykonane usługi. W przypadku niektórych kontrahentów Spółka wystawia faktury w walucie obcej (w EUR). Przykładowo (przykład nr 1) Spółka wykonała usługę transportową w dniu 26 marca 2009r. i wystawiła fakturę w dniu 2 kwietnia 2009r. Obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT powstaje w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi tj. 25 kwietnia 2009r., bo co do zasady kontrahenci nie płacą za fakturę wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Jeśli kontrahent płaci przed terminem 30 dni od dnia wykonania usługi, Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy w VAT w dacie zapłaty, ale dla potrzeb niniejszego wniosku Wnioskodawca zakłada, że kontrahent nie płaci wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi przez Spółkę.

Zdarza się też, że Wnioskodawca wystawia fakturę za usługi transportowe wykonane w okresie np. jednego tygodnia (jeśli Spółka w umowie z kontrahentem ustaliła, że faktura będzie dotyczyć wszystkich usług wykonanych w okresie 1 tygodnia). Przykładowo (przykład nr 2) Wnioskodawca wykonał usługę transportową w okresie od 30 marca 2009r. do 5 kwietnia 2009r. i wystawił fakturę np. w dniu 17 kwietnia 2009r. Obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT powstaje w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi tj. 5 maja 2009r., bo co do zasady kontrahenci nie płacą za fakturę wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Jeśli kontrahent płaci przed terminem 30 dnia od dnia wykonania usługi, Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy w VAT w dacie zapłaty, ale dla potrzeb niniejszego wniosku Wnioskodawca zakłada, że kontrahent nie zapłaci wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zafakturowaną kwotę wynagrodzenia musi przeliczyć na PLN dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Według jakiego kursu Wnioskodawca ma przeliczyć zafakturowane wynagrodzenie dla celów podatku od towarów i usług... Czy Wnioskodawca - w przykładzie nr 1 - może ustalić podstawę opodatkowania VAT obliczając przy zastosowaniu kursu średniego EUR ogłoszonego przez NBP z dnia 1 kwietnia 2009r.... Czy Wnioskodawca w przykładzie nr 2 może ustalić postawę opodatkowania VAT obliczając ją przy zastosowaniu kursu średniego EUR ogłoszonego przez NBP z dnia 16 kwietnia 2009r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, jeśli podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego (co jest możliwe w przypadku usług transportowych) i wystawia ją w przewidzianym terminie, a kwoty stosowane przy obliczeniu podstawy opodatkowania są ustalane w walucie obcej, wówczas przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że ustalając podstawę opodatkowania VAT powinien przeliczyć kwotę wyrażoną na fakturze w EUR według następujących kursów średnich EUR ogłoszonych przez NBP: w przykładzie nr 1 powinien zostać zastosowany kurs średni NBP z dnia 1 kwietnia 2009r., zaś w przykładzie nr 2 powinien zostać zastosowany kurs średni NBP z dnia 16 kwietnia 2009r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT określił, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Ogólne zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług zostały zawarte w art. 19 ustawy o VAT. Na mocy ust. 13 pkt 2 lit. a tego artykułu, z tytułu wykonania usług transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 10 i art. 120 ust. 16.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż żaden z przepisów ww. ustawy o VAT nie odnosi się wprost do kwestii wystawiania faktur w walucie obcej, ale też brak jest uregulowań, które zabraniałyby dokumentowania transakcji dokonywanych przez podatników VAT w obcej walucie. Jeżeli jednak podatnik decyduje się na fakturowanie należności w walucie obcej, musi mieć na względzie przepis § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w myśl którego, kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Powyższy przepis nakłada na wystawcę obowiązek przeliczania tylko kwot podatku wykazywanych na fakturach na złote, jeżeli kwota należności jest określona w innej walucie. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie obcej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej, co oznacza że w przypadku kontraktów zawartych np. w EURO dostawca krajowy może wystawić fakturę podając kwotę netto i brutto w EURO, a podatek VAT w złotych.

W świetle art. 31a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W myśl art. 31a ust. 2 ustawy o VAT w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Stosownie do § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia w przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

W świetle § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

W myśl § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca świadczy usługi transportowe. Z tego tytułu wystawia dla kontrahentów faktury obejmujące wynagrodzenie za wykonane usługi. W przypadku niektórych kontrahentów Spółka wystawia faktury w walucie obcej (w EUR).

Problem, który jest przedmiotem wniosku, Wnioskodawca zobrazował dwoma przykładami.

W przykładzie nr 1: Spółka wykonała usługę transportową w dniu 26 marca 2009r. i wystawiła fakturę w dniu 2 kwietnia 2009r. Obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT powstaje w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi tj. 25 kwietnia 2009r., bo co do zasady kontrahenci nie płaca za fakturę wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Jeśli kontrahent płaci przed terminem 30 dni od dnia wykonania usługi, Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy w VAT w dacie zapłaty, ale dla potrzeb niniejszego wniosku Wnioskodawca zakłada, że kontrahent nie płaci wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi przez Spółkę. Zdarza się też, że Wnioskodawca wystawia fakturę za usługi transportowe wykonane w okresie np. jednego tygodnia (jeśli Spółka w umowie z kontrahentem ustaliła, że faktura będzie dotyczyć wszystkich usług wykonanych w okresie 1 tygodnia).

Natomiast w przykładzie nr 2 Wnioskodawca wykonał usługę transportową w okresie od 30 marca 2009r. do 5 kwietnia 2009r. i wystawił fakturę np. w dniu 17 kwietnia 2009r. Obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT powstaje w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi tj. 5 maja 2009r., bo co do zasady kontrahenci nie płacą za fakturę wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi. Jeśli kontrahent płaci przed terminem 30 dnia od dnia wykonania usługi, Wnioskodawca rozpoznaje obowiązek podatkowy w VAT w dacie zapłaty, ale dla potrzeb niniejszego wniosku Wnioskodawca zakłada, że kontrahent nie zapłaci wcześniej niż 30 dnia od dnia wykonania usługi przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca zafakturowaną kwotę wynagrodzenia musi przeliczyć na PLN dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, Wnioskodawca świadczy usługi transportowe, dla których moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług został uregulowany przez ustawodawcę w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, a zatem w niniejszym przypadku zastosowanie znaleźć może przepis § 11 ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia, zezwalający na wystawienie faktury, dokumentującej świadczenie ww. usług, przed dniem powstania obowiązku podatkowego jednakże nie wcześniej niż 30. dnia przed jego powstaniem.

Ponieważ Wnioskodawca, z uwagi na ww. przepisy, mógł w obu przypadkach opisanych we wniosku, wystawić faktury dokumentujące świadczenie ww. usług transportowych, przed powstaniem obowiązku podatkowego to o ile wystawił je w terminie wskazanym w § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia, przeliczenia na złote winien dokonać według kursu średniego danej waluty obcej (w niniejszym przypadku EUR) ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia każdej z tych faktur.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca do przeliczenia wartości ujętych w walucie EUR prawidłowo zastosował odpowiednio, w przykładzie nr 1 kurs średni NBP z dnia 1 kwietnia 2009r., zaś w przykładzie nr 2 - kurs średni NBP z dnia 16 kwietnia 2009r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, kurs waluty, usługi transportowe
Data aktualizacji: 02/04/2012 17:27:01

Czy istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury korygującej oraz obniżenia podatku na...

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, że Jednostka w związku ze zwrotem towarów wystawia faktury korygujące. Oryginał wraz z kopią zostaje wydany klientowi, który sprawdza jego zgodność a następnie odsyła...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług elektronicznych rozli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zakup na allegro monet do kolekcji własnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy ujecia w księgach rachunkowych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatk...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie ujęcia w księgach...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka pyta, jaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług ?Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku należnegoPrzelew wierzytelności własnych dokonywany na rzecz banku na podstawie i w ramach umowy faktoringuUrząd Skarbowy Ełk 19-300 ul. Wojska Polskiego 67Urząd Skarbowy Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 13
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.