Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem, jedna faktura na wnioskodawcę reszta na inny podmiot

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009r. (data wpływu 19 listopada 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2009r. (data wpływu 15 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2009r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak IBPP4/443-1500/09/AŚ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:Nazwa projektu: .". Beneficjent: Miasto. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 (Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty), przewidywany termin rzeczowego zakończenia inwestycji - 30 listopada 2009r. Zakres projektu:- celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjlanego poprzez rozwój bazy edukacyjnej, polegający na utworzeniu pracowni przedmiotowych i specjalistycznych oraz wyposażeniu ich w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Opis przedmiotu projektu:Przedmiotem inwestycji jest utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w trzech placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego (Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych);

W Zespole Szkół Mechaniczno - Elektronicznych: wykonanie prac remontowych i dostosowanie (malowanie, wykonanie instalacji sieci komputerowej, instalacji alarmowej) oraz zakup sprzętu do pracowni fizykalno-symulacyjnej;

W Liceum Ogólnokształcącym - dobudowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, wykonanie prac remontowych pracowni przedmiotowych i biblioteki oraz zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń;

W Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych - wykonanie prac remontowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni komputerowej symulującej warunki przedsiębiorstwa;

Beneficjentem i inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Miasto będące jednostką samorządu terytorialnego. Podstawowym zadaniem miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców. Właścicielem majątku powstałego w wyniku inwestycji będzie miasto, natomiast operatorami zakupionego w ramach projektu wyposażenia klasopracowni i sprzętu dydaktycznego będą trzy szkoły:Zespół Szkół Ogólnokształcących - Liceum OgólnokształcąceZespół Szkół Mechaniczno - ElektronicznychZespół Szkół Ekonomiczno - TechnicznychOrganem prowadzącym każdą ze szkół jest Miasto, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. Każda ze szkół jest jednostką budżetową, a więc swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu Miasta.

Ponadto 28 sierpnia 2008r. zostało złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie do UM Oświadczenie o możliwości odzyskania podatku VAT o tym, iż zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT oraz, iż przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty rozliczenia projektu miasto nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak min.: wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

BENEFICJENTEM pomocy jest Miasto, dotacja rozwojowa przekazywana będzie/jest na rachunek bankowy beneficjenta (Miasta), następnie środki przekazywane są na konto REALIZATORA tj. szkoły ZSO i z tego konta wykonywane są wszelkie wydatki dotyczące projektu.

Efekty projektu tj. wyremontowane sale przedmiotowe i specjalistyczne, zakup sprzętu wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń (w tym sprzęt komputerowy) oraz budowa dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych będą wykorzystywane nieodpłatnie przez uczniów oraz kadrę nauczycielską szkół biorących udział w projekcie.

W piśmie z dnia 11 grudnia 2009r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 grudnia 2009r. Wnioskodawca wskazał, że:

1. Realizacja projektu wynika z wykonywanych zadań własnych Miasta.

Statut Miasta mówi - § 8 pkt 2, że zadania własne obejmują w szczególności sprawy (.) edukacji publicznej.

Ponadto rozwój bazy edukacyjnej miasta to jedno z najważniejszych zadań strategicznych miasta. (Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013, Strategia Edukacyjna Miasta na lata 2005-2012) - jej celem głównym jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, wzbogacenie oferty edukacyjnej, tworzenie właściwej bazy edukacyjnej, w tym dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania służące realizacji tego celu to: rozwój infrastruktury edukacyjnej i doskonalenie jakości edukacji. Istotne jest także usuwanie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do kształcenia.

2. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są związane w jakimkolwiek zakresie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę. 3. Nabywane towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, na których nabywcą jest Realizator projektu tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Jedynym przypadkiem jest faktura wystawiona na Urząd Miejski na wykonanie Studium Wykonalności. Studium Wykonalności stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie (jako część dokumentacji konkursowej) który został dostarczony w momencie brania udziału w ogłaszanym konkursie przez Instytucję Zarządzającą.4. Majątek powstały w wyniku inwestycji pn. . jest w ewidencji środków trwałych szkół biorących udział w projekcie tj.:Zespołu Szkół Mechaniczno-ElektronicznychZespołu Szkół Ekonomiczno-TechnicznychZespołu Szkół Ogólnokształcących.Zespół Szkół Ogólnokształcących zakupując sprzęt, który to faktycznie przeznaczony jest do danej szkoły przekaże go nieodpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym do danej szkoły.

Każdy majątek będący w ewidencji środków trwałych danej jednostki budżetowej stanowi majątek Miasta, jest użytkowany przez daną jednostkę organizacyjną. Wszelkie działania na tym majątku typu sprzedaż, przekazanie, likwidacja nie są wykonywane bez zgody organu prowadzącego tj. Miasta .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z dnia 11 grudnia 2009r.):

Czy Miasto ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz wskazane przepisy, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu bądź do zwrotu tego podatku, ponieważ nie będzie spełniony podstawowy warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jakim jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast stosownie do art. 87 ust. stawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z zapisem § 13 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Miasto będąc beneficjentem projektu jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach realizacji projektu pn. .", wykonując zadania z zakresu edukacji, Miasto zobowiązane jest do realizacji bezpośredniego celu projektu jakim jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozwój ich bazy edukacyjnej. Finalnym efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie sieć nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w trzech placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego, wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym w celu likwidacji barier architektonicznych zabudowany zostanie dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. W celu osiągnięcia ww. efektów w poszczególnych szkołach zostaną wykonane prace remontowe pracowni przedmiotowych i do nauki zawodu, zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pracowni oraz prace budowlane związane z zamontowaniem windy dla osób niepełnosprawnych. Właścicielem majątku powstałego w wyniku projektu będzie Miasto natomiast użytkownikami zakupionego sprzętu będą szkoły biorące udział w realizacji projektu. Efekty projektu będą udostępniane nieodpłatnie uczniom oraz kadrze nauczycielskiej szkół biorących udział w projekcie.

Realizowany projekt zakłada, że ani na etapie składania wniosku o dofinansowanie ani w trakcie jego realizacji jak również przez okres 5 lat po jego zakończeniu Miasto nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu. Zatem mając na uwadze powyższe, towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT nabyte przez Miasto w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl powyżej wymienionych przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego, skoro nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym, tym samym podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych realizacją projektu. W konsekwencji podatnik nie będzie miał również możliwości ubiegania się o zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 11a ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy (miasta) nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

Zatem Urząd Gminy (Miasta) działając w imieniu Gminy (Miasta) realizuje zadania własne Gminy (Miasta) i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. - o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP.

Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urząd ten nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towaru i usług dla gminy oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Dla celów rozliczeń podatku od towarów i usług, Gmina (Miasto) i Urząd Gminy (Miasta) powinny stosować jednakowe oznaczenie NIP nadane Gminie (Miastu), a w związku z wykonywanymi przez nie czynnościami powinno być wystawiane jedno rozliczenie deklaracyjne VAT - 7 niezależnie czy daną czynność należy przypisać Gminie (Miastu), czy też obsługującemu ją od strony techniczno-organizacyjnej Urzędowi Gminy (Miasta).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. . - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego".

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjlanego poprzez rozwój bazy edukacyjnej, polegający na utworzeniu pracowni przedmiotowych i specjalistycznych oraz wyposażeniu ich w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu wynika z wykonywanych zadań własnych Miasta.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są związane w jakimkolwiek zakresie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Majątek powstały w wyniku inwestycji pn. . jest w ewidencji środków trwałych szkół biorących udział w projekcie tj.:Zespołu Szkół Mechaniczno-ElektronicznychZespołu Szkół Ekonomiczno-TechnicznychZespołu Szkół Ogólnokształcących.Zespół Szkół Ogólnokształcących zakupując sprzęt, który to faktycznie przeznaczony jest do danej szkoły przekaże go nieodpłatnie protokołem zdawczo-odbiorczym do danej szkoły.

Każdy majątek będący w ewidencji środków trwałych danej jednostki budżetowej stanowi majątek Miasta, jest użytkowany przez daną jednostkę organizacyjną.

Z treści wniosku wynika, że w związku z realizacją projektu na Wnioskodawcę (obsługujący go Urząd Miejski) została wystawiona jedna faktura VAT na wykonanie Studium Wykonalności.

Skoro więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. . nie będą służyły wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności podlegających opodatkowaniu, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionej dla Wnioskodawcy faktury dokumentującej poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Pozostałe faktury, jak sam wskazał Wnioskodawca, są wystawione na Realizatora projektu tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10.

Jak to już wskazano powyżej prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury VAT. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Przede wszystkim zaś zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) faktura dokumentująca sprzedaż powinna zawierać między innymi dane nabywcy i sprzedawcy (nazwy, numery identyfikacji podatkowej) - § 5 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. - o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 269 poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP.

W przedmiotowej sprawie nabywane w ramach ww. projektu towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, na których nabywcą jest Realizator projektu tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań własnych Gminy (Miasta).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca (tj. Miasto) nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Dodatkowo tut. organ pragnie zauważyć, iż w przedstawionej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Realizatora projektu tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. ani też pozostałych szkół, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: edukacja, faktura, odliczenia, prawo do odliczenia, projekt, zadania własne
Data aktualizacji: 04/01/2013 00:00:01

Obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarcze...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11.02.2005r. (L. Dz. WGM.0717-0009 05 2005 02 00452), Urząd Miejski zawiera z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, umowy kupna sprzedaży, na których żądanie...

Dotyczy oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 23 czerwc...

W dniu 05.06.2005 r. P.W. A. wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pisemne zapytanie co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Spółka zwróciła się z...

Czy podatek od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jest rozliczany w momenc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007...

Dot. obowiązku dopłaty podatku od towarów i usług na rzecz spółdzielni przed rozliczeniem...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że zawarła ona w dniu 13.04.2004r. umowę ze Spółdzielnią dotyczącą wybudowania - na zasadzie odrębnej własności - lokalu mieszkalnego jak również umowę na wybudowanie miejsca postojowego w...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z x

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowegoCzy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup opisanego samochodu?Dotyczy problemu uznania za koszt uzyskania przychodów kosztów, wynikających z faktur wystawianych przez sieci handlowe, dotyczących premii od obrotuTermin wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanych zaliczek i ratObowiązek przechowywania kopii faktur VAT w wersji papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.