Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Miejsce świadczenia usług dla biura projektowego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2009r. (data wpływu 28 maja 2009r., uzupełniony pismem z dnia 06 lipca 2009r. (data wpływu 08 lipca 2009r.) oraz z dnia 13 lipca 2009r. (data wpływu 15 lipca 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług dla biura projektowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług dla biura projektowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, architektem wykonującym usługi dla biura projektowego na Martynice.

Ponieważ Martynika jest wyłączona z terytorium Wspólnoty Europejskiej, jako terytorium zamorskie Francji, faktury VAT, które Wnioskodawca wystawia będą obciążone podatkiem VAT N.P. - nie podlega.

Ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, przysługuje mu odliczenie VAT od podatku, na zakupy w kraju, związane z prowadzeniem firmy. Co za tym idzie będzie ubiegał się o zwrot podatku VAT na podstawie dokumentów oraz rozliczenia deklaracji VAT-7.

W dniu 30 czerwca 2009r. Podatnik został wezwany do uzupełnienia przedstawionego w przedmiotowym wniosku opisu stanu faktycznego oraz wskazania klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Ww. wezwanie skutecznie doręczono w dniu 02.07.2009r. W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione.

W uzupełnieniu do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Podatnik informuje, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza na rzecz podmiotu na Martynice wg klasyfikacji PKWiU nosi następujące numery:

74.20.1 - Projekty i rysunki wykonywane dla celów architektonicznych, inżynierskich, itp.

74.29.2 - Usługi architektoniczne

74.20.5 - Usługi planowania urbanistycznego oraz architektonicznego kształtowania krajobrazu.

Działalność Podatnika polega na sporządzaniu dokumentacji projektowej, która następnie przekazywana jest do biura na Martynice. Świadczone usługi dla biura projektowego na Martynice nie są związane z usługami świadczonymi przez rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Są natomiast związane z usługami architektonicznymi, tj. wg PKWiU 74.20.1; 74.29.2; 74.20.5.

Według wpisu do działalności gospodarczej wykonywane przez Wnioskodawcę usługi są sklasyfikowane pod numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 74.20A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Usługi dla biura projektowego na Martynice związane są z usługami przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów. Według PKWiU świadczone usługi architektoniczne są sklasyfikowane pod pozycją 74.2

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy przedmiotowe usługi obciążone będą podatkiem VAT i jeżeli tak, to w jakiej wysokości, czy będzie to VAT N.P. czyli nie podlegające opodatkowaniu.Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT od przedmiotowych usług w wysokości 22%, a więc stawki jaka obowiązuje na te usługi w Polsce.Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Martynika jest wyłączona z terytorium Wspólnoty Europejskiej, jako terytorium zamorskie Francji na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r., z aktualizacją na 2009r., Rozdział 3 art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 3 lit. d, miejscem wykonywania usługi jest teren państwa trzeciego (Martynika). Wobec powyższego usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem VAT (faktura VAT, ze stawką VAT NP).

Ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, przysługuje mu również odliczenie VAT od podatku, na zakupy w kraju, związane z prowadzeniem firmy, na podstawie ustawy o VAT Dział IX Rozdział 1 art. 86 ust. 8 pkt 1 - Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczane, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ww. ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według definicji legalnej zawartej w art. 2 pkt 4 ww. ustawy, przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej (Martynica) traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej (art. 2 pkt 3 lit. b) ww. ustawy). Z kolei przez terytorium państwa trzeciego rozumie się terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty (art. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług, dla potrzeb podatku od towarów i usług, określa art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przesądzając, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady wprowadzono szereg wyjątków, określających inne niż wynikające z zasady ogólnej, miejsce świadczenia usług.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 3 lit. d) w związku z ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku gdy usługi architektoniczne i inżynierskie - PKWiU 74.2, są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Jednak w stosunku do tych usług powyższy zapis obowiązuje z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, który stanowi, iż w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

O sposobie rozliczania podatku i jego wysokości oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 powołanego wyżej artykułu stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto tut. organ informuje, iż zgodnie z uregulowaniami § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W myśl ust. 2 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

W związku z powyższym, usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz biura projektowego na Martynice stanowią usługi wskazane w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym powinny być opodatkowane podatkiem VAT w miejscu położenia nieruchomości, tj. na Martynice. Wnioskodawca wystawiając fakturę dla swojego kontrahenta wpisuje podatek VAT N.P.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli takich, które generują podatek należny. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do działalności opodatkowanej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W przedmiotowej sprawie usługi są świadczone na rzecz biura projektowego na Martynice. W świetle art. 27 ust. 4 pkt 3 lit. d) w związku z ust. 3 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich - PKWiU 74.2 jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie podlegają więc opodatkowaniu na terytorium kraju.

Przepis art. 86 ust. 8 pkt 1 przedmiotowej ustawy stanowi, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogły być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Reasumując, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług dla biura projektowego, wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, miejsce wykonywania, obniżenie podatku naliczonego, stawki podatku, usługi architektoniczne, usługi projektowe
Data aktualizacji: 18/01/2013 06:00:01

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji...

Urząd Skarbowy Zgierz 95-100 ul. Ks. J. Popiełuszki 8

Zasięg terytorialny miasta Ozorków, Zgierz gminy Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Parzęczew, Zgierz powiaty zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 96101013710004462221000000 VAT 46101013710004462222000000 PIT 93101013710004462223000000...

Co musi zawierać księga rachunkowa?

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald i składają się z następujących elementów: - dziennika, - księgi głównej, - ksiąg pomocniczych, - zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych...

Zbiorcza faktura wewnętrzna

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktury muszą zawierać podpis osoby wystawiającej i uprawnionej do otrzymania faktury?Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja budynku PKOBCzy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?Dotyczy odliczenia podatku wynikającego z faktur dotyczących napraw i bieżącego utrzymania samochodu osobowegoSposób wystawienia faktury w euro dla polskich kontrahentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.