Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Miejsce świadczenia usługi transportowej na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg - siedziba firmy w kraju

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Z., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania importu usług na podstawie faktury wystawionej przez przedstawiciela podatkowego za usługę transportową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania importu usług na podstawie faktury wystawionej przez przedstawiciela podatkowego za usługę transportową. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności handlowej będzie dokonywał importu towarów z Chin. Towary dostarczane będą do Hamburga, gdzie dokonywana będzie odprawa celna i uiszczane cło. Następnie towary te będą dostarczane do siedziby Spółki na terytorium Polski. Odprawy celne dokonywane będą przez upoważnionego Przedstawiciela Fiskalnego w Hamburgu, zarejestrowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego na terytorium Niemiec. Wnioskodawca udzieli pełnomocnictwa firmie, Przedstawicielowi Fiskalnemu - do dokonywania w jego imieniu odpraw celnych oraz upoważnienia do przedstawicielstwa fiskalnego.

Firma ta zostanie upoważniona do:działania jako przedstawiciel fiskalny oraz przejmie na siebie obowiązki podatkowe w Niemczech dla wewnątrzwspólnotowych dostaw po dokonanej odprawie, do składania deklaracji podatkowych, do składania deklaracji podsumowujących.Przedstawiciel fiskalny wykaże w informacji kwartalnej VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów do Spółki i poda NIP Wnioskodawcy nadany przez krajowy organ podatkowy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Towary zaimportowane z Chin zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie procedury celnej o kodzie 42, która stanowi o dopuszczeniu do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego Państwa Członkowskiego.

Wnioskodawca dla celów potwierdzenia ww. transakcji będzie w posiadaniu następujących dokumentów:faktury importowej, wystawionej przez kontrahenta chińskiego, na której widnieją, prócz danych Wnioskodawcy, dane niemieckiego przedstawiciela fiskalnego, faktury od polskiej firmy spedycyjnej za transport drogowy z Hamburga do siedziby firmy oraz za fracht morski z Chin do Hamburga, jak i również za koszty portowe, odprawy celnej, dodatki paliwowe, walutowe lub faktury od niemieckiego Przedstawiciela Fiskalnego za usługę transportową na odcinku Chiny-Hamburg i Hamburg-Polska, niemieckiego dokumentu celnego STEUERBESCHEIT (odpowiednik polskiego dokumentu SAD) potwierdzającego dokonanie importu na terytorium Niemiec. SAD wystawiony zostanie dla Spółki gdzie jako osoba zgłaszająca wykazany będzie Przedstawiciel Fiskalny. STEUERBESCHEIT będzie w formie elektronicznej i nie będzie zawierał pieczęci i podpisów. faktury od przedstawiciela fiskalnego za należności celne, dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać kiedy towar został dostarczony do Wnioskodawcy - pieczątka brama Spółki lub dokument PZ.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktura od niemieckiego przedstawiciela fiskalnego za usługę transportową na odcinku Chiny-Hamburg i Hamburg-siedziba Spółki, będzie stanowiła podstawę do wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usług.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku usługi transportowej na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg-siedziba Spółki, dokonywanej przez niemieckiego przedstawiciela fiskalnego, oraz otrzymanej od niego faktury z jego i Wnioskodawcy numerem NIP, Spółka rozpozna import usług, pod warunkiem, że wartość usługi nie została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - art. 29 ust. 17 ustawy o VAT. Wnioskodawca uważa, że ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usług, ponieważ wartość usługi transportowej nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Natomiast z art. 17 ust. 2 ww. ustawy wynika, że przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów. W przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju (art. 17 ust. 4 ustawy).

Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę (art. 29 ust. 17 ustawy).

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT EU, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Gdy mowa jest o imporcie usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, nie jest istotnym, czy zagraniczny usługodawca świadczy swoją usługę faktycznie na terytorium Polski, lecz czy w świetle przepisów decydujących o miejscu świadczenia - miejscem opodatkowania jest Polska. Przepisami decydującymi w tym względzie w przedmiotowej sprawie są: art. 27 i art. 28 ustawy. Dokonując zatem oceny, czy określona usługa podmiotu zagranicznego dla usługobiorcy krajowego stanowi import usług, w pierwszym rzędzie należy ustalić, gdzie w świetle powyższych przepisów, podlega opodatkowaniu ta usługa. Jeżeli zgodnie z ww. przepisami, miejscem opodatkowania usługi nie jest Polska - wówczas nie wywołuje ona w stosunku do krajowego usługobiorcy, żadnych skutków na gruncie podatku od towarów i usług. Natomiast gdy przepisy te wskazują, że miejscem opodatkowania jest terytorium Polski wówczas należy ocenić, który podmiot jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Z przepisów ustawy (art. 27 i art. 28) wynika nie tylko miejsce opodatkowania usług, lecz również w jakich przypadkach podatnikiem w Polsce jest usługobiorca usług, świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju (import usług).

Stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

Przepis art. 28 ust. 1 ustawy o podatku VAT określa, że w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państwa członkowskich, zwanego dalej wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie w posiadaniu faktury od niemieckiego Przedstawiciela Fiskalnego za usługę transportową na trasie Chiny-Hamburg i Hamburg-Polska. Towary będą dostarczane do Hamburga, gdzie dokonywana będzie odprawa celna. Następnie towary te będą dostarczane do siedziby Spółki na terytorium Polski. Na fakturze podany zostanie numer NIP Wnioskodawcy.

Transport zostanie zatem wykonany poza terenem Unii Europejskiej (trasa Chiny-Hamburg) oraz na terenie dwóch państw członkowskich Wspólnoty (Niemcy-Polska).

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ww. usługi transportowej należy rozpoznać import usług.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż do usługi transportowej wykonanej poza terytorium Wspólnoty zastosowanie znajdzie przepis art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku VAT. W związku z tym, miejscem świadczenia usługi transportowej wykonanej na odcinku Chiny-Hamburg będzie miejsce, gdzie odbywa się transport. Zatem miejscem świadczenia tej usługi nie będzie Polska i do tej części usługi transportowej nie mają zastosowania przepisy dotyczące importu usługi.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Przepisy te mają natomiast zastosowanie do tej części usługi transportowej, która odbywa się na trasie Hamburg-siedziba Spółki (teren kraju). Miejscem świadczenia usługi transportowej, wykonanej na terenie dwóch państw członkowskich, w myśl art. 28 ust. 3 ustawy będzie terytorium państwa członkowskiego, z którego nabywca usługi podał na fakturze numer NIP, (tj. terytorium kraju). Zatem w świetle ww. przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Wnioskodawca stanie się podatnikiem z tytułu nabycia tej usługi oraz będzie musiał wykazać import usługi transportowej.

Zauważa się, iż kwestia wliczania do podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wartości usługi transportowej jest przedmiotem odrębnej interpretacji.

Z przepisu art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne.

Zatem Wnioskodawca obowiązany jest wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą import usługi transportowej.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W konsekwencji jednak oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać je za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W zakresie pozostałych pytań wydane zostaną również odrębne interpretacje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, przedstawiciel podatkowy, usługi transportowe
Data aktualizacji: 27/12/2012 21:00:01

Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie oraz udokumentowanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uregulowania w zakresie wniesienia aportem budynków i budowli wraz z gruntem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

PIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT w zakresie określenia różnic kursowychJak zaksięgować koszty najmu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pomimo braku faktur VAT?Opodatkowanie czynności niezwrócnenia paletCzy sprawowanie nadzoru przez nadleśniczego, w imieniu starosty, nad lasami niepaństwowymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz os. fizycznych (bez wymogu faktury VAT) tylko w systemie komputerowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.