Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura - 09 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 sierpnia 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Jawna zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na maszynę fleksograficzną. Umowa będzie spełniać warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:zostanie zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne etc.suma ustalonych w niej opłat pomniejszona o należy podatek od towarów i usług będzie odpowiadać co najmniej wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.Warunkiem realizacji umowy leasingu jest opłata wstępna, stanowiąca 20% wartości umowy leasingu, którą należy uiścić przy podpisaniu umowy, a przed wydaniem przedmiotu leasingu. Jest to opłata samoistna, bezzwrotna, niezależna od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wstępną ratę leasingu (niezależnie od kwoty) należy zaksięgować w koszty w miesiącu poniesienia, czy umieścić na koncie rozliczeń międzyokresowych i co miesiąc ujmować w koszty przez czas trwania umowy leasingu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady opodatkowania stron leasingu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa spełnia warunki określone w punkcie 1 i 2 art. 23b.

Jeżeli do zawarcia umowy leasingu operacyjnego będą miały zastosowanie ww. przepisy, to korzystający ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie, obciążające go opłaty wynikające z tej umowy, a więc również opłatę wstępną. Przedstawione powyżej przepisy nie określają momentu zaliczenia w koszty uzyskania przychodu opłat z tytułu umowy leasingu, w związku z tym Spółka odwołuje się do ogólnej zasady rozliczania kosztów, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego wynika, że koszty których nie można w sposób bezpośredni powiązać z określonym przychodem powinny być uwzględnione w roku, w którym zostały poniesione Opłata wstępna jest takim kosztem, którego nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego przychodu, niemniej jednak jej poniesienie warunkuje jego uzyskanie. Opłata ta jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać prawo do używania rzeczy na podstawie umowy leasingu. Należy ją wiązać nie z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, lecz z momentem jej zawarcia. Zatem, jeżeli zawarta umowa spełnia warunki określone przepisem art. 23b ustawy to opłata wstępna jest zaliczana jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w momencie poniesienia.

Na poparcie prezentowanego stanowiska we wniosku powołano:postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Znak: 1472/ROP1/423-176/213/06/PK, wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010r. sygn. akt II FSK 1733/08Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do art. 23b ust. 1 ww. ustawy, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome, suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.Zgodnie z art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997r. Nr 26, poz. 143 ze zm.)-do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Jeżeli zatem, będąca przedmiotem wniosku umowa leasingu w istocie będzie spełniać wszystkie warunki określone w art. 23b ww. ustawy, to poniesione przez korzystającego, opłaty ustalone w tej umowie leasingu, w podstawowym okresie umowy, z tytułu używania maszyny fleksograficznej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozstrzygając kwestię momentu zaliczenia opłat wstępnych do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot rozliczający koszty prowadzonej działalności gospodarczej, metodą właściwą dla ksiąg rachunkowych, należy brać pod uwagę zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 5 - 5d powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b.

W myśl natomiast art. 22 ust. 5c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przy czym zgodnie z art. 22 ust. 5d ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt

w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na maszynę fleksograficzną, spełniającą warunki umowy leasingu zawarte w art. 23b ust. 1 ww. ustawy oraz, iż Spółka rozlicza koszty uzyskania przychodów w sposób właściwy dla ksiąg rachunkowych, czego konsekwencją jest obowiązek stosowania zasad określonych cyt. powyżej przepisami art. 22 ust. 5-5c ww. ustawy. W związku z zamiarem zawarcia ww. umowy Spółka zobowiązana będzie uiścić wstępną ratę (opłatę) leasingową, co ma nastąpić przy zawarciu tej umowy i przed wydaniem jej przedmiotu. Z tej tez przyczyny stwierdzić należy, iż przedmiotowa wstępna rata (opłata) leasingowa będzie warunkowała realizacje umowy leasingu.

Wstępnych opłat leasingowych nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one uiszczane jednorazowo przed lub przy podpisywaniu umowy leasingowej, ale przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do zawarcia lub rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Są więc one tzw. kosztem pośrednim. Co do zasady, opłaty o charakterze wstępnym (niezależnie od stosowanego nazewnictwa) pomimo że ponoszone są jednorazowo, dotyczą ściśle określonego okresu, wynikającego z umowy leasingu.

Zatem bez względu na nazewnictwo (czynsz inicjalny, czynsz zerowy, opłata wstępna, pierwsza opłata, rata zerowa), jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia) i wydania przedmiotu leasingu, to, z uwagi na tę właśnie rolę, należy przyjąć, że jest to koszt dotyczący całej umowy

i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż skoro na gruncie przedmiotowej sprawy zapłata wstępnej raty leasingowej będzie warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wydania przedmiotu leasingu, to wydatek ten dotyczy ściśle określonego okresu trwania umowy leasingu przekraczającego rok podatkowy. Ma on charakter opłaty wstępnej, warunkuje bowiem rozpoczęcie realizacji umowy leasingu oraz odbiór przedmiotu leasingu i przyjęcie go do używania. W konsekwencji, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną wynikającą z ww. umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca obowiązany będzie rozliczyć ten wydatek proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyroku oraz rozstrzygnięcia organu podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, nie podziela prezentowanego w nich stanowiska. Zauważyć również należy, iż postępowanie w sprawie dot. wydania interpretacji indywidualnej jest postępowaniem szczególnym, mającym charakter uproszczony, odrębny od postępowania podatkowego, uregulowanego w dziale IV Ordynacji podatkowej. W jego wyniku, organ udzielając interpretacji, przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do sytuacji indywidualnej wskazanej przez Wnioskodawcę. Nie można zatem utożsamiać trybu interpretacji z postępowaniem podatkowym, a w konsekwencji i żądać, aby wydając interpretację organ, odnosił się do każdego powołanego we wniosku wyroku sądowego, czy też prowadził szeroko rozumianą polemikę z każdym poglądem Wnioskodawcy.

W świetle powyższego, Organ podatkowy nie ma obowiązku w wydawanych interpretacjach indywidualnych dokonywać oceny prawnej oraz analizy powołanych przez Skarżącego wyroków Sądów.

Dodać również należy, iż w myśl art. 87 Konstytucji, interpretacja indywidualna nie jest źródłem powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa. Oznacza to, że nie można wywodzić skutków prawnych z interpretacji wydanych nie w swojej sprawie, bowiem interpretacje te nie kreują prawa, a tym samym w stosunku do skarżącego nie można mówić o naruszeniu zasady zaufania obywateli do organów państwa, gdyż nie otrzymał on w swojej sprawie interpretacji, w której organ podatkowy reprezentowałby odmienne stanowiska.

Zważywszy na fakt, iż wnioskodawcą jest Spółka Jawna niniejsza interpretacja stosownie do postanowień m. in. art. 14k Ordynacji podatkowej jest wiążąca tylko dla tego podmiotu co oznacza, iż nie wywołuje bezpośrednio skutków dla wspólników tej Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: księgi rachunkowe, leasing operacyjny, metoda memoriałowa, opłata wstępna
Data aktualizacji: 19/01/2013 09:00:01

Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych. Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy na...

Urząd Skarbowy Białogard 78-200 ul. Mickiewicza 3

Zasięg terytorialny miasta Białogard, Swidwin gminy Białogard, Karlino, Tychowo, Brzeźno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Swidwin powiaty białogardzki, świdwiński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 70101015990176332221000000 VAT...

Czy podatnik nie opłacając w całości faktury VAT z tyt. nabycia usług budowlanych ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikają...

Na podstawie art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- Uznaje przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 24.01.2005r. jako...

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego wobec osób świadczących usługi księgowe

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka ma prawo zwiększyć podatek naliczony co miesiąc o zryczałtowany zwrot podatku zawarty w kolejnej racie zapłaty rolnikowi?Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług cash poolinguCzy Strona w sposób prawidłowy zarefakturowała na rzecz poszczególnych użytkowników opisaną w pkt 50 usługę?Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odpłatność za wypoczynek, którą pokrywa pracownik?Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawić fakturę VAT przy przekształceniu lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.