Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisingu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2010r. (data wpływu 7 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) dokonuje nabycia usługi tzw. teleserwisingu stanowiącej import usług, związanej z komputerowym monitoringiem prawidłowej pracy turbin elektrociepłowni. Wartość tej usługi obejmuje okres 1 kwartału. Kontrahent zagraniczny wystawia fakturę w trakcie trwania kwartału z 30 dniowym terminem płatności, np. w kwietniu za 2 kwartał, gdzie zapłata ma miejsce w miesiącu maju. Spółka rozlicza w koszty wartość usługi teleserwisingu proporcjonalnie do poszczególnych miesięcy kwartału. Podatek od towarów i usług VAT, jako należny i naliczony, Spółka rozlicza od wartości faktury na ostatni dzień kwartału obejmującego okres wykonania usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego rozliczając podatek od towarów i usług VAT jako należny i naliczony na ostatni dzień kwartału obejmującego okres wykonania usługi.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie faktury dotyczącej kosztów usługi monitorującej pracę turbin elektrociepłowni przed końcem okresu wykonania usługi nie powoduje powstania obowiązku w podatku od towarów i usług VAT w dniu wystawienia faktury, ale zgodnie z art. 19a ustawy o VAT w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1, lit. a lub lit. c przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel lib przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi, a więc w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, czyli na koniec kwartału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

W świetle art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ww ustawy o VAT stanowi, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Natomiast, stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy o VAT, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego zostały zawarte w Rozdziale I Działu IV ustawy o podatku od towarów i usług. W znajdującym się w tym rozdziale art. 19 ust. 1 ustawodawca zawarł ogólną zasadę, w myśl której obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, jednakże od tej zasady uczynił wiele wyjątków wymienionych w tym przepisie.

Z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy wynika, iż jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 19 ustawy, przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług.

Natomiast w myśl art. 19 ust. 19a ustawy o VAT, w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje nabycia usługi tzw. teleserwisingu stanowiącej import usług, związanej z komputerowym monitoringiem prawidłowej pracy turbin elektrociepłowni. Wartość tej usługi obejmuje okres 1 kwartału. Kontrahent zagraniczny wystawia fakturę w trakcie trwania kwartału z 30 dniowym terminem płatności, np. w kwietniu za 2 kwartał, gdzie zapłata ma miejsce w miesiącu maju. Spółka rozlicza w koszty wartość usługi teleserwisingu proporcjonalnie do poszczególnych miesięcy kwartału. Podatek od towarów i usług VAT, jako należny i naliczony, Spółka rozlicza od wartości faktury na ostatni dzień kwartału obejmującego okres wykonania usługi.

Z wniosku wynika zatem, że w niniejszym przypadku są ustalane kwartalne okresy, do których odnoszą się rozliczenia.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, iż o ile faktycznie nabywane przez Wnioskodawcę ww. usługi są usługami, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, a ich nabycie stanowi dla niego import usług, wówczas moment powstania obowiązku podatkowego Wnioskodawca winien ustalić zgodnie z zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy nabycie przez Wnioskodawcę ww. usług stanowi dla niego import usług, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak też nie sformułował on własnego stanowiska w tej kwestii. Stwierdzenia Wnioskodawcy w tym zakresie, zawarte w opisie stanu faktycznego, potraktowano jako jego element, bez dokonywania oceny ich prawidłowości.

Trzeba też zauważyć, że bez wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie pozostaje powołany przez Wnioskodawcę, w jego własnym stanowisku, przepis art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, bowiem reguluje on kwestie dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a nie dotyczy rozstrzyganych w przedmiotowej interpretacji kwestii dot. ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-
Słowa kluczowe: faktura, import usług, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 27/12/2012 21:00:01

Odliczenie podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Żuromin 09-300 ul. Piłsudskiego 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, Żuromin powiaty żuromiński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 82101010100917892221000000 VAT 32101010100917892222000000 PIT 79101010100917892223000000...

Sposób rozliczania kosztów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu potwierdzenia przez kontrahenta odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 08.08.2005r. (data wpływu do...

Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z projektem, jedna faktura...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy sprzedaż na allegro monet i znaczków pocztowych z kolekcji własnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizowaną inwestycją przebudowy dróg gminnychOdliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu węgla/miału węglowego w sytuacji wystąpienia jego ubytków w wyniku transportuPierwszy Urząd Skarbowy Rzeszów 35-309 ul. Podwisłocze 42W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz innowacyjności i wydatków zgromadzonych na ww. funduszu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.