Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowlanych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej . przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2008r. (data wpływu 2 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury dla sprzedaży robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, podatnik podatku od towarów i usług, jest wykonawcą robót budowlanych. Na wykonywane roboty budowlane zawiera z inwestorami, z których przeważająca część to podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowy o roboty budowlane.

Wykonując roboty budowlane wystawia zgodnie z postanowieniami podpisanych umów faktury. Procedurę odbiorową w sposób bardziej lub mniej szczegółowy określają postanowienia podpisanych umów o roboty budowlane.

Procedury odbiorowe, w tym w szczególności przy tzw. odbiorze końcowym, trwają niekiedy od kilku do kilkunastu dni (niekiedy nawet 3 tygodnie lub więcej). Wnioskodawca zgłasza inwestorowi zakończenie robót. Inwestor po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia robót podejmuje decyzję o wyznaczeniu terminu odbioru końcowego, w znacznej liczbie przypadków odbiór jest zwoływany po np. 2 tygodniach od daty otrzymania przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Sama procedura odbiorowa trwa niekiedy kilka dni i kończy się podpisaniem przez inwestora protokołu odbioru końcowego i potwierdzeniem odbioru przez niego wykonanych robót.

Od dnia zgłoszenia przez Wnioskodawcę zakończenia robót do dnia ich odbioru przez inwestora (podpisania protokołu odbioru wykonanych robót) upływa niekiedy 2-3 tygodnie (lub więcej).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy za wykonanie usługi, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać podpisanie przez inwestora protokołu odbioru wykonanych robót.Czy obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia licząc od daty podpisania przez inwestora protokołu odbioru wykonanych robót.W przypadku nieotrzymania całości lub części zapłaty, czy faktura musi być wystawiona najpóźniej 30-go dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1. Za wykonanie usług należy uznać dzień podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.

Ad.2. Obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30-go dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.

Ad.3. Jeśli nie było wcześniejszej zapłaty to faktura musi być wystawiona najpóźniej 30-go dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zm. Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) występuje jako jeden z elementów dokumentacji budowy pojęcie protokołów odbiorów częściowych i końcowych.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji wykonania usługi, dlatego w przypadku usług budowlanych za datę wykonania usługi powszechnie przyjmuje się dzień odbioru technicznego robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo - odbiorczym lub innym dokumentem stwierdzającym przyjęcie przez usługobiorcę wykonanej usługi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zgłasza inwestorowi zakończenie robót. Inwestor po otrzymaniu zgłoszenia zakończenia robót podejmuje decyzję o wyznaczeniu terminu odbioru końcowego, w znacznej liczbie przypadków odbiór jest zwoływany po np. 2 tygodniach od daty otrzymania przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Sama procedura odbiorowa trwa niekiedy kilka dni i kończy się podpisaniem przez inwestora protokołu odbioru końcowego i potwierdzeniem odbioru przez niego wykonanych robót.

Zatem, dzień wykonania usługi - to dzień podpisania przez inwestora protokołu odbioru robót.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ad. 2

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny - między innymi dla usług budowlanych - szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ww. ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych lub budowlano - montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że z tytułu wykonania usługi budowlanej dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę przed upływem 30 dni od dnia jej wykonania (podpisania protokołu odbioru robót), gdyż 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy zapłaty dokonano, czy nie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30-go dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Ustawodawca określił, kiedy w przypadku świadczenia usług budowlanych należy wystawić fakturę. Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Jednakże faktury, o których mowa powyżej nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 15 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Z powyższego wynika, iż ostateczny termin wystawienia faktury, to data powstania obowiązku podatkowego, czyli 30. dzień od dnia wykonania usługi, a jeśli płatności dokonano wcześniej, wówczas będzie to dzień dokonania zapłaty.

Należy zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., kwestie regulowane przywołanym powyżej § 15 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., są rozstrzygane w § 11 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż jeśli nie było wcześniejszej zapłaty to faktura musi być wystawiona najpóźniej 30-go dnia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót, należało uznać za prawidłowe.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy całościowo, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, obowiązek podatkowy, roboty budowlane
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Przyjęcie daty wystawienia faktury jako daty powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym roku należy ująć w kosztach uzyskania przychodu faktury wystawione w 2006 roku za...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o interpretację...

Określenie daty sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług odbioru o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinno prawidłowo przebiegać fakturowanie sprzedaży usług najmu i sporządzenie deklar...

W dniu 12.10.2006r. Pan Jan . wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe...

Jak należy opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu zamieszczania płatnych reklam zagranicz...

Na podstawie art.14a #65533; 1 i #65533; 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 18.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Podatnik właściwie wystawił dokumenty (tj. faktury) i zastosował 0% stawkę podatku VAT przy dostawie towarów z Niemiec na Słowację?Opodatkowanie i dokumentowanie premii pieniężnejCzy koszty związane z utrzymaniem budowy w 2005r. udokumentowane fakturami ze stycznia 2006r. powinny być zaliczone do kosztów 2005r. ?Czy w przypadku sprzedaży ptaków z własnej hodowli można wystawić rachunek?Małe firmy coraz chętniej korzystają z księgowości online
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.