Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu urządzenia wraz z montażem od firmy włoskiej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2010r. (data wpływu 11 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 30 marca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu urządzenia wraz z montażem od firmy włoskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2010r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 30 marca 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu urządzenia wraz z montażem od firmy włoskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca kupuje urządzenie wraz z dostawą i montażem od włoskiej firmy. Firma włoska oprócz sprzedaży urządzenia przygotowuje w ramach umowy dokumentację do pozwolenia na budowę oraz projekt rozplanowania urządzeń. Cena obejmuje całość prac przygotowawczych i urządzenia wraz z montażem. Płatności dokonywane będą zgodnie z umową transzami.

Dnia 11 czerwca 2009r. Wnioskodawca otrzymał drogą mailową fakturę wystawioną z datą 11 czerwca 2009r. (Wnioskodawca nie wyraził zgody na elektroniczną formę otrzymywania faktur). Wnioskodawca potraktował ją jako informację o konieczności dokonania takiej zapłaty, uznano ją jako fakturę proforma. Na podstawie, w ten sposób otrzymanej, faktury Wnioskodawca dokonał 5% zadatku dnia 16 czerwca 2009r. zgodnie z podpisanym dnia 8 maja 2009r. listem intencyjnym. Właściwa umowa zawarta została 14 października 2009r. Zgodnie z tą umową wpłaconą kwotę traktuje się jako zaliczkę na poczet wykonywanej dokumentacji technicznej. W miesiącu grudniu firma włoska dosłała pocztą oryginalną fakturę. Faktura ta jest identyczna (łącznie z datą wystawienia tj. 11 czerwca 2009r.) tak jak otrzymana drogą mailową, poza tym dodatkowo zawiera oryginalne podpisy i pieczątki. Wnioskodawca natomiast oczekiwał faktury potwierdzającej przekazywaną zaliczkę zgodnie z faktyczną datą otrzymania kwoty przez włoskiego kontrahenta. Kolejne płatności, jak wynika z umowy, realizowane będą na podstawie częściowych faktur. Ostatnia płatność nastąpi w ciągu 45 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru urządzenia. W umowie brak informacji czy wystawiona będzie faktura końcowa-kompleksowa.

W piśmie, które wpłynęło do tut. organu w dniu 30 marca 2010r. Wnioskodawca dodał, iż 15 lutego 2010r. otrzymał fakturę pocztą wystawioną z datą 28 stycznia 2010r., która zawierała następujące informacje: nr kontraktu, a także określenie urządzeń tj. mieszarka, wstrząsarka, pneumatyczny transport itp. Faktura ta wystawiona jest na 15% wartości kontraktu z datą zapłaty nie później niż 30 stycznia 2010r. Wnioskodawca płatności na rachunek kontrahenta dokonał 2 lutego 2010r. Kolejne faktury Wnioskodawca ma otrzymywać i płacić po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgodnie z umową. Montaż urządzeń odbywać się będzie etapami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

I.W którym momencie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy:Czy w momencie otrzymania faktur częściowych, na podstawie których Wnioskodawca ma dokonać zapłaty kolejnych transz zgodnie z datą wystawienia tych faktur.Czy też obowiązek podatkowy powstanie w dacie przekazywania kolejnych transz.Czy też 15-go dnia po miesiącu otrzymania towaru (zamontowania i podpisania protokołu odbioru urządzenia) i możlII którym momencie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek w przypadku kwoty wpłaconej w dniu 16 czerwca 2009r. włoskiemu kontrahentowi, czy kwotę tą potraktować jako zaliczkę, chociaż oryginalna faktura otrzymana w miesiącu grudniu 2009r. nie potwierdza konkretnie faktu otrzymania zaliczki przez włoskiego kontrahenta, z uwagi na datę jej wystawienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby otrzymał on faktury potwierdzające dokonanie kolejnych wpłat, wówczas obowiązek podatkowy powstałby jak przy zaliczkach w dacie wystawienia tych faktur.

Natomiast jeżeli będzie wcześniej otrzymywać faktury, na podstawie których dokona zapłaty (traktuje je jako tzw. puste faktury) obowiązek podatkowy powstanie 15-go dnia po miesiącu otrzymania towaru czyli po zamontowaniu urządzenia i podpisaniu protokołu.

W piśmie, które wpłynęło do tut organu w dniu 30 marca 2010r. Wnioskodawca dodał, iż w przypadku przekazanej zaliczki w dniu 16 czerwca 2009r., nie powstaje obowiązek podatkowy. Wystawienie faktur przed terminem wpłaconej zaliczki Wnioskodawca traktuje jako tzw. puste faktury, które nie rodzą obowiązku podatkowego. Wnioskodawca uważa, iż obowiązek podatkowy powstanie 15. dnia po miesiącu otrzymania towaru, czyli zamontowaniu urządzenia i podpisaniu protokołu końcowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, iż w piśmie, które wpłynęło do tut organu w dniu 30 marca 2010r. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia zarówno stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz zmian w odniesieniu do zadanego pytania, jak też własnego stanowiska, w porównaniu do treści zawartych we wniosku interpretację indywidualną z dnia 5 stycznia 2010r. Przyjęto więc, że pytania oraz własne stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w tym właśnie piśmie są ostateczne i w tej wersji zostały one przywołane powyżej. Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie odnosi się do tej właśnie wersji stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, pytań i stanowiska własnego Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6 - 9.

W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje w chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ww. ustawy).

Przepis powyższy, zgodnie z ust. 7 tegoż artykułu, stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

Z powyższego wynika, że w przypadku wpłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązek podatkowy u nabywcy powstaje z chwilą wystawienia przez kontrahenta faktury potwierdzającej otrzymanie tej zaliczki. Podatnik zobowiązany jest w takim przypadku, na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, do wystawienia faktury wewnętrznej i rozliczenia należnego podatku w miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy od otrzymanej przez kontrahenta zaliczki.

Z przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca kupuje urządzenie wraz z dostawą i montażem od włoskiej firmy. Firma włoska oprócz sprzedaży urządzenia przygotowuje w ramach umowy dokumentację do pozwolenia na budowę oraz projekt rozplanowania urządzeń. Cena obejmuje całość prac przygotowawczych i urządzenia wraz z montażem. Płatności dokonywane będą zgodnie z umową transzami. Dnia 11 czerwca 2009r. Wnioskodawca otrzymał drogą mailową fakturę wystawioną z datą 11 czerwca 2009r. (Wnioskodawca nie wyraził zgody na elektroniczną formę otrzymywania faktur). Wnioskodawca potraktował ją jako informację o konieczności dokonania takiej zapłaty, uznano ją jako fakturę proforma. Na podstawie w ten sposób otrzymanej faktury Wnioskodawca dokonał 5% zadatku dnia 16 czerwca 2009r. zgodnie z podpisanym dnia 8 maja 2009r. listem intencyjnym. Właściwa umowa zawarta została 14 października 2009r. Zgodnie z tą umową wpłaconą kwotę traktuje się jako zaliczkę na poczet wykonywanej dokumentacji technicznej. W miesiącu grudniu firma włoska dosłała pocztą oryginalną fakturę. Faktura ta jest identyczna (łącznie z datą wystawienia tj. 11 czerwca 2009r.) tak jak otrzymana drogą mailową, poza tym dodatkowo zawiera oryginalne podpisy i pieczątki. Wnioskodawca natomiast oczekiwał faktury potwierdzającej przekazywaną zaliczkę zgodnie z faktyczną datą otrzymania kwoty przez włoskiego kontrahenta. Kolejne płatności, jak wynika z umowy, realizowane będą na podstawie częściowych faktur. Ostatnia płatność nastąpi w ciągu 45 dni od daty podpisania końcowego protokołu odbioru urządzenia. W umowie brak informacji czy wystawiona będzie faktura końcowa-kompleksowa. W piśmie, które wpłynęło do tut. organu w dniu 30 marca 2010r. Wnioskodawca dodał, iż 15 lutego 2010r. otrzymał fakturę pocztą wystawioną z datą 28 stycznia 2010r., która zawierała następujące informacje: nr kontraktu, a także określenie urządzeń tj. mieszarka, wstrząsarka, pneumatyczny transport itp. Faktura ta wystawiona jest na 15% wartości kontraktu z datą zapłaty nie później niż 30 stycznia 2010r. Wnioskodawca płatności na rachunek kontrahenta dokonał 2 lutego 2010r. Kolejne faktury Wnioskodawca ma otrzymywać i płacić po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgodnie z umową. Montaż urządzeń odbywać się będzie etapami.

Jak wynika zatem z wniosku, Wnioskodawcę (jako nabywcę) wiąże z jego włoskim kontrahentem umowa na dostawę urządzenia wraz z jego montażem. Oznacza to, iż u Wnioskodawcy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jednakże nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel przedmiotem kontraktu nastąpi dopiero z chwilą zakończenia montażu i dokonania odbioru końcowego.

W świetle powyższego, wskazane we wniosku faktury, na podstawie których Wnioskodawca ma dokonywać płatności poszczególnych transz kontraktu nie mogą dokumentować dostawy towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Stąd też nie mogą one skutkować powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u Wnioskodawcy. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie w odniesieniu do całej transakcji nabycia, na zasadach określonych w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, tj. 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, lub z uwzględnieniem regulacji ust. 6 tegoż artykułu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wystawienie faktury byłoby poprzedzone dokonaniem płatności. Wówczas bowiem fakturę taką należy uznać za dokumentującą otrzymanie przez kontrahenta włoskiego zaliczki i w tej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z przepisem art. 20 ust. 6 w związku z ust. 7 ustawy o VAT, z chwilą wystawienia tej faktury.

W odniesieniu do wskazanej we wniosku faktury z dnia 11 czerwca 2009r. należy wskazać, iż skoro płatność należności z niej wynikającej nastąpiła już po dacie wystawienia faktury, zatem nie może być ona uznana za fakturę zaliczkową. W świetle wcześniejszych rozważań nie może być ona również uznana za fakturę dokumentującą częściowe wykonanie dostawy, stąd też w ocenie tut. organu, nie będzie ona powodować powstania obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 19/10/2013 03:00:01

Czy wycena zabezpieczeń walutowych zaliczana do kosztów bilansowych winna być ujmowana w r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku przy refakturowaniu usług pocztowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zarządzanie pożytkiem we wspólnocie mieszkaniowej jest czynnością oddzielną, którą nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biuro rachunkowe SzczecinCIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem kosztów urlopów niewykorzystanych przez pracownikówCzy podawanie na fakturze zakupowej adresu zamieszkania zamiast adresu firmy powoduje utratę prawa do odliczenia?Czy Spółka prawidłowo ujmuje na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?Obowiązek wystawienia faktury korygującej z § 16 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2005 r. Zwrot uiszczonej raty a zmiana wpłacającego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.