Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2008r. (data wpływu 15 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2009r. (data wpływu 25 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokumentowania fakturą VAT wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 lutego 2009r. (data wpływu 25 lutego 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu, z dnia 17 lutego 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego i podatnikiem podatku VAT w rolnictwie. Na terenie gospodarstwa znajduje się komin o wysokości około 20 m, który Wnioskodawca wynajął pod budowę nadajnika telefonii komórkowej. Umowę taką Wnioskodawca zawarł w listopadzie 2008r., jednak nie wystawiał żadnej faktury, z tego względu, że nadajnik nie został jeszcze zainstalowany na ww. kominie. Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym z innego tytułu niż działalność rolnicza. Nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej. Symbol PKWiU dla ww. usługi jest następujący: 70.20.12 - usługi wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może wystawiać faktury VAT za wynajem ww. komina.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on jako rolnik wystawiać faktury VAT na ww. usługę (stawka 22%). Ponadto Wnioskodawca odprowadzi podatek VAT z tej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że jest on podatnikiem podatku VAT w rolnictwie, nie jest zaś podatnikiem podatku VAT czynnym z innego tytułu niż działalność rolnicza, nie prowadzi żadnej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc jednak pod uwagę definicję działalności gospodarczej - art. 15 ust. 2 - należy uznać, iż transakcja wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej stanowi działalność gospodarczą, bowiem podmiot prowadzący działalność rolniczą, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą). Jeśli więc osoba taka wykonuje inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw do uznania, iż nie podlegają one opodatkowaniu, tym bardziej, że rolnik wynajmując znajdujący się na terenie gospodarstwa komin pod budowę nadajnika telefonii komórkowej nie wynajmuje majątku osobistego, ale majątek składający się na gospodarstwo rolne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści powołanych przepisów każde świadczenie na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, uznawane jest na gruncie ww. ustawy podatkowej za usługę. Ta z kolei, w przypadku gdy jest odpłatna, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, przewidziano preferencyjne (obniżone) stawki podatku od towarów i usług, a nawet zwolnienia od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W pozycji 4 przedmiotowego załącznika, wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.20.11 usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Mając na uwadze art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, wyjaśnić należy, iż jedynie usługi wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek umożliwiają zastosowanie zwolnienia od podatku VAT.

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008r.

Natomiast na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), przedłużono do dnia 31 grudnia 2009r. stosowanie - do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług - Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r.

Pod symbolem PKWiU 70.20.12 sklasyfikowane są usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek. Te jednak nie zostały umieszczone w załączniku nr 4 do przedmiotowej ustawy, i nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku, Wnioskodawca wynajął komin znajdujący się na terenie jego gospodarstwa rolnego, pod budowę nadajnika telefonii komórkowej.

Mając na względzie treść powołanych przepisów oraz stan faktyczny sprawy, wskazać należy, iż świadczenie przez Wnioskodawcę powyższej usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z kolei klasyfikacja usługi - o której mowa we wniosku - do symbolu PKWiU 70.20.12 skutkować będzie opodatkowaniem podatkiem VAT w stawce określonej w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, tj. 22%.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawiera rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów u usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Podsumowując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, stanowisko Wnioskodawcy, iż może on jako rolnik wystawiać faktury VAT (stawka 22%) na usługę wynajmu komina pod budowę nadajnika telefonii komórkowej, znajdującego się na terenie jego gospodarstwa rolnego, należało uznać za prawidłowe.

Należy podkreślić, ze tutejszy organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny zasadności zaklasyfikowania określonych usług do właściwego grupowania statystycznego. Wobec powyższego niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację podaną przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 96 ust. 12 ustawy o VAT jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii prawidłowości niewystawienia do tej pory przez Wnioskodawcę żadnej faktury, z uwagi na fakt, iż nadajnik nie został jeszcze zainstalowany, bowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, działalność rolnicza, podatnik podatku od towarów i usług, wynajem
Data aktualizacji: 17/10/2013 12:00:01

Kiedy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować fakturę oraz odliczyć naliczony podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego udokumentowanego fakturą V...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie aportu w posta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Terminy rozliczenia faktur w deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma ... zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy od kwoty wpłaconej do TBS należy uiścić podatek? Jeśli tak, w jakiej wysokości oraz na jaki numer rachunku bankowego?Czy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomościCzy należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedanych akcji w 2004 r. zdeponowanych na wspólnym( małżeńskim) rachunku inwestycyjnymKiedy należy odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego?Czy istnieje możliwość skorygowania notą korygującą błędu na fakturze VAT w wyniku czego odbiorcą stanie się inny podmiot?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.