Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość dokumentowania świadczonych usług turystyki fakturami VAT marża

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2009 r. (data wpływu 22.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokumentowania świadczonych usług turystyki fakturami VAT marża - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokumentowania świadczonych usług turystyki fakturami VAT marża.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka będzie prowadzić działalność w zakresie szeroko pojętych usług turystyki. W zamierzeniu, Spółka posiadać będzie koncesję organizatora turystyki, tj. będzie wpisana do rejestru podmiotów świadczących usługi turystyczne. Spółka w ramach działalności oferować będzie m in. możliwość rezerwacji, usług turystycznych za pośrednictwem głównej strony internetowej Spółki. Jest to nabycie usługi dla bezpośredniej korzyści turysty. Odbywać to się będzie w ten sposób, że klient (turysta) ma możliwość zarezerwowania za pośrednictwem strony internetowej usługi turystycznej, m. in. noclegu w wybranym przez siebie hotelu, pensjonacie, obiekcie w Polsce. W pierwszej kolejności wybiera miasto, ilość noclegów, datę, ilość osób i walutę, w jakiej chce uiścić płatność. Po wprowadzeniu tych danych, klientowi ukazują się możliwe opcje do wyboru wraz z ceną.

Spółka przedstawi pełną ofertę, tj. wszystkie dostępne hotele i pensjonaty z pełną informacją dotyczącą położenia obiektu, atrakcji turystycznych, dokładnego opisu pokojów i standardu obiektu, dodatkowych usług świadczonych przez obiekt typu spa, siłownia, salon fryzjerski. Spółka zamieści też na stronie zakładkę, dzięki której klient zyskuje kompleksowe informacje na temat: obiektu, połączenia komunikacyjnego, zaplecza konferencyjnego, usług konferencyjnych, usług dodatkowych, okolicznych atrakcji, specyfikacji obiektu, możliwości zniżek dla dzieci. Całość zobrazowana będzie bogatą galerią zdjęć obiektu. Będzie możliwość zapoznania się z opiniami innych gości. Na podstawie tak szerokiej informacji klient (turysta) dokona wyboru. Następnie będzie musiał podać wymagane dane osobowe, wybrać formę zapłaty, zaakceptować warunki sprzedaży i złożyć ostateczne zamówienie. W terminie 7 dni od zakończenia usługi, a najczęściej w dniu zakończenia usługi, Spółka we własnym imieniu i na swoją rzecz wystawi klientowi (turyście) fakturę VAT marża tytułem usługi turystycznej i informacji turystycznej (PKWiU 63.30-usługi organizatorów i pośredników turystycznych). Na fakturze VA T marża ujęta będzie cena usługi, w skład której wchodzi wartość usługi hotelowej powiększona o marżę Spółki Podatek VAT będzie naliczany od marży wg stawki 22% i nie będzie wykazywany na fakturze VAT marża. Następnie hotel/pensjonat/obiekt na podstawie łączącej strony umowy, prześle Spółce fakturę VAT kosztową. Kwota ujęta na fakturze kosztowej będzie zawierać podatek VAT wg stawki 7%, Spółka tego podatku nie odliczy. Kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia marży będzie kwota brutto. Spółka nie działa przy tej transakcji jako pośrednik, a wynagrodzenie które otrzyma nie będzie miało charakteru prowizyjnego.

Za pośrednictwem innej strony internetowej należącej do Spółki, klient będzie miał możliwość wyboru i zarezerwowania hotelu na całym świecie. Rezerwacja za pośrednictwem tej strony będzie skonstruowana na tej samej zasadzie, jak opisane to zostało powyżej. Podobnie strona ta zapewni bogatą informację turystyczną. Ta usługa dotycząca hoteli zagranicznych będzie możliwa dzięki podpisanym umowom z innymi organizatorami turystyki z Polski i ze świata - operatorami baz danych. Udostępnią oni Spółce swoją bazę obiektów, która następnie będzie wprowadzana na stronę Spółki. Na podstawie szerokiej informacji (takiej samej jak opisana powyżej) dostępnej na stronie Spółki, klient (turysta) dokona wyboru. Następnie musi podać wymagane dane osobowe, wybrać formę zapłaty, zaakceptować warunki sprzedaży i złożyć ostateczne zamówienie. W terminie 7 dni od dnia zakończenia usługi, a najczęściej w dniu zakończenia usługi, Spółka we własnym imieniu i na swoją rzecz wystawi klientowi (turyście) fakturę VAT marża tytułem usługi turystycznej i informacji turystycznej (PKWiU 63.30-usługi organizatorów i pośredników turystycznych). Na fakturze VAT marża ujęta będzie cena usługi, w skład której wchodzi wartość usługi turystycznej powiększona o marżę Spółki. Podatek VAT będzie naliczany od marży wg stawki 22%, a jeżeli usługa turystyczna świadczona będzie poza terytorium Unii Europejskiej- wg stawki 0% - i nie będzie wykazywany na fakturze VAT marża. Następnie organizator turystyki za zrealizowanie usługi wystawi Spółce fakturę kosztową VAT marża, która będzie zawierać m. in. następujące elementy: numer rezerwacji, hotel, data usługi turystycznej, nazwisko turysty, a w przypadku faktur wystawianych przez polskich operatorów dodatkowo PKWIU 63.30 - usługi organizatorów i pośredników turystycznych, kwota ujęta na fakturze kosztowej nie będzie zawierać podatku VAT. Kosztem stanowiącym podstawę do wyliczenia marży będzie kwota brutto. Spółka nie działa przy tej transakcji jako pośrednik, a wynagrodzenie które otrzyma nie będzie miało charakteru prowizyjnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce w przedstawionych sytuacjach przysługuje prawo do udokumentowania czynności poprzez wystawienie faktury VAT marża...

W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka jest uprawniona do dokumentowania czynności opisanych powyżej za pomocą faktury VAT marża. Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wykonywania usług turystyki podstawę opodatkowania stanowi marża pomniejszona o kwotę podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 5. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą należności którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników do bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik: ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek; przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia usługa turystyki czy też turysta, w związku z tym znajdą tu zastosowanie definicje zawarte w ustawie o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 884, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 przez usługi turystyczne rozumie się usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Natomiast zgodnie z ust. 9 tego artykułu, turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. Definicje te są cytowane w większości pism publikowanych przez urzędy i izby skarbowe.

Z zestawienia tych definicji wynika, że pojęcia usług turystyki i turysty są bardzo szerokie. W rozumieniu ustawy turystą będzie nawet osoba, która korzysta z usług hotelowych w innej miejscowości nawet tylko przez jedną noc. Przez turystę rozumie się również osobę, która przyjechała do innej miejscowości (i skorzystała z noclegu) w celach nie kojarzących się z turystyką, np. na zakupy. Turystą będzie również osoba, która przyjechała do innej miejscowości w celu podjęcia pracy, byle tylko nie miała ona charakteru stałego, a pobyt tej osoby w innej miejscowości nie przekraczał 12 miesięcy. Natomiast usługą turystyczną jest m.in. pojedyncza usługa hotelarska czy zapewnienie noclegu.

Ponadto zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-163/91 art. 26 Dyrektywy, dotyczący specjalnych zasad opodatkowania agentów turystycznych, należy interpretować w taki sposób, aby obejmował on również takich agentów turystycznych i biura podróży, które zapewniają podróżnemu jedynie zakwaterowanie, podczas gdy usługa przejazdu podróżnego, nie jest przez nich wykonywana. (...) Fakt, iż agent turystyczny zapewnia podróżnemu jedynie zakwaterowanie nie jest wystarczający do tego, by stwierdzić, iż usługa ta nie mieści się w zakresie stosowania art. 26 VI Dyrektywy. Ponadto, (...) usługa oferowana przez agenta, nawet jeśli sprowadza się do zapewnienia zakwaterowania, niekoniecznie musi być w tym przypadku ograniczona do pojedynczego świadczenia, gdyż może obejmować, poza zakwaterowaniem, takie usługi, jak udzielanie informacji i doradztwo w sytuacji, gdy agent turystyczny przedstawia szereg ofert wakacyjnych i proponuje rezerwację noclegów. Nie ma zatem uzasadnienia dla wyłączenia takich usług z zakresu stosowania artykułu 26 VI Dyrektywy, o ile właściciel lub podmiot zarządzający nieruchomością, z którym agent zawarł umowę, jest podatnikiem VAT. Na orzeczenie to powołał się Urząd Skarbowy Łódź - Polesie, w postanowieniu z dnia 7 września 2005 r., sygn. USIlI/443/VAT/157/111/O5EL.

Sytuacja opisana w powyższym orzeczeniu ma miejsce w niniejszej sprawie. Spółka nie będzie oferować za pośrednictwem stron internetowych jedynie usługi zakwaterowania, ale również bogatą informację turystyczną i doradztwo. Nadto Spółka w założeniu będzie wpisanym do właściwego rejestru organizatorem turystyki. Spółka nie będzie działać tu w charakterze pośrednika i nie będzie otrzymywać wynagrodzenia prowizyjnego.

Dodatkowo spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 119 ustawy o VAT: Spółka przy świadczeniu usług będzie nabywać usługi dla bezpośredniej korzyści turysty, składnikami świadczonej usługi dla bezpośredniej korzyści turysty będą zapewnienie zakwaterowania i bogatej informacji, Spółka będzie mieć siedzibę na terytorium kraju, Spółka działać będzie na rzecz turysty we własnym imieniu i na własną rzecz (wystawi faktury we własnym imieniu i na własną rzecz), przepisy dotyczące VAT marża mają zastosowanie bez względu na odbiorcę, w związku z tym może być nim zarówno osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, tak jak to będzie miało miejsce w wypadku Spółki. Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka ma prawo w przedstawionym stanie faktycznym, do dokumentowania opisanych czynności poprzez wystawianie faktur VAT marża, na podstawie art. 119 ust. 1, 2, 3 ustawy o VAT w zw. z art. 3 ust. 1 i 9 ustawy o usługach turystycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: korzyści, marża, turystyka, usługi turystyczne
Data aktualizacji: 23/03/2011 07:26:56

Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu pobierania opłat za wieczyste u...

W dniu 12.07.2006r. Podatnik wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe...

Czy dokonując refakturowania kosztów reklamy i wystawiając fakturę bez podatku VAT postąpi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. (data...

Termin wystawienia faktury

Fakturę wystawia się nie później niż: - siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi; - a gdy podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży (umowy o charakterze ciągłym), fakturę wystawia się nie później niż...

Czy zwrot nakładów poniesionych na kotłownię olejową udokumentowany fakturą VAT można odli...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.11.2005 r. (data...

Brak opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej, opodatkowanej na poprzednim et...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie wypłacanych premii pieniężnychZniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanej dopłatyJak rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu umieszczania reklam internetowych innych podmiotów na własnej strony internetowej?Podatnik pyta czy prawidłowo wystawił fakturę bez VAT?Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.