Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pn

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2010r. (data wpływu 31 maja 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 czerwca 2010r. (data wpływu 22 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 czerwca 2010r. (data wpływu 22 czerwca 2010r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 9 czerwca 2010r. znak: IBPP4/443-811/10/ŁW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako instytucja świadcząca usługi medyczne wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027) jest instytucją zwolnioną z podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przysługuje wyłącznie od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

W chwili obecnej Wnioskodawca realizuje projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa pn. ."

Zakupy dokonane z realizacją projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.

Zakres prac i wdrożenie technologii wykazanych w projekcie oraz zakupienie sprzętu i aparatury medycznej pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług, zwiększenia wachlarza świadczeń, głównie w diagnostyce oraz wprowadzenia nowych procedur medycznych.

Pismem z dnia 21 czerwca 2010r. (data wpływu 22 czerwca 2010r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek wyjaśniając, iż:świadczy usługi objęte kodem PKWiU 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, dofinansowanie projektu Wnioskodawca otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Oś priorytetowa 5 Działanie 5.1, projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2009r. do 30 listopada 2011r., zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu po jego zakończeniu będą służyć wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT.Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7 z tytułu przychodów za wynajem pomieszczeń pod gabinety lekarskie.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług do realizacji projektu ., dzięki któremu po zakończeniu realizacji będą świadczone wyłącznie usługi medyczne.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi medyczne są świadczone mieszkańcom powiatu włoszczowskiego, a także mieszkańcom powiatów ościennych. Wnioskodawca jest placówką publiczną świadczącą usługi medyczne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie dotychczas świadczone usługi medyczne są usługami zwolnionymi z podatku VAT. Po zrealizowaniu projektu w ramach RPO wykorzystane zostaną nabyte towary i usługi do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz wprowadzenia nowych procedur medycznych zwolnionych z podatku VAT, dlatego też Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust.17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy podkreślić, iż cytowany powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT reguluje podstawową zasadę odliczenia podatku naliczonego. Tak więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przepis art. 86 ust. 1 ww. ustawy w sposób precyzyjny wskazuje na fakt, iż dokonane przez podatnika podatku VAT zakupy muszą być wykorzystywane w jego działalności opodatkowanej. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika Nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest instytucją świadczącą usługi medyczne sklasyfikowane do symbolu PKWiU 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. W chwili obecnej Wnioskodawca realizuje projekt dofinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Oś priorytetowa 5 Działanie 5.1 pn. .". Projekt będzie realizowany do dnia 30-go listopada 2011r. Zakupione towary i usługi związane z realizacja projektu po jego zakończeniu będą służyć wyłącznie do świadczenia usług medycznych zwolnionych z podatku VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, składającym deklaracje VAT-7 z tytułu przychodów za wynajem pomieszczeń pod gabinety lekarskie.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ będą wykorzystywane wyłącznie w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które jak sam wskazał Wnioskodawca korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizacji projektu pod nazwą ., bowiem w omawianej sprawie nie zostaje spełniona podstawowa przesłanka pozytywna warunkująca prawo do odliczenia tj. związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie przedstawionego stanu faktycznego, w którym jednoznacznie wskazano, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi, na potrzeby których zostało dokonane nabycie towarów i usług, są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny.

Końcowo należy także podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. generujących podatek należny).

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w szczególności wykorzystania powstałego Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz ich wyposażenia do wykonywania czynności opodatkowanych (np. najem pomieszczeń i wyposażenia), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenia, prawo do odliczenia, projekt
Data aktualizacji: 30/12/2012 12:00:01

Czy odpowiedzialność za zastosowanie właściwej stawki VAT spoczywa na świadczącym usługę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Oferta handlowa online

Definicja oferty handlowej (jaką podaje słownik handlu zagranicznego) mówi, że jest to propozycja sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży . W języku potocznym oznacza to, że podstawowym...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru oraz konieczność po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy sposobu rozliczenia korekty cen produktów (korekta przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przyznane premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta o sposób ustalenia proporcji umozliwiajacej częściowe odliczanie podatku naliczonego?Sposób potwierdzenia odbioru faktur korygującychW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych fakturCzy Spółka może odliczyć podatek od towarów i usług z faktury otrzymanej przed zarejestrowaniem dla potrzeb podatku od towarów i usług?Czy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.