Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odliczenia podatku oraz wystawiania faktur VAT RR

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008r. (data wpływu 28 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku oraz wystawiania faktur VAT RR - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku oraz wystawiania faktur VAT RR.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zakupuje bydło i trzodę chlewną od rolników indywidualnych. Wystawia faktury VAT RR i płaci przelewem ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy rolnika za zakupione towary. Niekiedy zdarza się, że nie ma środków pieniężnych na rachunku bankowym i dokonuje wpłaty gotówkowej w banku na rachunek rolnika ryczałtowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji wpłaty gotówkowej w banku, na rachunek rolnika ryczałtowego przysługuje mi odliczenie podatku VAT, z prawidłowo wystawionej faktury VAT RR ...

Zdaniem wnioskodawcy: odliczenie takie przysługuje, ponieważ wpłata została dokonana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w obowiązującym terminie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał jest przekazywany dostawcy. Faktura VAT RR winna zawierać elementy wymienione w art. 116 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 116 ust. 6 w/w ustawy o podatku od towarów i usług zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.W myśl przepisu art. 116 ust. 7 w/w ustawy o podatku VAT - za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zakupuje bydło i trzodę chlewną od rolników indywidualnych. Wystawia faktury VAT RR i płaci przelewem ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy rolnika za zakupione towary. Również dokonuje wpłaty gotówkowej w banku na rachunek rolnika ryczałtowego obowiązującym terminie.

Jak wynika z powyższych zapisów ustawowych, m. in. istnieje wymóg zapłaty należności za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, w określonym terminie, brak jest natomiast uregulowań co do źródła skąd przedmiotowa zapłata winna być dokonana. Przepisy art. 116 w ust. 2 regulują szczegółowo sposób oraz zawartość wystawianych faktur VAT RR. Jeśli zatem, w opisanym stanie faktycznym, spełnione będą wszystkie warunki co do wystawianych faktur VAT RR, a także wypełnione będą wszystkie dyspozycje zawarte w pkt 1, 2 i 3 ust. 6 art. 116 ustawy o VAT (w szczególności posiadanie przez nabywcę dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty na rzecz sprzedawcy produktów rolnych powołującego fakturę dotyczącą nabycia lub faktury określającej dowód zapłaty), to opisany system rozliczeń polegający na wpłacie należności za produkty rolne poprzez wpłatę gotówki w banku na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego należy uznać za mieszczący się w regulacjach przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym tutejszy organ podatkowy uznaje stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Reasumując: Wnioskodawca jako nabywca produktów rolnych przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z prawidłowo wystawionej faktury VAT RR .

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura vat, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 05/06/2012 12:54:38

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Ciechanów 06-400 ul. Warszawska 58

Zasięg terytorialny miasta Ciechanów gminy Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk powiaty ciechanowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 35101010100070542221000000 VAT...

Po co komu program do fakturowania?

Technicznie rzecz biorąc, wystawienie faktury jest banalnie proste – przynajmniej w większości przypadków – ale jeśli się sprawie przyjrzeć bardziej dogłębnie, to okazuje się, że w tak zwanym międzyczasie pojawia się całkiem spora...

Czy w przypadku wystawiania faktur w formie elektronicznej można dla celów księgowych wyst...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 1 ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku podatnika nr L.dz. 47 05 z...

Strona zwróciła się potwierdzenie stanowiska, iż w/w transakcja winna być przez Nią udokum...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 23.05.2006r., uzupełnionego w dniu 25.05.2006r. i 16.08.2006r., o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Istota interpretacji: prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu osobowegoZwolnienie przedmiotowe usługi udzielenia pożyczkiRozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług transportowych na terytorium kraju oraz termin wystawiania faktur VATUznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla PrzedsiębiorcówUrząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.