Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących projektu pn. Przebudowa ulicy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2009r. (data wpływu 15 lipca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 września 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z uchwałą z dnia 10 marca 2009r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 -2013 projekt pn. Przebudowa ulicy.

Przedmiotowy projekt skierowany jest na poprawę jakości infrastruktury drogowej i obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, która stanowi główny element łączący oddalone, północne dzielnice miasta z kluczową siecią drogową oraz centrum.

Przedsięwzięcie ponadto ma za zadanie zapewnić pieszym i osobom niepełnosprawnym bezpieczne oraz szybkie połączenie z oddalonym centrum miasta, poprzez wybudowanie jednostronnego chodnika na całym odcinku przedmiotowej ulicy.

W oparciu o wniosek aplikacyjny syntetyczne ujęcie nakładów inwestycyjnych (brutto) projektu przedstawia się następująco:wartość całkowita nakładów inwestycyjnych: 6.442.814, 52 zł, wartość kosztów kwalifikowanych do dofinansowania: 6.442.814, 52 zł, - wartość nakładów ponoszonych przez gminę 3.120.255, 07 zł, wartość nakładów pochodzących ze środków unijnych: 3.322.559, 45 zł.Zakłada się wykorzystanie dotacji ze środków EFRR, stanowiącej 51, 57 % kwalifikowanych wydatków publicznych oraz 48, 43 % środków własnych miasta.

Inwestycja obejmuje przebudowę 1, 69 km drogi w zakresie istniejącej jezdni, budowę jednostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej, bezkolizyjnej zatoki autobusowej, wymianę nawierzchni oraz wykonanie odwodnienia.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu (na podstawie wniosku aplikacyjnego) obejmuje: projekt budowlany, studium wykonalności, promocję, nadzory, roboty rozbiórkowo -budowlane, przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej, docelową organizację ruchu.

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym okres realizacji projektu został zaplanowany następująco:rozpoczęcie realizacji - 1 wrzesień 2008r., zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji - 30 czerwiec 2009r., zakończenie finansowe realizacji inwestycji - 15 sierpień 2009r., rozliczenie projektu (przedstawienie ostatniego wniosku o płatność) - 1 wrzesień 2009r.W myśl art. 4 § 1 ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym, obszar realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje odniesienie w zakresie zadań publicznych wykonywanych przez powiat.

Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007 - 2013 (RPO W) to lipiec 2009r.

Miasto będzie stroną umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO W, w ramach którego uzyskano dofinansowanie, to jest z Zarządem Województwa.

Z kolei jego jednostka - Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) - pełni w imieniu miasta funkcję inwestora i jest płatnikiem ostatecznym faktur otrzymywanych w ramach projektu w zakresie prac drogowych. Będzie również zarządcą przebudowanej drogi publicznej. Płatnikiem faktur za studium wykonalności oraz działania promocyjne jest i będzie Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta.

Dostęp do opisanych powyżej produktów projektu będzie powszechny i bezpłatny (jest to droga publiczna i niepłatna). Miasto, jak i MZUiM (zarządca drogi) nie planują w oparciu o wyżej wymienione produkty projektu prowadzenia sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Zarówno Miasto jak i jego jednostka budżetowa MZUiM na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. są zwolnione z VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 4 września 2009r. faktury (z wyjątkiem faktur dotyczących materiałów promocyjnych) dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na Miejski Zarząd Ulic i Mostów, będący odrębnym podmiotem.

Faktury dotyczące nabywanych materiałów promocyjnych (w tym gadżety promocyjne) były wystawiane na Gminę. Materiały te były udostępniane nieodpłatnie.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są w żaden sposób związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Miasto jako Beneficjent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma możliwość odzyskania lub odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet 7. Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na brak jakiegokolwiek związku wydatków poniesionych oraz które zostaną poniesione w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi Miasto nie ma prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego w całości lub części. Zgodnie z art. 86 ust 1 prawo do odliczania podatku naliczonego istnieje w takim zakresie w jakim kupowane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie (art. 92 ust. 2). Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym (art. 92 ust. 3 powołanej ustawy).

W świetle powyższego miasto na prawach powiatu jest gminą, której ustawodawca dodatkowo przypisał wykonywanie zadań powiatu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o samorządzie powiatowym).

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach Priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 -2013 realizuje projekt pn. Przebudowa ulicy.

Przedmiotowy projekt skierowany jest na poprawę jakości infrastruktury drogowej i obejmuje kompleksową przebudowę ulicy, która stanowi główny element łączący oddalone, północne dzielnice miasta (Y) z kluczową siecią drogową - DK-44 oraz centrum.

Przedsięwzięcie ponadto ma za zadanie zapewnić pieszym i osobom niepełnosprawnym bezpieczne oraz szybkie połączenie z oddalonym centrum miasta, poprzez wybudowanie jednostronnego chodnika na całym odcinku przedmiotowej ulicy.

Inwestycja obejmuje przebudowę 1, 69 km drogi w zakresie istniejącej jezdni, budowę jednostronnego chodnika z betonowej kostki brukowej, bezkolizyjnej zatoki autobusowej, wymianę nawierzchni oraz wykonanie odwodnienia.

Dostęp do produktów projektu będzie powszechny i bezpłatny (jest to droga publiczna i niepłatna). Miasto, jak i MZUiM (zarządca drogi) nie planują w oparciu o wyżej wymienione produkty projektu prowadzenia sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Zarówno Miasto jak i jego jednostka budżetowa MZUiM na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. są zwolnione z VAT.

Faktury (z wyjątkiem faktur dotyczących materiałów promocyjnych) dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu były wystawiane na Miejski Zarząd Ulic i Mostów, będący odrębnym podmiotem.

Zgodnie z przepisem § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) zgodnie z którym, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.Zatem, zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, konieczne jest, aby faktury VAT, jako dokumenty potwierdzające rzeczywiste transakcje gospodarcze, zawierały nazwy określające strony transakcji, ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym wykonanie pewnej usługi lub dostawy towaru, uprawniającym (po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów prawa) podmiot, dla którego jest wystawiona (nabywcę) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie rzeczywistym nabywcą towarów i usług nabywanych w ramach realizacji projektu pn. Przebudowa ulicy jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów, będący odrębnym podmiotem.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców, nawet jednostek budżetowych powołanych do wykonywania zadań własnych Gminy, których działalność jest finansowana z budżetu Gminy.

Należy zatem stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W sytuacji bowiem, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto z treści wniosku wynika, że w związku z realizacją projektu Wnioskodawca dokonał zakupu materiałów promocyjnych (w tym gadżetów promocyjnych). Materiały te były udostępniane nieodpłatnie.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Z treści wniosku wynika, iż powstała w wyniku realizacji projektu droga, będzie drogą publiczną, nieodpłatną i nie będzie służyła Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym przekazywane w ramach projektu nieodpłatnie materiały promocyjne również nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wobec powyższego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą Przebudowa ulicy. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego w całości lub części, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub prawnego (np. w sytuacji gdy nabywcą towarów i usług związanych z realizacja przedmiotowego projektu będzie Wnioskodawca a nie Miejski Zarząd Ulic i Mostów).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, drogi, gmina, miasto, zadania publiczne, zadania własne
Data aktualizacji: 18/10/2013 12:00:02

Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z prz...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej...

W jaki sposób opodatkować i wystawić faktuę VAT dokumentującą sprzedaż pawilonu handlowego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia...

Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki 05-300 ul. Szczecińska 2

Zasięg terytorialny miasta Mińsk Mazowiecki gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek powiaty miński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT...

Podatnik stoi na stanowisku, iż opisane we wniosku prace badawcze nie podlegają opodatkowa...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku naliczonego w fakturach dotyczących projektu pod nazwąCzy zasadne jest wystawienie faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku ?Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacjąObowiązek wystawienia faktury za zlecone przez Wnioskodawcę radcy prawnemu usługi zastępstwa prawnego w przedmiocie reprezentacji przed sądemStawki VAT od 2011 r.
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.