Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pn

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2010r. (data wpływu 13 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pn. .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Stowarzyszenie) w latach 2010 i 2011 będzie realizatorem projektu pn. . Projekt jest współfinansowany ze środków pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W ramach jego realizacji planuje się remont pokrycia dachowego nad częścią budynku gdzie zlokalizowane są siedziby świetlicy środowiskowej oraz Stowarzyszenia, doposażenie świetlicy w niezbędny do realizacji planowanych zajęć sprzęt oraz prowadzenie zajęć kulturalno-edukacyjnych.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na zasadzie non profit, w związku z powyższym na podejmowanych działaniach nie uzyskuje żadnych dochodów.

Jako podmiot Wnioskodawca nie posiada możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w fakturach zakupowych.

W związku z tym, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, naliczony w ramach realizowanych działań przedmiotowego projektu podatek VAT traktuje jako koszt kwalifikowany projektu w celu odzyskania wydatkowanych środków finansowych.

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie nie będzie wystawiać faktur sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy będzie istniała możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego VAT zawartego w fakturach zakupu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu materiałów i usług związanych z realizacją projektu.

Zakupy będą wykorzystywane do prowadzenia nieodpłatnych działań na rzecz społeczności wsi Odrzechowa oraz gmin stowarzyszonych w LGD.

Stowarzyszenie nie będąc płatnikiem VAT nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Z tej też przyczyny nie istnieje możliwość odzyskania uiszczonego podatku VAT z innych źródeł niż pomoc finansowa w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w latach 2010 i 2011 będzie realizatorem, współfinansowanego ze środków pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, projektu pn. .

Stowarzyszenie prowadzi działalność na zasadzie non profit, w związku z powyższym na podejmowanych działaniach nie uzyskuje żadnych dochodów.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie nie będzie wystawiać faktur sprzedaży.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a w wyniku prowadzonej działalności nie uzyskuje żadnych dochodów. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie będą miały również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.).

Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie posiada możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania drugiego dotyczącego możliwości zaliczenia podatku VAT w koszty kwalifikowane projektu zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony
Data aktualizacji: 28/01/2013 00:00:01

Księgowość Warszawa

Księgi rachunkowe to zbiory danych (utrwalone za pomocą zapisów w pamięci komputera lub na nośnikach trwałych) służące do przechowywania informacji o stanach zasobów majątkowych i procesach gospodarczych w określonym porządku. Sposób prowadzenia...

Pytanie dotyczy wystawiania rachunków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w z...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur za transport lokalny wystawiony...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest wystawianie faktur łącznych, przez kilku dostawców na rzecz jednego odbio...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 póz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku XXXX z dnia 10 marca 2005 roku (data wpływu do urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie czynności wniesienia aportu do Spółki osobowej prawa handlowego w postaci znaku towarowegoW zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężneCzy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w otrzymanych fakturach za usługi remontowe i zakup autobusu?Pytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług dla usług reklamowych świadczonych przez internetWnioskodawca ma prawo wystawiać noty korygujące w formie papierowej do faktur wystawianych w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.