Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość oraz termin i sposób wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartał

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2010r. (data złożenia 12 maja 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości oraz terminu i sposobu wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartał - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2010r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości oraz terminu i sposobu wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartał.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Na podstawie zawartych umów - porozumień handlowych Wnioskodawca wypłaca swoim kontrahentom (wynagrodzenia) z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów w pewnym okresie. Zazwyczaj umowa określa procent wypłaconego bonusu od obrotu netto, okres którego dotyczy (miesiąc lub kwartał), a przede wszystkim zapłacone faktury w terminie. Obecnie część kontrahentów dokumentuje premie pieniężne fakturami VAT jako usługę marketingową natomiast część, jako bonus od sprzedaży - księgową notą obciążeniową. Wypłacane wynagrodzenia nie są powiązane z konkretnymi dostawami, lecz z konkretnym okresem, zazwyczaj miesięcznym. Otrzymane dokumenty, po sprawdzeniu ujmowane są w księgach Wnioskodawcy: noty obciążeniowe (koszty/rozrachunki), faktury VAT (koszty/podatek VAT naliczony/rozrachunki).

Obecnie po ukazujących się publikacjach i interpretacjach podatkowych Wnioskodawca uważa, że przysługująca kontrahentom premia pieniężna od obrotu, powinna być dokumentowana przez Wnioskodawcę fakturą korygującą jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obniżać obrót netto Wnioskodawcy i podatek VAT należny za umowny okres.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą za m-c czy kwartał. Czy faktura korygująca powinna być wystawiona w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, od którego przysługuje premia i zawierać oznaczenie: zbiorcza faktura korygująca.

Zdaniem Wnioskodawcy, może on wystawić zbiorczą fakturę korygującą pod warunkiem, że będzie zawierać wszystkie wymagane dla niej elementy określone w § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur. Przepisy o VAT nie stanowią wprost o zbiorczej fakturze korygującej, ale też nie zakazują jej wystawiania, aby prawnie udokumentować osiągnięty obrót. Omawiana faktura korygująca powinna być wystawiona w ostatnim dniu rozliczeniowym, którego dotyczy, aby obrót netto został wykazany w prawidłowej wielkości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Stosownie do przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie natomiast z § 13 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Stosownie do treści § 13 ust. 5 rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA.

Zaznaczyć należy, iż przepisy prawa podatkowego nie stanowią wprost o zbiorczej fakturze korygującej, lecz wystawienie takiego dokumentu, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane dla faktury korygującej elementy, należy uznać za prawidłowe. Dlatego też nie ma przeszkód, by wystawiać zbiorcze faktury korygujące do kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż. Na takiej fakturze powinny być podane jednak wszystkie informacje dotyczące faktur pierwotnych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur pierwotnych przedmiotowa faktura korygująca dotyczy, w szczególności obejmować korektą sprzedaż co do gatunku i tożsamą podmiotowo oraz wymieniać elementy kwotowe opodatkowane tą samą stawką podatkową.

A zatem, dopuszczalne jest udokumentowanie rabatu za pomocą zbiorczych faktur korygujących, pod warunkiem, że faktury te spełniają warunki określone dla faktur korygujących, wynikające z § 13 rozporządzenia.

W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany miesiąc czy kwartał rozliczeniowy w zaprezentowanej przez Wnioskodawcę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa tym zakresie i należy uznać je za dopuszczalne.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga o prawidłowości traktowania przez Wnioskodawcę udzielanych przez niego premii pieniężnych jako rabatów zmniejszających obrót, gdyż nie zadano w tej kwestii pytania prawnego oraz nie przedstawiono własnego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności, jeśli premie pieniężne udzielane przez Wnioskodawcę nie stanowiłyby rabatu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Nadmienia się, że przedmiotowy wniosek w zakresie ustalenia czy dokumentowanie fakturą korygującą premii pieniężnych wymaga zmiany umów handlowych z kontrahentami, będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura korygująca, faktura zbiorcza, obrót, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 24/12/2012 15:00:01

Zwolnienie z opodatkowania wygranej z zagranicznego zakładu bukmacherskiego działającego p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturę

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, stwierdza że stanowisko podatnika, przedstawione...

Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotó...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o o z miesiąca maja 2006r żądającym udzielenia wyjaśnienia, czy możliwe jest...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę dostępu do internetu dla firm?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 19.08.2005 r. informuje, że usługi dostępu do internetu...

Urząd Skarbowy Środa Śląska 55-300 ul. Oławska 5A

Zasięg terytorialny miasta gminy Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin powiaty średzki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740044862221000000 VAT 11101016740044862222000000 PIT 58101016740044862223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Do jakiego okresu zarachować koszty najmu jako koszty uzyskania przychodu?Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 ul. Polna 11Kiedy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury dokumentującej pobranie zaliczkiPrawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionej usługi polegającej na dostępie do internetowego katalogu ogłoszeńCzy można odliczyć podatek VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.