Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwość zwolnienia od podatku otrzymywanej prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty sądowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 17 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku otrzymywanej prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty sadowej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 marca 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia od podatku otrzymywanej prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty sadowej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Prowadzi Pan działalność gospodarczą i dokonuje sprzedaży znaków opłaty sądowej oraz innych artykułów. Zakup znaków następuje na podstawie zamówień, jakie składane są do banku. Po realizacji zamówienia, określoną ilość znaków sprzedaje Pan w punkcie mieszczącym się w sądzie. Z tytułu sprzedaży znaków otrzymuje Pan prowizję, na podstawie zawartej umowy z sądem.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy na powyższą okoliczność należy wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnioną, czy też prowizję należy opodatkować stawką 22%.Pana zdaniem, należy zastosować stawkę zwolnioną z VAT, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (.).

W myśl art. 8 ust. 1 omawianej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119, o czym stanowi art. 8 ust. 3 ustawy.

Dla celów klasyfikacji usług na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się, na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże w przepisach samej ustawy, jaki i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku.

I tak, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010 r. § 12 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), zwalnia się od podatku prowizje z tytułu umowy dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty sądowej.

Zaznaczyć należy, iż normodawca w formule prawnej wskazanego przepisu nie posłużył się klasyfikacją statystyczną, określoną na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W złożonym wniosku poinformował Pan, że prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje m.in. sprzedaży znaków opłaty sądowej. Z tytułu sprzedaży znaków otrzymuje prowizję, na podstawie zawartej umowy z sądem.

Wątpliwości Pana sprowadzają się do kwestii, czy może zastosować na tę okoliczność (otrzymywana prowizja z tytułu sprzedaży znaków opłaty sądowej) zwolnienie od podatku od towarów i usług.

W świetle powołanych przepisów oraz przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, stwierdzić należy, że o ile przedmiotem działalności opisanej we wniosku są czynności polegające m.in. na sprzedaży znaków opłaty sądowej, to, na mocy powołanego uprzednio przepisu § 12 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, prowizja będąca zapłatą za czynność sprzedaży ww. znaków korzysta ze zwolnienia od podatku.

Końcowo, wskazuje się, iż kwestię przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług prowizji otrzymywanej z tytułu sprzedaży znaków opłaty sadowej, do dnia 31 grudnia 2009 r., regulowały przepisy § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, opłata skarbowa, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, prowizje, wynagrodzenia, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 14/10/2013 21:00:01

Czy wyliczona premia rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie z Wielkiej Bryt...

Działając na podstawie: art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy faktury VAT dla osób zagranicznych należy wystawiać w języku angielskim?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005 r. w...

Czy faktury wystawione z NIP unieważnionym na mocy decyzji administracyjnej, należy skoryg...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu...

Określenie statusu podatnika podatku VAT, obowiązku posiadania numeru identyfikacji podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie usług polegających na wynajmie sal kinowych, teatralnych amfiteatrów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych fakturSpółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez nabywcęCzy możliwe jest wystawianie duplikatów faktur w formie elektronicznej do faktur uprzednio wystawionych w formie papierowej?Nie narusza przepisów podatkowych wystawianie faktur przez zarządcęBiuro rachunkowe Toruń
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.