Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Możliwości sporządzenia faktury korygującej dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009r. (data wpływu do tut. organu 13 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości sporządzenia faktury korygującej dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości sporządzenia faktury korygującej dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Klient osoba fizyczna nabył aktem notarialnym od Wnioskodawcy lokal mieszkalny. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie i zarządzie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Po zawarciu aktu notarialnego zwrócił się z prośbą do Wnioskodawcy o skorygowanie dotychczas wystawionych faktur zaliczkowych na niego jako osobę fizyczną do kwoty 0, a w ich miejsce wystawienie jednej zbiorczej faktury na niego jako nabywcę ale prowadzącego działalność gospodarczą (regon i NIP).

Wnioskodawca odmówił takiej korekty, albowiem w zakresie obrotu nieruchomościami brak jest podstaw do zmiany prawidłowo zawartego aktu notarialnego, a korekta faktur ex post może być wadliwa co w konsekwencji może skutkować odpowiedzialnością karno skarbową dla Wnioskodawcy korygującego fakturę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można skorygować wystawione faktury zaliczkowe na nabywcę (osoba fizyczna) do wartości 0 za nabycie mieszkania (zawarty akt notarialny przenoszący własność i uiszczona cena) a w ich miejsce wystawić zbiorczą fakturę VAT na nabywcę (ta sama osoba fizyczna), jednakże prowadząca działalność gospodarczą (regon, NIP).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości takiej korekty wobec prawidłowego zawarcia aktu notarialnego i wystawienia prawidłowych faktur zaliczkowych. Zgodnie z cytowanym w pkt D.3 Rozporządzeniem , brak jest podstawy prawnej do skorygowania prawidłowo wystawionych faktur zaliczkowych. Nie wiadomo jakiemu celowi miałaby służyć taka korekta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z ust. 8 powyższego artykułu, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne przedmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach. W świetle § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

W myśl § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Klient Wnioskodawcy jako osoba fizyczna nabył aktem notarialnym od Wnioskodawcy lokal mieszkalny. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na wynajmie i zarządzie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. Po zawarciu aktu notarialnego zwrócił się z prośbą do Wnioskodawcy o skorygowanie dotychczas wystawionych faktur zaliczkowych na niego jako osobę fizyczną do kwoty 0, a w ich miejsce wystawienie jednej zbiorczej faktury na niego jako nabywcę ale prowadzącego działalność gospodarczą (regon i NIP). Wnioskodawca odmówił takiej korekty, albowiem w zakresie obrotu nieruchomościami brak jest podstaw do zmiany prawidłowo zawartego aktu notarialnego, a korekta faktur ex post może być wadliwa co w konsekwencji może skutkować odpowiedzialnością karno skarbową dla Wnioskodawcy korygującego fakturę.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołany stan prawny należy stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego nie przewidują, w sytuacji przedstawionej we wniosku, korygowania prawidłowo wystawionych faktur dokumentujących otrzymane zaliczki, ani też faktury, która dokumentuje samą dostawę nieruchomości.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, uznające, że nie ma możliwości takiej korekty wobec prawidłowego zawarcia aktu notarialnego i wystawienia prawidłowych faktur zaliczkowych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, lokal mieszkalny, sprzedaż
Data aktualizacji: 01/11/2012 21:42:30

Jak prawidłowo wystawić faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia...

Rozliczenie faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Na tle powyższego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem o prawidłowy sposób wy...

Spółka zakupiła od krajowego kontrahenta usługę, z tytułu których rozliczenia z dostawcą wyglądają następująco: Spółka wpłaca zaliczkę w wysokości 4.000, 00 zł za usługi, które będą wykonywane w danym miesiącu, w ustawowym terminie dostawca...

Uznanie dokonywanej sprzedaży dla stałych odbiorców za sprzedaż ciągłą oraz możliwości wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku wydatki udokumentowane dupl...

Wnioskiem z 13.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka 17 maja 2005 r. otrzymała duplikaty faktury...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej opłatę manipulacyjną?Dostawa towarów i obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawyWystawianie faktur elektronicznych korygującychCzy Urząd Gminy może wystawić fakturę VAT dokumentującą opłatę przyłączeniową do sieci wodociągowej?Czy przysługuje prawo od odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych w sposób opisany w przedmiotowym wniosku ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.