Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Na jakiej podstawie podatnicy mogą odliczyć od podatku poniesione wydatki z tytułu ocieplenia domu, czy wyrok sądu może być podstawą odliczenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 i art. 216 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r. oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku państwa Urszuli i Jarosława O. z dnia 15.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko państwa Urszuli i Jarosława O. za nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. W związku z powyższym podatnicy nie mogą odliczyć od podatku wydatków poniesionych w 2004 r. na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego, tj. na ocieplenie domu wykonane w 2002 r.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, stosowanie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 22.03.2005 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek państwa Urszuli i Jarosława O. w sprawie możliwości odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont domu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnicy jako właściciele budynku mieszkalnego ponieśli wydatki związane z jego remontem polegającym na ociepleniu budynku. Cena za ocieplenie była kwestią sporną, dlatego też sprawa została skierowana do sądu. W dniu 13.05.2004 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok, na mocy którego pan Jarosław O. został zobowiązany do zapłaty na rzecz firmy, która wykonała przedmiotowa usługę tj. P. Krystyna M. z siedzibą K. kwoty 6.520, 11 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 19.07.2002 r. Zapłaty w kwocie 8.572, 10 zł dokonano przelewem w dniu 18.05.2004 r. Pomimo skierowania przez państwo O. pisma z dnia 24.05.2004 r. do pani Krystyny M. o wystawienie faktury za wykonane prace do dnia 15.03.2005 r. podatnicy nie otrzymali faktury. Podatnicy zwrócili się do Naczelnika tut. Urzędu o wyjaśnienie, na jakiej podstawie mogą odliczyć od podatku poniesione wydatki z tytułu ocieplenia domu, czy wyrok sądu może być podstawą odliczenia.

Podatnicy uważają, że wyrok sądu zasądzający od nich na rzecz P. sporną kwotę oraz dokument potwierdzający dokonanie przelewu na rzecz ww. firmy wiarygodnie dokumentują kwotę i tytuł poniesionych wydatków i na tej podstawie mogą odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. oraz zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27 tej ustawy, obniżony w myśl art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeśli podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. W myśl art. 27a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r., wysokość wydatków określonych w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że zgodnie z art. 27a ust.6 pkt 1 tej ustawy wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

Wszelkie przywileje podatkowe, a takimi są zarówno zwolnienia, jak i ulgi podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania. Zatem przepisy dotyczące ulg podatkowych muszą być stosowane w sposób ścisły, wprost wynikający z przepisów ustaw podatkowych. Wartość wydatków "na własne potrzeby mieszkaniowe" kwalifikujących się do zastosowania ulgi podatkowej powinna wynikać z dokumentów, jakie wymaga przepis prawa. Jeśli wydatek dotyczy remontu i modernizacji budynku mieszkalnego, właściwym dokumentem stanowiącym podstawę do dokonania odliczenia jest faktura VAT wystawiona przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przedłożony przez podatników wyrok sądu zasadzający na rzecz wykonawcy usługi ocieplenia budynku mieszkalnego sporną kwotę oraz potwierdzenie jej przekazania nie stanowią podstawy do zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem państwo O. nie mogą odliczyć od podatku za 2004 r. 19 % przedmiotowych wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Ponadto tut. organ informuje, że:powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia i obowiązuje do dnia zmiany przepisów - z dniem ich zmiany interpretacja traci swoją ważność, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: dokumentowanie wydatków, faktura VAT, remonty, ulga remontowa, wydatki mieszkaniowe
Data aktualizacji: 30/01/2013 12:00:01

W którym roku należy ująć w kosztach uzyskania przychodu faktury wystawione w 2006 roku za...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o interpretację...

Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 23 lutego 2005 roku o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Dotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego

Pismem z dnia 05.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przy wykonywaniu robót budowlanych występuje do...

Czy otrzymane premie pieniężne otrzymane od dostawcy za wcześniejsze zapłacenie faktury po...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14 b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej przez Naczelnika...

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Nowy Sącz 33-300 ul. Barbackiego 10VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VATSpółka pyta, czy prawidłowo odliczyła podatek VAT związany z zakupami na reprezentację i reklamę w deklaracji za styczeń 2007r.?Czy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego ujęcie ww. faktury w ewidencji nabycia towarów i usług VAT?Czy Podatnik ma prawo do zwrotu podatku VAT od zakupu samochodu, który jest jego własnością
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.