Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Na podstawie jakich dokumentów można dokonać korekty rejestru VAT i deklaracji VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.05.2007 r. (wpływ do urzędu 11.05.2007r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w pkt 1 jest prawidłowe, natomiast w pkt 2 nie jest prawidłowe.

W związku z tym, iż po 1 maja 2004 r. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania zostały obciążone podatkiem VAT, Gmina odprowadzała VAT z powyższego tytułu. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wystawiane były faktury VAT, natomiast w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie wystawiano faktur VAT na sprzedaż - była to sprzedaż nieudokumentowana, a podatek VAT był odprowadzany od otrzymanych poszczególnych opłat z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Ponieważ opodatkowanie podatkiem VAT opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego przed 1 maja 2004 r. wzbudzało wiele kontrowersji, Gmina Ostrowiec wystąpiła na drogę sądową w celu wyjaśnienia powyższego problemu. Dnia 14 lutego 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał Wyrok Sygn. akt I SA/Ke 333/06 w którym stwierdził, iż opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania ustanowionego przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyżej przedstawione okoliczności spowodowały, że użytkownicy wieczyści, którzy dokonali wpłat powiększonych o podatek VAT, a wieczyste użytkowanie zostało ustanowione przed 1 maja 2004 r. mają prawo do odzyskania niesłusznie zapłaconych kwot VAT. W przypadkach w których Gmina wystawiła faktury VAT wystawione zostały faktury korygujące.

Natomiast w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej z tyt. opłat wieczystego użytkowania Gmina zwraca się z zapytaniem :Na podstawie jakich dokumentów można dokonać korekty rejestrów VAT i deklaracji VAT?Jakich okresów powinny dotyczyć te korekty?Zdaniem Strony w przypadku gdy podstawą ujęcia w ewidencji sprzedaży był obrót nie potwierdzony fakturą VAT- podstawą korekty tychże ewidencji mogą być dowody wewnętrzne, określające prawidłową wysokość opłat za wieczyste użytkowanie.

Zdaniem Gminy na podstawie wyżej powołanego Wyroku Sądu Strona ma prawo skorygować wszystkie rejestry i dotychczas złożone deklaracje w zakresie niesłusznie odprowadzonego podatku VAT.

Uwzględniając stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje jak niżej:

Ad. 1.

Przepis art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535 ze zm.) stanowi, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług powstaje z mocy prawa, a jego ustalenie następuje w drodze samoobliczenia podatkowego dokonanego przez podatnika.

W myśl art. 29 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tyt. sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535 ze zm.) obrót pomniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych będą miały zastosowanie przepisy art. 20 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) zgodnie z którymi, podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi" w tym dowody wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki jak również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe korygujące poprzednie zapisy

Uwzględniając powyższe przepisy należy przyjąć, że dokument wewnętrzny stanowi podstawę do dokonania korekty obrotu w przedmiotowej sprawie.

Ad.2.

Zmniejszenia obrotu i podatku należnego należy dokonać w deklaracji VAT-7 za m-c w którym sporządzono dokumenty księgowe w tym zakresie tj. wystąpiły okoliczności powodujące zmniejszenie obrotu i podatku należnego.
Słowa kluczowe: dowody wewnętrzne, faktura korygująca, korekta podatku naliczonego, opłata za użytkowanie wieczyste, podstawa opodatkowania
Data aktualizacji: 30/01/2013 03:00:01

Wysyłanie faktur drogą elektroniczną w formacie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Klasyfikacja i opodatkowanie premii pieniężnych na gruncie ustawy o podatku od towarów i u...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych otrzymanych od osiągniętego obrotu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowania przez stowarzyszenie prowadzonej działalności

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto i jak powinien dokumentować wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nieruchomość?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odsprzedaż usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnera projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnejOdliczanie podatku naliczonego z faktur VAT za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego paliwaPrawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczejCzy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup?Opodatkowanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Wielkiej Brytanii przez obywatela tego kraju mieszkającego w Polsce
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.