Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Nazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturze

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 3 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy sprzedawcy i nabywcy umieszczonej na fakturze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nazwy sprzedawcy i nabywcy umieszczonej na fakturze.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą F. Dź. P. P. Rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wybrał formę opodatkowania - podatek liniowy. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Prowadzi sklep internetowy zajmujący się sprzedażą instrumentów muzycznych. Zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o sprzedaż kosmetyków, ogłoszenia branży motoryzacyjnej oraz witryn internetowych. Sprzedaż prowadzona będzie poprzez witryny internetowe.Wnioskodawca zamierza utworzyć oddziały zajmujące się sprzedażą poszczególnych grup towarów i ww. asortymentu. Ze względu na prowadzoną sprzedaż poprzez sklep internetowy wszystkie oddziały będą miały ten sam adres siedziby.Planowana jest zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Do istniejącej nazwy F. Dź. P. P. Wnioskodawca dopisze nazwy:F. P. P. P. F. M. P. P. W. F. P. P.Po dokonaniu zmian wpis do ewidencji będzie zawierał nazwy (nr NIP oraz nr REGON pozostaną bez zmian):F. Dź. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż instrumentów muzycznych)F. P. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż kosmetyków)A. F. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż branża motoryzacyjna)W. F. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż witryn internetowych). Wystawiane faktury sprzedaży będą zawierały nazwę jednego z członów nazwy firmy przyporządkowaną do odpowiedniego działu z tym samym adresem oraz nr NIP. Faktury zakupowe będą zawierały również nazwę jednego z ww. członów przyporządkowanych do danego działu, z tym samym adresem, oraz nr NIP. Rozliczenie podatku dochodowego oraz podatku VAT nie ulegnie zmianie, dokonywane będzie łącznie dla wszystkich działów, na podstawie KPIR i na podstawie rejestrów VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy wystawiane faktury VAT sprzedaży zawierające jeden z członów nazwy przyporządkowane do danego działu z tym samym adresem oraz nr NIP będą fakturami prawidłowo wystawionymi...Czy wystawione faktury VAT dokumentujące zakup towarów i usług zawierające jeden z członów nazwy przyporządkowane do danego działu i asortymentu z tym samym adresem oraz nr NIP będą fakturami prawidłowo wystawionymi... Np. faktura dokumentująca zakup instrumentów muzycznych będzie zawierała nazwę odbiorcy: F. Dź. P. P. ul. M. Z. K. nr NIP xx), a faktura dokumentująca zakup kosmetyków będzie zawierała nazwę odbiorcy: F. P. P. P. ul. M. Z. K. nr NIP xx. Zdaniem Wnioskodawcy, faktury VAT dokumentujące sprzedaż lub zakup towarów wystawione z jednym członem nazwy firmy, z adresem i nr NIP, który nie ulegnie zmianie, przyporządkowanym do danego działu i asortymentu będą fakturami prawidłowo wystawionymi zgodnie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obwiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Ponadto na podstawie art. 106 ust. 8 powołanej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony m.in. do określenia w drodze rozporządzenia innych danych, które powinna zawierać faktura.

Powyższa delegacja ustawowa została zrealizowana w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W przepisie tym wyszczególniono dane, które powinna zawierać faktura VAT. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Powyższe dane mają na celu jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przepisu tego wynika, że podatnikiem jest osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska, a nie firma prowadzona przez tę osobę. Osoba fizyczna z imienia i nazwiska składa również zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług VAT-R (a nie firma prowadzona przez tę osobę). Należy również mieć na uwadze regulacje prawa cywilnego dotyczące firm, pod jakimi działają przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.Art. 432 § 1 stanowi natomiast, iż przedsiębiorca działa pod firmą.Stosownie do art. 434 Kodeksu cywilnego, firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Natomiast zgodnie z art. 435 § 1- firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2007 Nr 155, poz.1095 ze zm.) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 tej ustawy, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ust. 2 tego przepisu stanowi natomiast, że wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Po dokonaniu zmian wpis do ewidencji będzie zawierał nazwy (nr NIP oraz nr REGON pozostaną bez zmian): F. Dź. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż instrumentów muzycznych)F. P. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż kosmetyków)A. F. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż branża motoryzacyjna)W. F. P. P. ul. M. Z. K. (sprzedaż witryn internetowych). Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do cytowanych wyżej przepisów stwierdzić należy, iż zarówno w wystawianych fakturach VAT jak i w fakturach VAT dokumentujących zakupy towarów i usług należy umieścić przede wszystkim firmę przedsiębiorcy, którą w tym przypadku jest imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz numer identyfikacji podatkowej Wnioskodawcy. Używanie natomiast zamiennie (w zależności od tego z którym działem i asortymentem wykonywana czynność jest związana) pozostałych określeń włączonych do firmy Wnioskodawcy jest dozwolone i obojętne podatkowo. Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że prawidłowo wystawiona będzie faktura VAT przykładowo dokumentująca zakup instrumentów muzycznych zawierająca nazwę: F. Dź. P. P. ul. M. Z. K. nr NIP xx oraz faktura VAT dokumentująca zakup kosmetyków zawierająca nazwę odbiorcy: F. P. P. P. ul. M. Z. K. nr NIP xx.

Zaznaczyć należy, iż powyższe dane umieszczone na fakturze muszą być odzwierciedleniem odpowiednich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej (jak to Wnioskodawca wskazał we wniosku). Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, firma, firma jednoosobowa, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 29/07/2011 18:12:54

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Czy prawidłowo przychody z tytułu najmu uzyskiwane przez Wnioskodawcę są udokumentowane wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy VAT z faktury za naprawę samochodu / towaru / dokonaną przez przewoźnika podlega odlic...

W związku z art. 86 ust.1 i art. 88 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Jak należy wystawiać fakturę w przypadku usług wykonywanych w krajach Unii Europejskiej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędy Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - Tekst jednolity) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia...

Urząd Skarbowy Szczecinek 78-400 ul. Mickiewicza 13/14

Zasięg terytorialny miasta Szczecinek gminy Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek powiaty szczecinecki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 18101015990176622221000000 VAT 65101015990176622222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy fakturę VAT otrzymaną za zakup nagród można zaksięgować w kosztach w dacie zakupu nagród?Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnejCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów?Czy na fakturach można podawać obok imion i nazwisk wspólników tylko jeden z tych członówUregulowania w zakresie dokumentowania usług turystyki i sposobu prowadzenia ewidencji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.