Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

NIP Spółki macierzystej na fakturach dokumentujących zakup

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Przedstawicielstwo w Polsce, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posługiwania się NIP-em na fakturach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie posługiwania się NIP-em na fakturach.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka, z siedzibą w Holandii (dalej: Spółka) jest producentem wyposażenia fabrycznego dla przemysłu samochodowego. Spółka jest w Polsce czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej. VAT), zarejestrowanym od 23 sierpnia 2004 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym W.-Ś. oraz posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej (dalej: NIP), którym posługuje się dla celów transakcji podlegających przepisom ustawy o VAT.

Spółka posiada na terytorium Polski zarejestrowane przedstawicielstwo, tj. Wnioskodawcę. Przedstawicielstwo w Polsce (dalej: Przedstawicielstwo) prowadzi na terytorium Polski wyłącznie działalność w zakresie promocji i reklamy Spółki. W związku z wykonywaną działalnością Przedstawicielstwo nabywa towary i usługi, których zakup dokumentowany jest fakturą. Przedstawicielstwo jest również stroną stosunku pracy z jego pracownikami. Umowy o pracę zawierane są przez posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo Generalnego Managera Przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo 12 sierpnia 2004 r. uzyskało własny numer NIP, nie jest jednak zarejestrowane dla celów podatku VAT jako odrębny od Spółki podatnik.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku podlegania obowiązkowi uzyskania numeru NIP, dla transakcji realizowanych w związku z działalnością promocyjno-reklamową na rzecz Spółki (np. zakupu towarów lub usług dokumentowanych fakturami VAT wystawianymi przez kontrahentów), Przedstawicielstwu przysługuje prawo do posługiwania się uzyskanym numerem NIP Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów czynności realizowanych w związku z promocją i reklamą Spółki (tj. nabycie towarów i usług), Przedstawicielstwo nie będąc odrębnym od Spółki podatnikiem podatku VAT, powinno posługiwać się właściwym numerem NIP Spółki, nadanym jej jako czynnemu podatnikowi podatku VAT.

W uzasadnieniu Zainteresowany wskazał na art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą. Zatem, aby dany podmiot mógł posiadać odrębną podmiotowość w podatku VAT, tj. był podatnikiem VAT, niezbędnym kryterium jest jego samodzielność w prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, iż Przedstawicielstwo jest immanentną częścią Spółki macierzystej i z mocy prawa (tj. art. 94 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) wykonuje jedynie działalność w zakresie promocji i reklamy Spółki, nie jest odrębnym podatnikiem VAT. Podatnikiem tym jest wyłącznie Spółka macierzysta, której częścią jest Przedstawicielstwo.

W świetle powyższego, ponieważ Przedstawicielstwo nie posiada własnej podmiotowości w podatku VAT, należały stwierdzić, iż z perspektywy podatku VAT transakcje zakupu towarów lub usług w związku z działalnością promocyjno-reklamową Spółki macierzystej wykonywaną przez Przedstawicielstwo na terytorium Polski stanowią de facto transakcje realizowane przez Spółkę macierzystą, jako podatnika VAT czynnego w Polsce. W konsekwencji, w opinii Przedstawicielstwa, w przypadku transakcji zakupu towarów i usług dokumentowanych fakturami VAT wystawianymi przez dostawców towarów i usług Przedstawicielstwo powinno posługiwać się więc numerem NIP nadanym Spółce macierzystej jako czynnemu podatnikowi VAT. Powyższy pogląd potwierdza również decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we W. z 28 czerwca 2006 r., sygn. PP II 443/338/06, w której stwierdzono, iż skoro przedsiębiorstwo zagraniczne uzyskało numer NIP oraz zostało ono zarejestrowane jako podatnik podatku VAT, to brak jest przeszkód przy dokonywaniu zakupów do posługiwania się tym numerem przez przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) przedsiębiorcy zagraniczni są uprawnieni do tworzenia przedstawicielstw. Zgodnie z art. 94 ww. ustawy, zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Stosownie do art. 96 ust. 1 ww. ustawy, utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych (...), prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak stanowi ust. 2 cytowanego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając powyższe przepisy na uwadze należy uznać, że działalność przedstawicielstwa, prowadzona wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, nie jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego, przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie jest również podmiotem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, że nie jest podatnikiem tego podatku. Z powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT wynika, że dla uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług istotne jest, aby podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wykonywał ją samodzielnie tj. był wyodrębniony prawnie, ekonomicznie i organizacyjnie. Warunków tych nie spełnia przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

Wobec powyższego należy uznać, iż przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma więc prawa do rejestracji jako taki podatnik tego podatku.

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym na terytorium Polski Przedstawicielstwem firmy holenderskiej, któremu został nadany numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się dla celów rozliczeń z ZUS oraz w zakresie podatku dochodowego - jako płatnik. Wnioskodawca nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R dla potrzeb podatku od towarów.

Natomiast - co podano we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji - dla potrzeb podatku od towarów i usług rejestracji dokonała Spółka (przedsiębiorstwo zagraniczne).

Przedstawicielstwo natomiast, dokonuje zakupów towarów i usług w związku z działalnością Spółki.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powyższą analizę stwierdza się, że w celu wykonywania działalności reklamowo-promocyjnej przez Przedstawicielstwo, na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług, Wnioskodawca powinien posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej Spółki z siedzibą w Holandii, która dokonała rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Stąd też na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług powinny znaleźć się - w pozycji dane nabywcy - dane jednostki macierzystej (Spółki). Powyższe nie wyklucza możliwości umieszczenia na fakturze również danych Przedstawicielstwa - jednak bez numeru NIP nadanego Wnioskodawcy.

W zakresie obowiązku uzyskania numeru NIP zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 26 czerwca 2008 r. nr ILPP2/443-348/08-2/GZ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, numer identyfikacji podatkowej, podatnik, przedstawicielstwa osób zagranicznych, rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 10/05/2012 08:10:48

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań 61-831 ul. Plac Wiosny Ludów 2

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 06101014690007492221000000 VAT 53101014690007492222000000 PIT 03101014690007492223000000 budżetowe 97101014690007492225000000 pozostałe 94101014690007492227000000...

Moment powstania obowiązku podatkowego przy fakturowaniu usługi dotyczącej kompleksowego p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli fakt...

W związku z art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, które są związane z realizacją przedmiotowego projektu?Ważność niepodpisanej faktury VATCzy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć podatek VAT?Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na jego adres zamieszkania a nie na adres domowy?Czy przedmiotowe premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturą VAT, czy też notą księgową?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.