Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Obligatoryjne dane na fakturze VAT RR wystawiane na dostawcę będącego spółką cywilną

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wspólników spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych identyfikacyjnych wspólników spółki cywilnej zawartych na fakturze VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych identyfikacyjnych wspólników spółki cywilnej zawartych na fakturze VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z drugim wspólnikiem spółki cywilnej prowadzi działy specjalne produkcji rolnej (chów drobiu rzeźnego). Każdy ze wspólników jest opodatkowany indywidualnie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód ustalany jest przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy w W. w oparciu o normy szacunkowe, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wnioskodawca podnosi, iż wraz ze wspólnikiem nie jest pełnoprawnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle bowiem definicji zawartych w art. 2 pkt. 15 i 19 ustawy o podatku VAT, wraz ze wspólnikiem posiadają status rolnika ryczałtowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czyje dane powinny widnieć na fakturze VAT RR dokumentującej transakcje... Czy powinny widnieć tam dane spółki, czy też każdą dostawę należy dokumentować poprzez dwie faktury VAT RR - każda z danymi innego wspólnika...Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając definicję rolnika ryczałtowego zawartą w art. 2 pkt.19 oraz treść art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązujące przepisy nie wykluczają sytuacji kiedy rolnikiem ryczałtowym jest podmiot inny niż osoba fizyczna (np. spółka cywilna). Opis danych jakie zawierać powinna faktura VAT RR wskazuje - zwłaszcza w pkt 1, 2, 3 faktury - że może to być także inny podmiot.

Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem uważają, że na fakturach VAT RR dokumentujących zakup w spółce, w części dotyczącej dostawcy widnieć powinny następujące dane: nazwa spółki, NIP spółki (nie podaje się numeru dowodu osobistego gdyż rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy nie jest osobą fizyczną), a fakturę VAT RR czytelnie podpisuje jeden ze wspólników (każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentowania spółki na zewnątrz). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 i pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.): przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą a także świadczenie usług rolniczych; przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych; W myśl art. 15 ust.1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 116 ust. 1 ww. ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Kluczowe dla sprawy treści znajdujemy w ust. 2 cytowanego wyżej przepisu, zgodnie z którym faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;nazwy nabytych produktów rolnych;jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.Ponadto jak stanowi art. 116 ust 3 cyt. ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług".

Odstępstwo od powyższego obowiązku zawiera art. 116 ust. 4 ww. ustawy, w myśl którego w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Dodać również należy, iż - jak stanowi ust. 10 cyt. przepisu - rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę.

Dla kompleksowej oceny opisanego zdarzenia przyszłego powołać należy także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Powołany Kodeks reguluje sytuację prawną wspólników spółki cywilnej w szeregu przepisach, tj. w art. 860 do art. 875 tejże ustawy.

Zgodnie z art. 860 § 1 i § 2 ww. kodeksu, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (...). Umowa spółki winna być stwierdzona pismem.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie przyznają spółce cywilnej osobowości prawnej, ale jak wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest ona uznawana za podatnika.

W myśl art. 865 § 1 ww. ustawy, każdy wspólnik powstałej na podstawie umowy spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

Zgodnie z zawartym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (chów drobiu rzeźnego). Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem nie jest pełnoprawnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle bowiem przepisu art. 2 pkt 15 i pkt 19 ustawy o VAT to spółka posiada status rolnika ryczałtowego.

Uwzględniając treść powołanych przepisów oraz opisane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż zarejestrowani czynni podatnicy podatku VAT nabywający od prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności rolniczej Wnioskodawcy i wspólnika, zobowiązani będą do dokumentowania zakupów fakturą VAT RR. Faktura taka wystawiana będzie na firmę spółki cywilnej oraz zawierać winna elementy określone w art. 116 ust. 2 ustawy o podatku VAT. W związku z faktem, iż wspólnicy spółki cywilnej występują w obrocie gospodarczym pod firmą spółki a nie jako osoby fizyczne oraz mając na względzie podmiotowość podatkową spółki cywilnej wskazać należy, iż nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze VAT RR dokumentującej nabycie produktów danych, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT, tj. numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument.

Natomiast, uwzględniając treść art. 865 § 1 ww. kodeksu, tut. Organ stwierdza, iż na fakturze VAT RR wymagany jest podpis jednego ze wspólników utworzonej przez Wnioskodawcę spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura vat, podatek od towarów i usług, rolnik ryczałtowy, spółka cywilna, treść faktury
Data aktualizacji: 17/03/2012 09:55:21

Jak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

Ile mozna odliczyć podatku VAT od faktury wykupu samochodu po zakończeniu okresu leasingow...

Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy Toyota Yaris . Od dnia 01.05.2004r. podatnik odliczał 50 % kwoty podatku z rat leasingowych . Po zakończeniu umowy samochód ten został zakupiony przez podatnika . Podatnika uważa , że...

Czy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrum...

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 1 pkt 2...

Czy udokumentowane fakturami wydatki poniesione na remont przedmiotowej nieruchomości będą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ile wynoszą zarobki księgowych w Suwałkach?

Uważa się, że księgowa Suwałki to jeden z bardziej dochodowych zawodów. Czy jest tak jednak naprawdę? Ostatnio jedna z ogólnopolskich gazet postanowiła rozprawić się z tego typu mitami. Sprawdzono, jak swoje zarobki oceniają biegli rewidenci...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcychCzy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomowane, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu motocyklaUrząd Skarbowy Ustrzyki Dolne 38-700 ul. Kopernika 1Strona zwróciła się potwierdzenie stanowiska, iż w/w transakcja winna być przez Nią udokumentowana w sposób przewidziany w art. 106 ust. 7 ustawy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.