Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Spółka jest stacją dealerską X w Polsce. Do zakresu jej działalności należy m.in. sprzedaż hurtowa oryginalnych części i akcesoriów X(dalej: części). Kontrahenci Spółki działając we własnym imieniu i na własny rachunek nabywają od Spółki części w celu ich dalszej odsprzedaży klientom ostatecznym. Zmierzając do powiększenia wolumenu sprzedaży oferowanych części, Spółka zawiera ze swoimi kontrahentami umowy o programie X (dalej: umowy). Na mocy umów kontrahenci Spółki, działając w charakterze punktu sprzedaży części, zobowiązują się do osiągnięcie ustalonej przez Spółkę dla danego okresu rozliczeniowego wartości (ilości) zakupów i następnie sprzedaży części oferowanych przez Spółkę. Spółka określa wysokość wypłacanych premii pieniężnych na podstawie sporządzanych przez siebie lub kontrahenta raportów dotyczących ilości zakupionych przez kontrahentów części. Podstawę do naliczenia premii pieniężnej stanowią natomiast zapłacone przez kontrahenta w całości faktury na części wystawiane przez Spółkę. Spółka przekazuje swoim kontrahentom informacje o ustalonej wysokości należnej im premii pieniężnej. Uzyskane informacje stanowią podstawę do wystawienia przez kontrahenta faktury VAT na rzecz Spółki opiewającej na kwotę premii pieniężnej. Spółka następnie dokonuje na podstawie otrzymanej faktury VAT wypłaty premii pieniężnej. W związku z faktem, iż premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez kontrahentów zakupów części o określonej wartości w ustalonym okresie, wypłacane premie pieniężne nie są związane z żadną konkretną dostawą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawianych przez kontrahentów Spółki faktur VAT dokumentujących premie pieniężne.

Zdaniem wnioskodawcy: Stosownie do treści przepisu art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Wypłacane przez Spółkę premie pieniężne stanowią, w jej ocenie, wynagrodzenie z tytułu świadczonych na jej rzecz usług przez kontrahentów otrzymujących taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Premie pieniężne nie są przy tym przyporządkowane do konkretnej dostawy części, nie wywierając bezpośredniego wpływu na wartość konkretnej dostawy i w efekcie na obniżenie jej ceny, nie mogą być zatem traktowane jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Spółka pragnie podkreślić, iż dokonana przez nią klasyfikacja wypłacanych premii pieniężnych jest zgodna ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w interpretacji z dnia 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/20041AP/4026) wydanej w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Pogląd ten został również wielokrotnie potwierdzony w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2007 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPP1/w143-347/07-217W); interpretacja indywidualna z dnia 17 grudnia 2007 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPPI -443-569/07-2/AK); interpretacja indywidualna z dnia 6 grudnia 2007 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr 1LPP1J443-210/07-2JBP); postanowienie W sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 1 8 września 2007 r. wydane przez Urząd Skarbowy w Pias ecmie (nr 1 41 SMT/.G). W związku z faktem, iż w świetle wskazanych powyżej interpretacji wypłacane premie pieniężne należy uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, zdaniem Spółki, przysługuje jej prawo do odliczania kwoty podatku naliczonego wynikającego Z otrzymanych od kontrahentów faktur na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 86 ust 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie natomiast do regulacji art. 26 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przyjmując zatem, że premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczone na rzecz Spółki usługi, usługi te bez wątpienia pozostają w bezpośrednim związku ze sprzedażą części dokonywaną przez Spółkę. Poprzez uzależnienie wynagrodzenia wypłacanego kontrahentom od osiągnięcia określonego rezultatu w postaci zakupu jak największej ilości towarów od Spółki, wypłata premii pieniężnych ukierunkowana jest na zwiększenie poziomu sprzedaży Spółki. W konsekwencji wypłacane premie pieniężne służą wykonywaniu czynności opodatkowanych przez Spółkę — sprzedaży części. Zawieranie umów o przedmiotowe usługi pozwala ponadto zbudować dobre relacje z kontrahentami, co może przyczynić się do długiej i owocnej współpracy i wpływać na wzrost sprzedaży towarów przez Spółkę w przyszłości, co niewątpliwie potwierdza również istnienie związku tych usług z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez Spółkę. Spółka pragnie ponadto zaznaczyć, iż kwestie odliczeń w zakresie VAT powinny być analizowane w oparciu o podstawowe zasady systemu VAT, do których zaliczana jest przede wszystkim zasada neutralności VAT. Zasada ta wyraża się w konieczności zagwarantowania takiego stanu prawnego, w którym podatnik prowadzący działalność opodatkowaną nie ponosi ekonomicznego ciężaru VAT. Ciężar VAT powinien ponosić jedynie ostateczny konsument, który nabywa towar lub usługę. Praktycznej realizacji tej zasady służy wprowadzenie konstrukcji podatku naliczonego, który zapłacony we wcześniejszej fazie obrotu podlega odliczeniu od podatku należnego występującego w następnej fazie obrotu. Innymi słowy, podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego, który jest związany z jego działalnością opodatkowaną. Praktycznej realizacji tej zasady służy wprowadzenie konstrukcji podatku naliczonego, który zapłacony we wcześniejszej fazie obrotu podlega odliczeniu od podatku należnego występującego w następnej fazie obrotu. Innymi słowy, podatnik musi mieć zapewnioną możliwość odzyskania podatku naliczonego, który jest związany z jego działalnością opodatkowaną Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w szeregu wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym m.in. w sprawach 268/83 (Pomiędzy DA. Rompelman i B.A. Rompelman-van Deelen a Minister van Financien); 50/87 (Pomiędzy Komisją Europejską a Republiką Francuską). W uzasadnieniach tych wyroków czytamy, iż, (, .) system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarczą niezależnie od jej celu łub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi.

Jak wynika z powyższego, wszystkie warunki od których, zgodnie z regulacjami ustawy o VAT, uzależniona jest możliwość skorzystania z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne są spełnione w odniesieniu do sytuacji Spółki. W szczególności istnieje związek zakupów dokumentowanych tymi fakturami i zawartego w nich podatku naliczonego z wykonywaniem działalności opodatkowanej przez Spółkę, gdyż premie pieniężne służą, jeśli nawet nie zwiększeniu, to co najmniej utrzymaniu na dotychczasowym poziomie wartości sprzedaży Spółki. Reasumując, w ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w otrzymywanych fakturach) dotyczących premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek naliczony, premia, usługi
Data aktualizacji: 28/12/2012 00:00:01

Dokumentowanie sprzedaży elektronicznych jednostek doładowujących do telefonów komórkowych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w roku 2...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...

Czy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowa postać graficzna numeru NIP na fakturze VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywanie kopii t...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Opole Lubelskie 24-300 ul. Piłsudskiego 12Czy słusznie skorygowano sprzedaż własną dla ostatecznego nabywcy?Obowiązek wystawiania faktur VAT przez dealerów, naprawiających samochody uszkodzone w trakcie transportuCzy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowiązek wystawiać faktury VAT RR z 6% stawką podatkuCzy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może wystawiać zwykłe rachunki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.