Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premii

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej B., przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu 2 kwietnia 2008r.) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premii.Ww. wniosek został uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu 2 kwietnia 2008r.) oraz pismem z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 26 czerwca 2008r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca produkuje materiały budowlane a szczególnie tzw. systemy ociepleń i renowacji, materiały do montażu ceramicznego i farby, na podstawie umów handlowych z odbiorcami wyrobów udziela klientom tzw. premii. Premia pieniężna nie odnosi się do konkretnej transakcji i nie stanowi zmniejszenia ceny (i innego rodzaju rabatu lub upustu) w odniesieniu do konkretnego wyrobu lub konkretnej dostawy towarów, lecz stanowi świadczenie odrębne - pewnego rodzaju nagrodę przyznawaną za spełnienie określonych warunków tj. za osiągnięcie określonego w umowie pułapu obrotów w określonym okresie rozliczeniowym (kwartale, półroczu, roku). W latach 2005-2007 klienci otrzymywali premie na podstawie faktur VAT z zastosowaniem 22% stawki podatku a Wnioskodawca przy zachowaniu warunków dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony odliczał podatek naliczony. W roku 2008 część klientów tytułem realizacji umów rocznych w miesiącu styczniu i lutym również wystawiła faktury VAT z zastosowaniem 22% stawki VAT a Wnioskodawca dokonał potrącenia z podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, Wnioskodawca miał prawo i ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących premii.Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. Wnioskodawca sformułował pytanie w następujący sposób:Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym miał i ma prawo do odliczenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dotyczących premii, gdy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, premia pieniężna to usługa.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez otrzymujących premię. Wnioskodawca pismem z dnia 21 czerwca 2004r. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Pismem PP/443-151/04/ASz-35430 z dnia 7 grudnia 2004r. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź o wystąpieniu obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług po stronie otrzymującego premię z następującym uzasadnieniem: czynność w wyniku której przyznana jest premia pieniężna, będąca świadczeniem nie powiązanym z konkretną transakcją, może być na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług uznana za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Oznacza to, że przez świadczenie usług należy rozumieć również spełnienie określonych warunków (zachowań).Odpowiedź na wniosek Spółki była zgodna z pismem z dnia 30 grudnia 2004r. Ministra Finansów (PP3-812-1222/2004/AP/4026, Dz. Urz. MF z 2005r. nr 2 poz. 22).Wnioskodawca uważa, że interpretacja zawarta w ww. piśmie jest nadal aktualna a stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 6 lutego 2007r. sygn. akt I FSK 94/06, że premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi" nie może być przyjęte jako zasada do stosowania w Spółce w świetle nie zmienionych warunków umów handlowych oraz wcześniejszych interpretacji Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów gdyż wyrok dotyczy sprawy jednostkowej wydany w konkretnym stanie faktycznym. Mając na uwadze powyższe podatnik uważa, że w dalszym ciągu wiąże go interpretacja Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów, zawarta w powołanych wyżej pismach.Natomiast w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. Wnioskodawca, wskazał, iż premia nie odnosi się do konkretnej transakcji i nie stanowi zmniejszenia ceny lecz stanowi nagrodę przyznawaną za spełnienie określonych warunków, tj. za osiągnięcie określonego w umowie pułapu obrotów w określonym okresie rozliczeniowym i dotrzymywania innych warunków umowy (np. uzgodnionego trybu płatności, dbania o właściwe prezentowanie sprzedawanych towarów Spółki, itp.) i jest odpłatnym świadczeniem usług.Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynność w wyniku której przyznawana jest premia pieniężna (działania podejmowane dla zwiększenia sprzedaży produktów Spółki) jest usługą opodatkowaną 22% podatkiem VAT i Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego od podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie.

W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna ma bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości dostawy.

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Postanowienia umów uzależniające przyznanie premii od spełnienia określonych warunków, tj. za osiągnięcie określonego w umowie pułapu obrotów w określonym okresie rozliczeniowym i dotrzymywanie innych warunków umowy (np. uzgodnionego trybu płatności, dbania o właściwe prezentowanie sprzedawanych towarów Spółki, itp.), które to działania podejmowane są dla zwiększenia sprzedaży produktów Spółki, wskazują, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z premią pieniężną, która nie odnosi się do żadnej konkretnej dostawy towarów, lecz stanowi świadczenie odrębne, które jest przyznawane za spełnienie określonych warunków. Należy uznać, iż w tej sytuacji wypłacenie premii pieniężnej jest ściśle uzależnione od określonego zachowania odbiorcy (tj. kontrahenta Wnioskodawcy, gdy jest on nabywcą towarów i premia jest mu wypłacana). Otrzymana zatem przez kupującego premia pieniężna stanowi rodzaj wynagrodzenia za określone jego zachowanie się w stosunku do sprzedawcy.

W świetle powyższego zachowanie podmiotu otrzymującego premię (nabywcy) polegające na osiągnięciu określonego poziomu obrotów lub realizacji terminowych płatności, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy VAT i opodatkować podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Konsekwencją uznania danej premii pieniężnej jako formę wynagrodzenia za określone świadczenie jest brak możliwości potraktowania jej jako rabat (opust), który zmniejszałby podstawę opodatkowania u dostawcy - wypłacającego premię. Premia nie pełni w takim przypadku funkcji rabatu, a jedynie jej wysokość określana jest poprzez odwołanie się do wcześniej dokonanych przez kupującego zakupów lub też realizacji terminowych płatności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca produkuje materiały budowlane a szczególnie tzw. systemy ociepleń i renowacji, materiały do montażu ceramicznego i farby. Na podstawie umów handlowych z odbiorcami wyrobów udziela klientom tzw. premii. Premia pieniężna nie odnosi się do konkretnej transakcji i nie stanowi zmniejszenia ceny (i innego rodzaju rabatu lub upustu) w odniesieniu do konkretnego wyrobu lub konkretnej dostawy towarów, lecz stanowi świadczenie odrębne - pewnego rodzaju nagrodę przyznawaną za spełnienie określonych warunków tj. za osiągnięcie określonego w umowie pułapu obrotów w określonym okresie rozliczeniowym (kwartale, półroczu, roku).

Zatem, w sytuacji, gdy premie te odnoszą się do wszystkich dostaw, nie są związane z konkretną dostawą a dotyczą działań podejmowanych dla zwiększenia sprzedaży produktów Spółki należy uznać, że udzielane premie pieniężne związane sąz określonym zachowaniem kontrahenta.W sprawie zatem znajduje zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zatem w przedmiotowej sytuacji, świadczenie przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy wskazanych wyżej usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - kontrahenta Wnioskodawcy faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj, Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

Natomiast w kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w otrzymanych od kontrahentów fakturach dokumentujących świadczone usługi, za które wypłacone są przez Wnioskodawcę premie pieniężne, należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługiwało i przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowych usług, o ile wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i nie zachodzą inne wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji znajduje zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Udzielane odbiorcom premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, gdyż udzielane są one na skutek określonego zachowania kontrahentów. Przedmiotowe transakcje należy udokumentować fakturą VAT, którą winien wystawić świadczący usługę. W związku z powyższym Wnioskodawca miał i ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturach otrzymanych od kontrahentów z tytułu świadczonych usług, za które wypłacane są wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek określonych w powołanych wyżej przepisach.

Odnosząc się do, zawartego przez Wnioskodawcę, w opisie własnego stanowiska w sprawie (rubr. 52 ww. wniosku), stwierdzenia, że cyt. (.) podatnik uważa, że w dalszym ciągu wiąże go interpretacja Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów, zawarta w powołanych wyżej pismach., tut. organ zauważa, iż wydawane w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004r. informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników nie były wiążące dla Zainteresowanych.

Końcowo stwierdzić należy, iż powołany przez Spółkę wyrok NSA z dnia 6 lutego 2007r. I FSK 94/06, jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast pismo Ministra Finansów jest interpretacją wydaną w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), która nie uległa zmianie i nadal obowiązuje.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 25/12/2012 00:00:02

Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście Poznań 61-845 ul. Strzelecka 2/6

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwami: Śródmieście, Garbary gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 37101014690023492221000000 VAT 84101014690023492222000000 PIT 34101014690023492223000000...

Sposób dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment rozliczania korekt związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie rodzaju ksiąg podatkowych, do których prowadzenia jest obowiązany w związku z p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego w momencie wpłaty zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie za WDT zakupu materiałów pokonferencyjnych oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowegoMożliwość skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygującychZapytanie dotyczy jaki rodzaj ksiąg ma prowadzić przedsiębiorca świadczący usługi telekomunikacyjneGmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową systemu komunikacji publicznejCzy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą podróżą służbową są kosztem uzyskania przychodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.