Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług w sytuacji gdy usługa świadczona jest nieodpłatnie

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług wykonanych nieodpłatnie przez kontrahenta z innego kraju UE - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 5 maja 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług wykonanych nieodpłatnie przez kontrahenta z innego kraju UE.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca - jednostka samorządu terytorialnego - podpisał umowę ze słowackim kontrahentem na wykonanie wzorców płyty CD, okładki płyty oraz naklejki na płytę. Zamówienie powyższe związane jest z wykonywaniem zadań własnych gminy z zakresu kultury i promocji. Słowacki wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz Wnioskodawcy majątkowe prawa autorskie do wykonanego dzieła oraz materiałów użytych do jego wykonania. Miejscem świadczenia usług jest Polska. Wykonawca jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji, prowadzi działalność gospodarczą w ramach działalności statutowej. Nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Siedziba wykonawcy znajduje się poza terytorium kraju.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w odniesieniu do zrealizowanego zamówienia powstał obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej z tytułu importu usług oraz naliczenia podatku należnego.Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykonując zadania własne nie działa On jako podatnik od towarów i usług, w związku z czym nie ma obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku należnego z tytułu importu usług. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu importu usług, ponieważ jest usługobiorcą usług świadczonych przez usługodawcę, który nie posiada statusu podatnika podatku od towarów i usług.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w oparciu jednakże o inną, niż wskazana przez Wnioskodawcę, podstawę prawną.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie importu usług zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy jako świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy, przepisu powyższego nie stosuje się jednak w przypadku usług, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę na terytorium kraju, z wyłączeniem usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 powołanej ustawy, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.W świetle powyższych przepisów przez import usług rozumie się zatem usługi spełniające łącznie następujące warunki:

miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi - zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o VAT - jest terytorium Polski, usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego czy na terenie Wspólnoty czy też poza jej terytorium, usługobiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bądź osoba fizyczna mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Polski, usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz polskiego usługobiorcy (za wyjątkiem przypadków określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT, kiedy to zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu usługi świadczonej przez podmiot zagraniczny jest zawsze usługobiorca).

Miejsce świadczenia usług uregulowane zostało w art. 27 ust. 1 ustawy, jako miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Od tej ogólnej zasady ustawodawca przewidział kilka wyjątków, które w zależności od charakteru usługi określają miejsce jej opodatkowania w odmienny sposób. Dotyczy to m. in. usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, ujętych w art. 27 ust. 4 ustawy.

W myśl art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejsce świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W przedmiotowej sprawie Miasto nabywa od kontrahenta ze Słowacji usługi polegające na przeniesieniu praw autorskich do wzorców płyty CD, okładki i naklejki na płytę. Są to zatem usługi, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy, dla których - zgodnie z art. 27 ust. 3 - miejscem świadczenia jest Polska, a zobowiązanym do rozliczenia podatku - na podstawie art. 17 ust. 2 - jest nabywca usług.

We wniosku wskazano, iż Miasto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych. Jednocześnie z wniosku wynika, że słowacki kontrahent nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a świadczona usługa - przeniesienie na rzecz Wnioskodawcy praw autorskich do wykonanego dzieła - jest nieodpłatna.

Stosownie do art. 29 ust. 17 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi - na podstawie odrębnych przepisów - zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę.

W związku z powyższym, ze względu na brak odpłatności przedmiotowej transakcji, brak jest podstawy opodatkowania, a co za tym idzie - brak podatku należnego.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zgodnie z ust. 7 tegoż artykułu, w przypadku importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne.

W świetle wskazanej powyżej regulacji - biorąc pod uwagę fakt, iż w przedmiotowej transakcji faktycznie nie występuje sprzedaż, brak jest podstawy opodatkowania, kwoty podatku i kwoty należności - nie powstaje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej przez Miasto.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, miejsce świadczenia usług, obowiązek podatkowy, usługa nieodpłatna
Data aktualizacji: 27/12/2012 03:00:01

Czy w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem internetu koszty opłaty pocztowej powinny...

-art. 14a par. 1, 2 i 4, art. 216, art. 217 oraz art. 236 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dn.14.03.2007r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia...

Czy przekazane podwykonawcom zaliczki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie w...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20.11.2006 r...

Urząd Skarbowy Myślibórz 74-300 ul. Felczaka 18

Zasięg terytorialny miasta gminy Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski powiaty myśliborski województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 12101015990001272221000000 VAT 59101015990001272222000000 PIT...

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahen...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do...

Podatnik ma wątpliwości dotyczące możliwości i terminu wystawienia zbiorczych faktur koryg...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak potwierdzić odbiór fatury korygującej ?Czy usługi foliowania sianokiszonek można opodatkować 3% podatkiem VAT łącznie z folią i siatką ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone premie pieniężneDotyczy momentu powstania obowiazku podatkowego z tytułu dostawy towarów dokonywanej w składzie konsygnacyjnym (magazyn typu "call off stockUznanie za obrót zadatku na poczet przyszłej umowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.