Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek podatkowy z tytułu WNT, wystawienie faktury oraz złożenie informacji podsumowującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiązku wykazywania tej czynności w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiązku wykazywania tej czynności w deklaracji VAT-7 oraz w informacji podsumowującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonał nabycia towaru w sierpniu 2006r. od B. z siedzibą w Szwajcarii za pośrednictwem firmy logistyczno-spedycyjnej C. w Antwerpii, NIP UE BE oraz działającej na jej zlecenie (współpracującą z nią) agencji celnej w Belgii Agencja Celna B., NIP UE: BE Towar pochodzi z Tajwanu, dostawa tajwański wystawia faktury handlowe na B. (warunki dostawy wg INCOTERMS CIF). W momencie gdy towar wpływa statkiem do portu w Antwerpii w Belgii towar jest już własnością Wnioskodawcy (B. wystawił wcześniej faktury handlowe na S.). Towar został odprawiony i dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej przez urząd celny w Antwerpii w sierpniu 2006r. na podstawie dokumentów wystawionych przez Agencję Celną w Belgii (naliczono cło 6, 5% od wartości celnej towaru oraz 21% VAT, kwota podatku 0, - EUR). Dostawy towaru z Belgii do Polski miały miejsce we wrześniu 2006r. i w miesiącach następnych (towar przewożono według bieżącego zapotrzebowania spółki).

Wnioskodawca korzysta w Belgii z usług firmy logistyczno-spedycyjnej C. Firma ta zajmuje się kompleksowo obsługą logistyczną dostaw towaru z portu w Antwerpii do zakładów produkcyjnych Spółki na terenie Polski (za pośrednictwem transportu drogowego).

Wnioskodawca podkreśla, że odprawy celnej ostatecznej towarów w Belgii dokonywała Agencja Celna, która jest przedstawicielem fiskalnym Spółki w rozliczaniu podatku VAT w Belgii oraz należności celnych (tak wynika z korespondencji prowadzonej przez S. z C. i z Agencją Celną oraz z otrzymanej kopii dokumentu celnego IM4- oryginał pozostał w Agencji Celnej).

Wnioskodawca podkreśla, że Agencja Celna działa wyraźnie na zlecenie C., a nie Spółki. Znajduje to potwierdzenie w sposobie rozliczania należności celnych. Płatnikiem należności celnych jest Agencja Celna, którymi obciąża C., ten z kolei na podstawie wystawionych faktur obciąża Wnioskodawcę.

Razem z towarem Spółka otrzymuje następujące dokumenty:od dostawcy towaru B. ze Szwajcarii: - faktury za zakup towaru, Od firmy spedycyjnej C. z Belgii: - faktury za transport Belgia - Polska wraz z listem przewozowym CMR, - faktury za usługę za-wyładunku, - faktury za magazynowanie towaru w Antwerpii, - faktury za należności celne, od Agencji Celnej z Belgii: - dokument celny IM4 - kopia faxem.B. oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w Belgii.

W piśmie z dnia 22 lutego 2008r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż w informacji podsumowującej za IV kwartał 2006r. Agencja Celna deklarowała dostawę towarów na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy Spółka prawidłowo ustaliła moment powstania obowiązku podatkowego oraz wykazała w zakresie obrotu i podatku należnego w deklaracji VAT-7 za październik 2006r. w części C poz. 32 i 33 - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czy w informacji podsumowującej za IV kwartał 2006r. należy wykazać wartość nabycia towarów od C. NV.Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku m. in. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiane są faktury wewnętrzne, za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedna fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Natomiast w myśl art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Faktura za towar została wystawiona przez B. ze Szwajcarii, nie będącego podatnikiem od wartości dodanej. W związku z powyższym art. 20 ust. 6 ustawy nie ma zastosowania. Obowiązek podatkowy powstał zatem zgodnie z art. 20 ust. 5 tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy. Wnioskodawca rozliczył wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru na podstawie faktury wewnętrznej w deklaracji VAT-7 za październik 2006r., w którym powstał obowiązek podatkowy od WNT oraz wykazał kwotę nabycia towarów w informacji podsumowującej za IV kwartał 2006r. od C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Przepis ten ustanawia generalną zasadę dotyczącą powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonania czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził pewne wyjątki określone m. in. w ust. 6 art. 20 ustawy o podatku VAT.

W myśl tego przepisu, w przypadku gdy przed terminem o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Zasada ta jednak nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Stroną transakcji jest kontrahent ze Szwajcarii a nie podatnik podatku od wartości dodanej.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego tut. organ stwierdza, że skoro dostawa towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia nastąpiła we wrześniu 2006r., obowiązek podatkowy z tego tytułu powstał 15 października 2006r., czyli 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Skoro w rozpoznawanej sprawie obowiązek podatkowy powstał 15 października 2006r., Spółka miała obowiązek wystawić z tego tytułu, na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o podatku VAT, fakturę wewnętrzną. Przedmiotowa transakcja winna zostać ujęta w deklaracji VAT-7 za październik 2006r.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej informacjami podsumowującymi, za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów; wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.Informacja podsumowująca w myśl art. 100 ust. 3 cyt. ustawy powinna zawierać w szczególności następujące dane:nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9; właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyrażoną zgodnie z art. 31, oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.Z powyższych przepisów wynika, że w informacji podsumowującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wskazać właściwy i ważny numer kontrahenta nadany w państwie członkowskim z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W zaistniałym w stanie faktycznym mamy do czynienia z nietransakcyjnym przemieszczeniem towarów z państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju dokonane przez Wnioskodawcę, który wcześniej dokonał importu tych towarów. W takim przypadku dostawcą i nabywcą towarów jest ten sam podmiot.

Jak wskazano we wniosku czynności z tytułu importu towarów na terenie Belgii wykonuje Agencja Celna (zarejestrowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych), która jest przedstawicielem fiskalnym Spółki mimo, iż działa na zlecenie firmy C. NV. Powyższą okoliczność potwierdzają wyjaśnienia Wnioskodawcy, iż w informacji podsumowującej za IV kwartał 2006r. Agencja Celna deklarowała dostawę towarów na rzecz Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, mając na uwadze specyfikę przedmiotowej transakcji, w informacji podsumowującej za IV kwartał 2006r. jako numer kontrahenta należało wykazać numer przedstawiciela podatkowego - Agencji Celnej, która posiada ważny numer nadany w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest nietransakcyjne przemieszczenie towarów.

Jeżeli zatem regulacje prawne w Belgii nie wymagają od Spółki rejestracji do podatku od wartości dodanej oraz zezwalają na użyczenie unijnego numeru VAT przez działającą na tym terenie w imieniu Spółki Agencji Celnej, jak również nakazują tej firmie wykazanie przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie Belgii, to stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W zakresie pozostałych pytań zostaną wydane odrębne interpretacje.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: agencja celna, faktura VAT, informacja podsumowująca, nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy, przedstawiciel podatkowy
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Czy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawi...

Jak wynika ze złożonego wniosku w 2002r. 2003r. pomiędzy Podatnikiem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą X, a Spółką z o.o. Y zostały zawarte dwie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych. Powyższe czynności...

Możliwość wystawienia faktury korygującej w wyniku zgłoszenia reklamacji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura zakupu dokumentująca zakup przewodów z Chin stanowi import towarów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment i sposób zaliczenia pierwszej i drugiej raty leasingowej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczejMożliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarcząMożliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodówJaką stawkę należy zastosować na fakturach dokumentujących sprzedaż usług montażu okien?Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktury VAT za wymagane gwarancje i ubezpieczenia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.