Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek przyjęcia duplikatów faktur VAT oraz korekt do tych dokumentów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przyjęcia duplikatów faktur oraz korekt do nich - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przyjęcia duplikatów faktur oraz korekt do nich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W maju 2005 roku przed prywatyzacją do P wpłynęły faktury na wykonanie robót remontowych i budowlanych wykonanych w 2004 r. Ponieważ dokumenty odbioru i kosztorysy podwykonawcze budziły wątpliwości co do realizacji wykonania robót oraz wysokości wystawionych faktur, pełnomocnik Wnioskodawcy nie przyjął tych dokumentów do ksiąg rachunkowych P, po czym złożył dokumenty wraz z fakturami do prokuratury. Proces toczył się 3 lata. W międzyczasie przedsiębiorstwo w dniu 7 sierpnia 2005 r. przekształciło się w spółkę z o. o. poprzez prywatyzację. W listopadzie 2007 r. wydano ostateczny wyrok, który potwierdził zawyżenie wartości w wystawionych fakturach. W związku z tym P zwracało się kilkakrotnie do wykonawcy o wystawienie duplikatów faktur i stosownych do wyroku sądu korekt. Wykonawca robót nie odbierał telefonów ani poczty od Wnioskodawcy. W momencie zamykania roku obrotowego P nie posiadając duplikatów faktur ani korekt, potraktował oryginał odpisu wyroku sądu jako dokument źródłowy, aby zaksięgować i rozliczyć zapłacone zgodnie z wyrokiem sądu uznane roboty. W ten sposób Wnioskodawca pozbawił się możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. Obecnie 1 sierpnia 2008 r. do P wpłynęły duplikaty faktur wystawione 30 lipca 2008 r. oraz wystawione do nich korekty z dnia 1 lipca 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma obowiązek przyjęcia duplikatów faktur wraz z wystawionymi do nich korektami włącznie z ich podpisaniem i przyjęciem do ksiąg rachunkowych, skoro rok bilansowy jest już zamknięty, a P nie jest już zainteresowany przyjęciem ani duplikatów ani korekt...Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku przyjęcia i podpisania faktur oraz wystawionych do nich korekt, ponieważ nie posiadając ich w momencie zamykania roku obrotowego, wykorzystano jako dokument źródłowy oryginał wyroku sądu do rozliczenia wykonanych robót rezygnując w ten sposób dobrowolnie z odliczenia podatku naliczonego. W ocenie Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera informacji o obowiązku przyjęcia i podpisania przez odbiorcę faktur i korekt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady wystawiania faktur VAT, faktur korygujących oraz duplikatów faktur VAT zostały uregulowane zarówno w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jak i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Natomiast na podstawie § 17 ust. 1 powołanego rozporządzenia fakturę korygująca wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z kolei przepis § 17 ust. 4 powołanego rozporządzenia, stanowi, iż nabywca otrzymujący fakturę korygującą:

jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Na podstawie ust. 5 § 17 rozporządzenia, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy.

W myśl § 16 ust. 4 rozporządzenia, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Ze stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, iż transakcja z kontrahentem była przedmiotem sporu toczącego się w sądzie, w wyniku którego został wydany wyrok stwierdzający zawyżenie wartości w wystawionych fakturach. Jak wskazał Wnioskodawca, nie skorzystano z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego ze spornych faktur VAT. W konsekwencji na podstawie § 17 ust. 5 powołanego rozporządzenia Jednostka nie jest zobowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z korekt. Wnioskodawca ma jednak obowiązek potwierdzenia odbioru opisanych dokumentów poprzez ich podpisanie, gdyż potwierdzenie to stanowi dla kontrahenta jedyną możliwość do obniżenia podatku należnego - a zatem wykazania wartości sprzedaży zgodnej z wyrokiem sądu.

Jednocześnie tutejszy organ nadmienia, iż nie rozstrzygał kwestii ujęcia przedmiotowych dokumentów w ewidencji finansowo-księgowej, gdyż nie mieści się to w ramach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym zagadnienie to nie było przedmiotem oceny tutejszego organu.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura vat, korekta faktury
Data aktualizacji: 16/04/2012 19:09:35

Czy można anulować błędnie wystawione faktury?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2007r. (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.) Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji...

Korekta podatku należnego z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy należy zaliczyć do przychodów należnych wartość wynikającą z faktury, wystawionej za...

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Montaż stolarki budowlanej przez producentaPodatkowania podatkiem VAT i rozliczenia premii pieniężnychCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości, z której część ma być przedmiotem darowizny?Procedura marży - dzieła sztukiWystawianie faktur korygujących w formie papierowej do faktur wystawionych w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.