Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 marca 2009 roku został złożony wniosek, uzupełniony wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją serów z mleka nabywanego od dostawców będących podatnikami podatku od towarów i usług oraz od rolników ryczałtowych. Dla zabezpieczenia bazy surowcowej, chcąc aby rolnicy byli zadowoleni ze współpracy i odpowiedzi na ich liczne postulaty, Spółka umożliwiła im nabywanie nabiału bezpośrednio w zakładzie Spółki. Powstałą z tego tytułu należność Spółka kompensuje z zapłatą za zakupione od nich mleko. Sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych Spółka zawsze dokumentuje fakturami VAT, które są ujmowane w rejestrach VAT, a oprócz tego, sprzedaż ta, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. Podejmując takie działanie, Spółka posiada od dostawców ryczałtowych pisemną zgodę - oświadczenie - na kompensaty. Obecnie dostawcy ryczałtowi otrzymują zapłatę za mleko na rachunek bankowy pomniejszoną o należność za nabyty w zakładzie Spółki nabiał (kompensata).

Z uzupełnienia do wniosku wynika, iż z uwagi na przekroczenie wielkości obrotów, Spółka rozpoczęła prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej od początku prowadzenia działalności w 2003 r. Ponadto Spółka wskazuje, iż objęty sprzedażą asortyment sklasyfikowano wg PKWiU 15.51.40-30, 15.51.30-30, 15.51.40-70, 15.51.52-50.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy sprzedaż dostawcom ryczałtowym podlegająca kompensacie, na którą wystawiane są faktury musi być również ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.Zdaniem Wnioskodawcy, chcąc kompensować z wypłaty za mleko należności za nabyty w zakładzie nabiał muszą być wystawiane każdemu rolnikowi faktury, z których wynika wysokość podatku należnego. Stąd w ocenie Wnioskodawcy, dodatkowa ewidencja za pomocą kasy fiskalnej w tej sytuacji jest zbędna.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast z § 3 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia wynika, że do dnia 31 grudnia 2009 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania (.). Jak wynika z zapisu § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2009 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży nabiału (PKWiU 15) na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, iż w pierwszym roku prowadzenia działalności (2003) przekroczono kwotę obrotu uprawniającą do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca ewidencjonuje tą sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej, a ponadto zawsze dokumentuje fakturami VAT, które są ujmowane w rejestrach VAT.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), zgodnie z którym, z obowiązku tego do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej w tym okresie, zwolnieni byli podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca wykonuje czynności, które nie są wymienione w załączniku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów stanowiącego katalog czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto, w związku z przekroczeniem z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obrotu, Wnioskodawca utracił prawo do korzystania ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku. Fakt dokumentowania sprzedaży fakturami VAT nie ma znaczenia dla tegoż obowiązku.

Reasumując, w związku z utratą prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo dokumentowania fakturami VAT wszystkich transakcji dokonywanych na rzecz osób, o których mowa w ww. przepisie, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, kasa rejestrująca, obowiązek
Data aktualizacji: 29/01/2013 12:00:01

Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT z faktur wystawianych przez Redaktora za kol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w miesiącu styczniu mogę dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 200...

Jak wynika ze złożonego wniosku, świadczy Pani usługi internetowe. Przychodem z prowadzonej przez Panią działalności jest abonament w stałej comiesięcznej kwocie. W związku z tym, że Pani klienci mogą skorzystać z odliczenia z tytułu korzystania z...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury?

Firma P.P.H.U.V dostarczyła w październiku 2005 r. towar do firmy V, nie dostarczono faktury VAT. Zgodnie z oświadczeniem kontrahenta faktura zaginęła. Spółka V zwróciła się do kontrahenta o wystawienie duplikatu faktury. Duplikat faktury został...

CIT - w zakresie klasyfikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wspólnota Mieszkaniowa od otrzymanych odsetek powinna odprowadzać podatek dochodowy ?Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Warszawa 02-325 ul. Białobrzeska 53AWnioskodawca powinien wystawić za świadczone usługi fakturę VAT bez kwoty podatku oraz bez adnotacji kto rozlicza podatekFaktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowychMałopolski Urząd Skarbowy Kraków 31-621 ul. oś. Bohaterów Września 80
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.