Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2009 r.), uzupełnionym wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 25 marca 2009 roku został złożony wniosek, uzupełniony wnioskiem z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz pismem z dnia 22 czerwca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją serów z mleka nabywanego od dostawców będących podatnikami podatku od towarów i usług oraz od rolników ryczałtowych. Dla zabezpieczenia bazy surowcowej, chcąc aby rolnicy byli zadowoleni ze współpracy i odpowiedzi na ich liczne postulaty, Spółka umożliwiła im nabywanie nabiału bezpośrednio w zakładzie Spółki. Powstałą z tego tytułu należność Spółka kompensuje z zapłatą za zakupione od nich mleko. Sprzedaż dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych Spółka zawsze dokumentuje fakturami VAT, które są ujmowane w rejestrach VAT, a oprócz tego, sprzedaż ta, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, ewidencjonowana jest na kasie fiskalnej. Podejmując takie działanie, Spółka posiada od dostawców ryczałtowych pisemną zgodę - oświadczenie - na kompensaty. Obecnie dostawcy ryczałtowi otrzymują zapłatę za mleko na rachunek bankowy pomniejszoną o należność za nabyty w zakładzie Spółki nabiał (kompensata).

Z uzupełnienia do wniosku wynika, iż z uwagi na przekroczenie wielkości obrotów, Spółka rozpoczęła prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej od początku prowadzenia działalności w 2003 r. Ponadto Spółka wskazuje, iż objęty sprzedażą asortyment sklasyfikowano wg PKWiU 15.51.40-30, 15.51.30-30, 15.51.40-70, 15.51.52-50.W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy sprzedaż dostawcom ryczałtowym podlegająca kompensacie, na którą wystawiane są faktury musi być również ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.Zdaniem Wnioskodawcy, chcąc kompensować z wypłaty za mleko należności za nabyty w zakładzie nabiał muszą być wystawiane każdemu rolnikowi faktury, z których wynika wysokość podatku należnego. Stąd w ocenie Wnioskodawcy, dodatkowa ewidencja za pomocą kasy fiskalnej w tej sytuacji jest zbędna.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast z § 3 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia wynika, że do dnia 31 grudnia 2009 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania (.). Jak wynika z zapisu § 3 ust. 6 rozporządzenia, zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2009 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży nabiału (PKWiU 15) na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, iż w pierwszym roku prowadzenia działalności (2003) przekroczono kwotę obrotu uprawniającą do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca ewidencjonuje tą sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej, a ponadto zawsze dokumentuje fakturami VAT, które są ujmowane w rejestrach VAT.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), zgodnie z którym, z obowiązku tego do dnia przekroczenia w roku 2003 lub 2004 kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności określonej w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej w tym okresie, zwolnieni byli podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ustawy.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca wykonuje czynności, które nie są wymienione w załączniku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów stanowiącego katalog czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto, w związku z przekroczeniem z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obrotu, Wnioskodawca utracił prawo do korzystania ze zwolnienia z przedmiotowego obowiązku. Fakt dokumentowania sprzedaży fakturami VAT nie ma znaczenia dla tegoż obowiązku.

Reasumując, w związku z utratą prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, stosownie do treści art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo dokumentowania fakturami VAT wszystkich transakcji dokonywanych na rzecz osób, o których mowa w ww. przepisie, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, kasa rejestrująca, obowiązek
Data aktualizacji: 29/01/2013 12:00:01

Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługi księgowe w Zielonej Górze są drogie?

Wielu przedsiębiorców tłumaczy, że nie decyduje się na księgowość lubuskie, bo jest ona zbyt droga. Wolą samodzielnie prowadzić swoją dokumentację księgową, niż zlecić to firmie zewnętrznej. Czy jednak faktycznie jest to takie opłacalne działania z...

Czy możliwe jest wprowadzenie do obrotu na podstawie wystawionych dowodów wewnętrznych pło...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku - lokale mieszkalne wraz z miejscami garażowymi, możliwość skorygowania fakturyCzy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0Rozliczenia między Spółką macierzystą a oddziałemWystawianie rachunków, bądź faktur za sprzedane produkty pochodzące z gospodarstwa rolnegoWniosek dotyczy sposobu rozliczenia reklamacji towaru w przypadku gdy nie następuje przywóz towarów na teren Polski ze względów ekonomicznych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.