Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 2005 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w części dotyczącej zaliczenia do przychodów roku podatkowego 2004 kwot wynikających z faktury VAT wystawionej w grudniu 2005 r. oraz korekty zeznania CIT-8 za 2004 rok w tym zakresie (pytanie 2. i 3.)

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uzupełnionego pismem z dnia 16.03.2006 r. (data wpływu 23.03.2006 r.) wynika, iż Spółka w miesiącu grudniu 2005 roku przeanalizowała wszystkie umowy współpracy ze swoimi kontrahentami. W wyniku inwentaryzacji ujawniono, że Spółka nie obciążyła kosztami swojego kontrahenta w grudniu 2004 r. Obowiązek obciążenia kosztami wynikał z umowy o współpracy z dnia 03.01.2003 r., dotyczącej rozliczenia i partycypacji w kosztach obsługi grupy "M" z 2004 r. W związku z powyższym Spółka wystawiła w dniu 31.12.2005 r. fakturę VAT Nr 412/UPHT/2005 r. dotyczącą kosztów grudnia 2004 roku - na kwotę netto 201.430,56 zł (VAT: 44.314,72 zł) z datą sprzedaży 31.12.2004 r.Jednocześnie w miesiącu styczniu 2006 r. do Spółki wpłynęła faktura kosztowa nr 2328/AUI/2005 r. wystawiona w dniu 31.12.2005 r. przez kontrahenta świadczącego usługi marketingowe na rzecz Spółki - na kwotę netto 79.481,49 zł (VAT: 17.485,93 zł) za obsługę marketingową i obsługę sprzedaży wg umowy z dnia 01.10.2004 r. za miesiące X, XI, XII 2004 r. Jak wynika z wyjaśnień Spółki, kontrahent ten omyłkowo nie obciążył Spółki PHT za usługi wykonane w 2004 roku.

W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu za 2004 r. kwotę netto 79.481,49 zł wynikającą z faktury VAT nr 2328/AUI/2005 r. wystawionej w dniu 31.12.2005 r.?

2. Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę 201.430,56 zł wynikającą z faktury VAT 412/UPHT/2005 r.?

3. Czy Spółka ma obowiązek dokonania korekty CIT-8 za 2004 r.?

Zdaniem Spółki w sytuacji będącej przedmiotem zapytania ujętego w pkt. od 1. do 3. Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-8 za rok 2004 zaliczając do przychodów podatkowych kwotę netto 201.430,56 zł wynikającą z faktury VAT Nr 412/UPHT/2005 r., dokumentującą sprzedaż usług za grudzień 2004 roku, jak również powinna zwiększyć koszty uzyskania przychodu o kwotę 79.481,49 zł wynikającą z faktury VAT nr 2328/AUI/2005 r. Spółka deklaruje uiścić powstałe wskutek korekty deklaracji zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki zawarte we wniosku w przedmiocie prawidłowości zaliczenia przychodów z tytułu faktury VAT wystawionej w grudniu 2005 r. do przychodów roku podatkowego 2004 i wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także n a l e ż n e przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, wykonano usługę, otrzymano zapłatę za wykonane świadczenie.

Uwzględniając, że przepis powyższy określa moment uzyskania przychodu we wszystkich (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 12 ust. 3 c i 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie występujących w przedmiotowej sprawie) sytuacjach wynikających z działalności gospodarczej, należy uznać, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przychód powstanie nie później, niż w ostatnim dniu miesiąca w którym wykonano usługę, nawet jeśli jeszcze nie uzyskano za nią zapłaty. Skoro wykonanie usługi nastąpiło w grudniu 2004 roku, powinna ona być przychodem należnym grudnia 2004 roku, nawet jeśli zapłaty za tę usługę jeszcze nie otrzymano. Powołany wyżej przepis art. 12 ust. 3 formułuje bowiem zasadę "przychodu należnego", zgodnie z którą jeśli podatnik nie otrzymał jeszcze zapłaty w związku z wykonanym świadczeniem (usługą), to i tak powstanie u niego przychód - nie jako faktycznie uzyskany, ale jako należny.

Z uwagi na okoliczności przedstawione we wniosku uzasadnione jest zaliczenie przez Spółkę przychodu udokumentowanego fakturą VAT wystawioną w grudniu 2005 r., dotyczącą obsługi kontrahenta Spółki, tj. grupy "M" w 2004 r. do przychodów roku podatkowego 2004, w którym wykonano usługę. W związku z powyższym, zdaniem tut. organu podatkowego, stanowisko Spółki w zakresie dokonania korekty uprzednio złożonego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2004 w części dotyczącej przychodów związanych z przedmiotową fakturą należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. Podkreślenia wymaga fakt, iż Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, poprzez wydanie niniejszej interpretacji nie dokonuje oceny merytorycznej prawidłowości zaliczenia do przychodów podatkowych kwot wynikających z określonej faktury VAT, o nr 412/UPHT/2005 r., wystawionej w dniu 31.12.2005 r., ponieważ oceny takiej można dokonać jedynie w wyniku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego i nie jest to przedmiotem zapytania.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie korekty kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2004 (pytanie 1.) oraz w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnymi postanowieniami.
Słowa kluczowe: korekta zeznania, moment powstania przychodów, przychody należne
Data aktualizacji: 01/07/2011 14:56:04

Czy zakup wierzytelności przez X jest usługą podlegającą VAT i czy korzysta ze zwolnienia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jako następca prawny po zmarłym ojcu, mam prawo do księgowania w koszty uzyskania przy...

Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2007 r. (wpływ do tut. Urzędu ) uzupełnionego w dniu...

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony z duplikatów faktur?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawieart. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie...

Sposób dokumentowana i rozliczania świadczeń o charakterze rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT w zakresie wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur proforma onlineCzy podlega zwolnieniu od podatku darowizna rachunku oszczędnościowo-kredytowego w Kasie Mieszkaniowej na rzecz synaOtrzymywanie faktury elektronicznejSposób rozliczenia na fakturze VAT RR opłat przekazywanych na Fundusz Promocji Mięsa przez rolnikaJaką podstawę do opodatkowania należy przyjąć wystawiając fakturę wewnętrzną dokumentującą import usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.