Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Obowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 2005 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.01.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w części dotyczącej zaliczenia do przychodów roku podatkowego 2004 kwot wynikających z faktury VAT wystawionej w grudniu 2005 r. oraz korekty zeznania CIT-8 za 2004 rok w tym zakresie (pytanie 2. i 3.)

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, uzupełnionego pismem z dnia 16.03.2006 r. (data wpływu 23.03.2006 r.) wynika, iż Spółka w miesiącu grudniu 2005 roku przeanalizowała wszystkie umowy współpracy ze swoimi kontrahentami. W wyniku inwentaryzacji ujawniono, że Spółka nie obciążyła kosztami swojego kontrahenta w grudniu 2004 r. Obowiązek obciążenia kosztami wynikał z umowy o współpracy z dnia 03.01.2003 r., dotyczącej rozliczenia i partycypacji w kosztach obsługi grupy "M" z 2004 r. W związku z powyższym Spółka wystawiła w dniu 31.12.2005 r. fakturę VAT Nr 412/UPHT/2005 r. dotyczącą kosztów grudnia 2004 roku - na kwotę netto 201.430,56 zł (VAT: 44.314,72 zł) z datą sprzedaży 31.12.2004 r.Jednocześnie w miesiącu styczniu 2006 r. do Spółki wpłynęła faktura kosztowa nr 2328/AUI/2005 r. wystawiona w dniu 31.12.2005 r. przez kontrahenta świadczącego usługi marketingowe na rzecz Spółki - na kwotę netto 79.481,49 zł (VAT: 17.485,93 zł) za obsługę marketingową i obsługę sprzedaży wg umowy z dnia 01.10.2004 r. za miesiące X, XI, XII 2004 r. Jak wynika z wyjaśnień Spółki, kontrahent ten omyłkowo nie obciążył Spółki PHT za usługi wykonane w 2004 roku.

W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu za 2004 r. kwotę netto 79.481,49 zł wynikającą z faktury VAT nr 2328/AUI/2005 r. wystawionej w dniu 31.12.2005 r.?

2. Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę 201.430,56 zł wynikającą z faktury VAT 412/UPHT/2005 r.?

3. Czy Spółka ma obowiązek dokonania korekty CIT-8 za 2004 r.?

Zdaniem Spółki w sytuacji będącej przedmiotem zapytania ujętego w pkt. od 1. do 3. Spółka powinna dokonać korekty deklaracji CIT-8 za rok 2004 zaliczając do przychodów podatkowych kwotę netto 201.430,56 zł wynikającą z faktury VAT Nr 412/UPHT/2005 r., dokumentującą sprzedaż usług za grudzień 2004 roku, jak również powinna zwiększyć koszty uzyskania przychodu o kwotę 79.481,49 zł wynikającą z faktury VAT nr 2328/AUI/2005 r. Spółka deklaruje uiścić powstałe wskutek korekty deklaracji zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z należnymi odsetkami.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki zawarte we wniosku w przedmiocie prawidłowości zaliczenia przychodów z tytułu faktury VAT wystawionej w grudniu 2005 r. do przychodów roku podatkowego 2004 i wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także n a l e ż n e przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym: wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, wykonano usługę, otrzymano zapłatę za wykonane świadczenie.

Uwzględniając, że przepis powyższy określa moment uzyskania przychodu we wszystkich (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 12 ust. 3 c i 3 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - nie występujących w przedmiotowej sprawie) sytuacjach wynikających z działalności gospodarczej, należy uznać, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przychód powstanie nie później, niż w ostatnim dniu miesiąca w którym wykonano usługę, nawet jeśli jeszcze nie uzyskano za nią zapłaty. Skoro wykonanie usługi nastąpiło w grudniu 2004 roku, powinna ona być przychodem należnym grudnia 2004 roku, nawet jeśli zapłaty za tę usługę jeszcze nie otrzymano. Powołany wyżej przepis art. 12 ust. 3 formułuje bowiem zasadę "przychodu należnego", zgodnie z którą jeśli podatnik nie otrzymał jeszcze zapłaty w związku z wykonanym świadczeniem (usługą), to i tak powstanie u niego przychód - nie jako faktycznie uzyskany, ale jako należny.

Z uwagi na okoliczności przedstawione we wniosku uzasadnione jest zaliczenie przez Spółkę przychodu udokumentowanego fakturą VAT wystawioną w grudniu 2005 r., dotyczącą obsługi kontrahenta Spółki, tj. grupy "M" w 2004 r. do przychodów roku podatkowego 2004, w którym wykonano usługę. W związku z powyższym, zdaniem tut. organu podatkowego, stanowisko Spółki w zakresie dokonania korekty uprzednio złożonego zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2004 w części dotyczącej przychodów związanych z przedmiotową fakturą należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. Podkreślenia wymaga fakt, iż Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, poprzez wydanie niniejszej interpretacji nie dokonuje oceny merytorycznej prawidłowości zaliczenia do przychodów podatkowych kwot wynikających z określonej faktury VAT, o nr 412/UPHT/2005 r., wystawionej w dniu 31.12.2005 r., ponieważ oceny takiej można dokonać jedynie w wyniku kontroli podatkowej bądź postępowania podatkowego i nie jest to przedmiotem zapytania.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że interpretacja co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie korekty kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2004 (pytanie 1.) oraz w przedmiocie podatku od towarów i usług zostanie udzielona odrębnymi postanowieniami.
Słowa kluczowe: korekta zeznania, moment powstania przychodów, przychody należne
Data aktualizacji: 01/07/2011 14:56:04

Czy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT z faktury w...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22. 09. 2006r. w sprawie interpretacji co do...

Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 lipca 2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada...

Czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek kontroli, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różny widok na ekranie faktury elektronicznej u wystawcy i odbiorcy nie stanowi naruszenia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie dokumentowania zwrotów zakupionego sprzętu elektronicznego oraz prawa do odlicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących projektu pn. Połączenie - węzeł z ulicąTraktowanie odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób prawnychZdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniuGdy oryginał faktury zaginieWystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.