Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Od jakiego limitu przychodów z działalności gospodarczej Spółki należy zaprowadzić księgi rachunkowe?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 18 października 2007r.) uzupełnionym 10 stycznia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2008 r. ksiąg rachunkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2008 r. ksiąg rachunkowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z dnia 3 stycznia 2008r. wezwano do jego uzupełnienia, co nastąpiło 10 stycznia 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka cywilna prowadzi w 2007r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczą w 2007r. roku kwoty 800.000 euro. W miesiącu czerwcu 2007r. uzyskano przychody ze sprzedaży środka trwałego (budynku) w wysokości 5.700.000 zł netto, a więc przychody podatkowe przekroczą łącznie kwotę 800.000 euro. Ww. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosą w roku bieżącym około 300.000 zł. W latach poprzednich przychody wynosiły około 600.000 zł.Ponadto do końca miesiąca czerwca 2007r. (w którym nastąpiła wspomniana sprzedaż budynku) Spółka składała się z trzech wspólników, posiadających odpowiednio udziały : 25%, 25% i 50%. Od miesiąca lipca 2007 roku wspólnik posiadający 50% udziału wystąpił ze spółki cywilnej

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka cywilna zobowiązana będzie od dnia 1 stycznia 2008r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zdaniem wnioskodawcy - zgodnie z ustawą o rachunkowości, która przy obliczaniu przy-chodów netto ze sprzedaży uwzględnia jedynie przychody ze sprzedaży towarów, produk-tów i operacji finansowych natomiast nie uwzględnia pozostałych przychodów operacyj-nych, a więc między innymi przychodów ze sprzedaży środków trwałych - Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia od 2008r. ksiąg rachunkowych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cy-wilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i roz-chodów, zwaną dalej księgą, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgod-nie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podsta-wy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niema-terialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyza-cyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Stosownie do zapisu art. 24a ust. 4 ww. ustawy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunko-wych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 tej ustawy za poprzedni rok podatkowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunko-wości (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm. ) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, zobowiązane są do pro-wadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania przepisów powyższej ustawy, jeżeli ich przy-chody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. Przy czym, kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku po-przedzającego rok podatkowy (art. 24a ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym i art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest identyczny w przepisach podatkowych i rachunkowych.

Różne są jednakże definicje przychodów formułowane na potrzeby tych dwóch ustaw. Podatkowa definicja przychodów jest szersza od definicji zawartej w ustawie o rachunko-wości. Bowiem w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fi-zycznych, przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są kwoty należne, choć-by nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzie-lonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodat-kowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przy-chód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodami z działalności gospodarczej są również przychody wymienione w art. 14 ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na które składają się między innymi, wymienione w pkt 1 tego przepisu, przychody z odpłatnego zbycia wykorzysty-wanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spół-dzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nie-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z za-strzeżeniem ust. 2c.Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od tego, czy w poprzed-nim roku podatkowym prowadzili podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy też księgi rachunkowe, w kwestii obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych związani są treścią powołanego uprzednio art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyraźnie wskazuje, że do obliczenia wysokości limitu przychodów, któ-rego przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy stosować definicję przychodów zawartych w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Przy czym w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, ww. limit przychodów, którego przekroczenie rodzi obowiązek prowadzenia ksiąg rachun-kowych, odnosić należy do przychodów uzyskanych przez spółkę cywilną, a nie przez jej poszczególnych wspólników, co bezpośrednio wynika z treści cyt. art. 24a ust. 4 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić na-leży, iż skoro w 2007r. przychody spółki cywilnej, tj. łączne przychody wspólników tej-że spółki w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obejmujące, jak wskazano powyżej, również przychody z dokonanej w 2007r. sprzedaży nieruchomości) przekroczyły kwotę równowartości w walucie polskiej 800.000 euro, to spółka jest obwiązana prowadzić w roku 2008 księgi rachunkowe.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zważywszy na fakt, iż jak wynika z wniosku wnioskodawcą jest Spółka Cywilna, niniejsza interpretacja stosownie do postanowień między innymi art. 14k Ordynacji podatkowej jest wiążąca tylko dla tego podmiotu, co oznacza, iż nie wywołuje bezpośrednio skutków dla wspólników Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego, księgi rachunkowe, przychód, ustalanie
Data aktualizacji: 02/01/2013 12:00:01

Czy wstępną opłatę leasingową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania zaliczek wpłaconych p...

Wnioskodawca poinformował, że prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży podłoża pod uprawę pieczarek oraz w zakresie świadczenia usług turystycznych, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. Na poczet sprzedaży podłoża pod uprawę...

Czy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) oraz art. 8 ust. 1, art. 19, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

CIT w zakresie możliwości stosowania wskazanych kursów waluty dla ustalenia różnic kursowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze zakupu ku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można pomniejszyć przychód ze sprzedaży towarów (leków) o udzielone bonifikaty?Urząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67Dokumentowanie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystegoCzy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawarte w przedmiotowych fakturach korygujących?Dotyczy rozliczenia VAT i wystawienia faktury w sytuacji wykonania dla firmy szwedzkiej nadruku na plastikowych podkładach
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.