Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczanie podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.09.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej emituje wskazania sponsorskie fundatorów nagród w audycjach emitowanych na antenach telewizji. Z tytułu wyemitowanych wskazań wystawia dla sponsora faktury VAT. Sponsor wystawia dla Spółki fakturę VAT za ufundowane na rzecz uczestnika audycji nagrody. Faktury takie są ujmowane w księgach Spółki, a ich rozliczenie polega na wzajemnej kompensacie należności i zobowiązań. VAT wykazany w fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę jest ujmowany w deklaracji VAT-7 jako VAT należny i odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Natomiast VAT naliczony zawarty w fakturach wystawianych przez sponsora nie podlega odliczeniu i obciąża koszty funkcjonowania Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy sposób rozliczenia wskazany powyżej jest dla niego niekorzystny i o ile nie kwestionuje on obowiązku wystawiania faktur VAT za wyemitowane wskazania sponsorskie, to niemożność odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach sponsora, w opinii Strony, nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o VAT. Zdaniem Spółki okoliczność, iż nagrody nie są zwracane sponsorowi w sytuacjach, w których nie dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu lub osoba fizyczna odmówi ich przyjęcia, oznacza de facto, iż Spółka ma prawo dysponować nagrodami jak właściciel, czyli odliczać VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty oraz zwrotu podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepis ten nie znajduje zastosowania w stosunku do wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów; wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środka trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku; wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. W związku z powyższym w sytuacjach, w których Wnioskodawca nabywa dany towar (z treści wniosku wynika, że Spółka nabywa prawo do rozporządzania jak właściciel towarami) i spełnione są ww. warunki to Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących sprzedaż.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego podkreśla, iż nie jest uprawniony do dokonania oceny prawnej czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sponsorzy fundujący nagrody dokonują dostawy towarów za wynagrodzeniem na rzecz Podatnika oraz czy właściwie wystawiane są przez nich faktury VAT. W tym względzie Naczelnik Urzędu oparł się na stanie faktycznym opisanym przez Stronę, w szczególności na stwierdzeniu, iż nabywa ona prawo do rozporządzania towarami (nagrodami). Należy przy tym zauważyć, iż jest to odmienna sytuacja od tej, która była przedmiotem zapytania Spółki w maju 2004 r. oraz w czerwcu 2004 r., a przez to również oceny Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w pismach z dnia 23.06.2004 r. oraz z dnia 30.08.2004 r.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: nagrody w konkursach, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek należny, podatek naliczony
Data aktualizacji: 11/12/2012 06:38:44

Czy podatek od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jest rozliczany w momenc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2007...

Wątpliwości Podatnika dotyczą wyceny faktury korygującej dokumentującej wewnątrzwspólnotow...

Podatnik podaje, iż dokonuje zakupu towarów produkowanych w Niemczech, czyli wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Zakupy te są dokumentowane fakturami wystawianymi przez zagranicznego kontrahenta w walucie EURO. Spółka w miesiącu marcu 2005 r...

Pytanie dotyczy wystawiania faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.), uzupełniony pismem z dnia...

Czy otrzymanie noty księgowej za wypłacone premie pieniężne skutkuje obowiązkiem wystawien...

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z...

Dot. zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzws...

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za paliwo służące do napędu motocykla, wykorzystywanego do działalności opodatkowanej?Czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pieniężnych w walucie obcejBiurokracja fakturowa, czyli o podpisach i pieczątkachW jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MP
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.