Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczanie podatku VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 19.09.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedłożonego wniosku wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej emituje wskazania sponsorskie fundatorów nagród w audycjach emitowanych na antenach telewizji. Z tytułu wyemitowanych wskazań wystawia dla sponsora faktury VAT. Sponsor wystawia dla Spółki fakturę VAT za ufundowane na rzecz uczestnika audycji nagrody. Faktury takie są ujmowane w księgach Spółki, a ich rozliczenie polega na wzajemnej kompensacie należności i zobowiązań. VAT wykazany w fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę jest ujmowany w deklaracji VAT-7 jako VAT należny i odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Natomiast VAT naliczony zawarty w fakturach wystawianych przez sponsora nie podlega odliczeniu i obciąża koszty funkcjonowania Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy sposób rozliczenia wskazany powyżej jest dla niego niekorzystny i o ile nie kwestionuje on obowiązku wystawiania faktur VAT za wyemitowane wskazania sponsorskie, to niemożność odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach sponsora, w opinii Strony, nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o VAT. Zdaniem Spółki okoliczność, iż nagrody nie są zwracane sponsorowi w sytuacjach, w których nie dojdzie do rozstrzygnięcia konkursu lub osoba fizyczna odmówi ich przyjęcia, oznacza de facto, iż Spółka ma prawo dysponować nagrodami jak właściciel, czyli odliczać VAT z faktur otrzymanych od sponsora za ufundowane nagrody.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług (dalej ustawa) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty oraz zwrotu podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepis ten nie znajduje zastosowania w stosunku do wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów; wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środka trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku; wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane. W związku z powyższym w sytuacjach, w których Wnioskodawca nabywa dany towar (z treści wniosku wynika, że Spółka nabywa prawo do rozporządzania jak właściciel towarami) i spełnione są ww. warunki to Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących sprzedaż.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego podkreśla, iż nie jest uprawniony do dokonania oceny prawnej czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług sponsorzy fundujący nagrody dokonują dostawy towarów za wynagrodzeniem na rzecz Podatnika oraz czy właściwie wystawiane są przez nich faktury VAT. W tym względzie Naczelnik Urzędu oparł się na stanie faktycznym opisanym przez Stronę, w szczególności na stwierdzeniu, iż nabywa ona prawo do rozporządzania towarami (nagrodami). Należy przy tym zauważyć, iż jest to odmienna sytuacja od tej, która była przedmiotem zapytania Spółki w maju 2004 r. oraz w czerwcu 2004 r., a przez to również oceny Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w pismach z dnia 23.06.2004 r. oraz z dnia 30.08.2004 r.

Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: nagrody w konkursach, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek należny, podatek naliczony
Data aktualizacji: 11/12/2012 06:38:44

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT mieszkańcom, którzy partycypują w budowie danej in...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i...

Urząd Skarbowy Słupsk 76-200 ul. Szczecińska 59

Zasięg terytorialny miasta Ustka, miasto na prawach powiatu - Słupsk gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka powiaty słupski województwo pomorskie Konta bankowe CIT...

Urząd Skarbowy Środa Śląska 55-300 ul. Oławska 5A

Zasięg terytorialny miasta gminy Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin powiaty średzki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740044862221000000 VAT 11101016740044862222000000 PIT 58101016740044862223000000 budżetowe...

Rozliczenie transakcji eksportu części samochodowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie miejsca świadczenia, obowiązku podatkowego oraz wystawienia faktury z tytułu św...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kamień Pomorski 72-400 ul. Mieszka I 5BDot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychW jakiej formie powinno nastąpić potwierdzenie przez nabywcę usługi odbioru faktury korygującej ?Opodatkowanie premii wypłacanych pieniężnych dla kontrahentówCzy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeżeli usługa była wykonana w Słowacji?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.