Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Panem - jako inwestorem, a spółką, wykupił Pan lokal w hotelu przeznaczonym na wynajem. Wykupienie tego lokalu nastąpiło z Pana środków własnych, kredytowanych przez bank w rachunku osobistym. W miarę postępującej budowy dokonywał Pan płatności w ratach, a na każdą wpłaconą ratę wystawiane były faktury. Faktury te dotyczą okresu od dnia 26 czerwca 2006 r. do dnia 12 lutego 2008 r.

Budowa hotelu z lokalami na wynajem do chwili obecnej nie została zakończona i nie nastąpiło przeniesienie własności przez sporządzenie księgi wieczystej. Obecnie chciałby Pan przenieść przedmiotową inwestycję do działalności gospodarczej. Nadmienił Pan, że w przedmiocie działalności ma zapisany wynajem lokali. Wprowadzenie tej inwestycji w zakres działalności gospodarczej polegałoby na sporządzeniu przez spółkę faktur korygujących na Pana nazwisko i wystawieniu jednej, zbiorczej faktury na wartość inwestycji, ale na nazwę Pana firmy. Wszystkie te faktury nie powodowałyby jednak przepływu środków pieniężnych. Zaciągnąłby Pan na tę inwestycję kredyt w rachunku firmowym, spłacając jednocześnie kredyt zaciągnięty w rachunku osobistym.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy możliwe jest odliczenie i zwrot podatku ze zbiorczej faktury na wartość inwestycji będącej lokalem na wynajem.Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług ze zbiorczej faktury inwestycji będącej lokalem na wynajem.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania ich do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanej ustawy wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis ust. 10 pkt 1 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W ust. 13 tego artykułu postanowiono, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast w art. 88 ustawy określono przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

W myśl postanowień art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).Uregulowania zwarte w § 13 i 14 ww. rozporządzenia określają przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. I tak, zgodnie z § 13 ust. 1, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. W ust. 3 powołanego paragrafu wskazano, że przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy; zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Natomiast § 14 ust. 1 stanowi, iż fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z treści złożonego wniosku wynika, że w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do 12 lutego 2008 r. dokonywał Pan wpłat zaliczek na poczet nabycia lokalu w budynku hotelu przeznaczonego na wynajem. Przedmiotowy lokal nie miał być przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a wpłacone zaliczki pochodziły z Pana środków własnych. Obecnie zamierza Pan wprowadzić ww. inwestycję do działalności gospodarczej. We wniosku wskazano, że w związku z powyższym spółka budująca skoryguje faktury zaliczkowe wystawione na Pana nazwisko i wystawi w ich miejsce zbiorczą fakturę na Pana firmę. Czynności te nie wiązałby się z przepływem środków pieniężnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, zaś jej celem jest zweryfikowanie treści faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie wystąpiły okoliczności wymienione w powołanych wyżej przepisach rozporządzenia, uzasadniające wystawienie faktur korygujących. Z treści wniosku nie wynika bowiem, aby faktury zaliczkowe, dotyczące okresu od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 12 lutego 2008 r., potwierdzające dokonanie przedpłat, wystawione zostały w sposób błędny, jak również nie nastąpił zwrot uiszczonych przez Pana zaliczek.

Ponadto należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak i innych aktów wykonawczych niż ww. rozporządzenie, nie przewidują możliwości korygowania faktur, które w momencie ich wystawienia były prawidłowe i odzwierciedlały prawdziwy przebieg transakcji, i wystawienia w ich miejsce jednej zbiorczej faktury VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące możliwości odliczenia i zwrotu podatku zawartego w wystawionej w ten sposób zbiorczej fakturze, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać na zasadę neutralności podatku od towarów i usług, która dla podatnika przejawia się poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, tak aby nie ponosił on faktycznie ciężaru tego podatku. Oznacza to, że podatnik tego podatku biorący udział w obrocie towarami i usługami nie powinien być obciążany jego ciężarem, w sytuacji, gdy nie jest on finalnym odbiorcą tych towarów lub usług. Każdy przypadek ograniczenia wspomnianego prawa winien w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wynikać z konkretnej normy prawnej. A zatem, jeżeli brak jest przepisu szczególnego, pozbawiającego podatnika prawa do odliczenia, to nie ma prawnej możliwości do ograniczenia tego uprawnienia.

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile dokonane zakupy związane są z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a sam podmiot dokonujący odliczenia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, dysponującym fakturami potwierdzającymi nabycie towarów i usług, od których dokonuje odliczenia.

Tym samym stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie pozbawiają Pana prawa do dokonania odliczenia podatku określonego w fakturach potwierdzających zapłatę zaliczek, dotyczących inwestycji w postaci lokalu na wynajem, o ile lokal ten wykorzystywany będzie do działalności opodatkowanej i nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 88 ustawy.

Jednocześnie - w przypadku powstania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - przysługiwać Panu będzie prawo wystąpienia o zwrot tej różnicy podatku na rachunek bankowy. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności zwrotu różnicy podatku, gdyż ta może być przedmiotem oceny przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w toku prowadzonego postępowania, w związku z ubieganiem się Wnioskodawcy o zwrot tegoż podatku.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, faktura zbiorcza, korekta faktury, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/01/2013 12:00:01

Czy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obc...

W dniu 05.08.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek z prośbą o interpretację przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w niżej opisanym stanie faktycznym. Fundacja prowadzi działalność mikropożyczkową polegającą na...

Czy Wnioskodawca może zaliczyć fakturę za kurs językowy w koszty firmowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne przekazanie roweru w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podat...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art.14a 1 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 23 września 2005 r...

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy refakturowane usługi telekomunikacyjne są usługami rozliczanymi w okresach rozliczenio...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak zasadności wystawienia jednej faktury zbiorczej za miesiąc w przypadku braku sprzedaży ciągłej towarów handlowychVAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniowąPremia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winna być udokumentowana faktura VATZ jaką stawką VAT należy wystawić fakturę w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu sprzedaży eksportowej?Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD, czy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.