Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 23 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia i zwrotu podatku naliczonego zawartego w zbiorczej fakturze wystawionej w miejsce faktur zaliczkowych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Panem - jako inwestorem, a spółką, wykupił Pan lokal w hotelu przeznaczonym na wynajem. Wykupienie tego lokalu nastąpiło z Pana środków własnych, kredytowanych przez bank w rachunku osobistym. W miarę postępującej budowy dokonywał Pan płatności w ratach, a na każdą wpłaconą ratę wystawiane były faktury. Faktury te dotyczą okresu od dnia 26 czerwca 2006 r. do dnia 12 lutego 2008 r.

Budowa hotelu z lokalami na wynajem do chwili obecnej nie została zakończona i nie nastąpiło przeniesienie własności przez sporządzenie księgi wieczystej. Obecnie chciałby Pan przenieść przedmiotową inwestycję do działalności gospodarczej. Nadmienił Pan, że w przedmiocie działalności ma zapisany wynajem lokali. Wprowadzenie tej inwestycji w zakres działalności gospodarczej polegałoby na sporządzeniu przez spółkę faktur korygujących na Pana nazwisko i wystawieniu jednej, zbiorczej faktury na wartość inwestycji, ale na nazwę Pana firmy. Wszystkie te faktury nie powodowałyby jednak przepływu środków pieniężnych. Zaciągnąłby Pan na tę inwestycję kredyt w rachunku firmowym, spłacając jednocześnie kredyt zaciągnięty w rachunku osobistym.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy możliwe jest odliczenie i zwrot podatku ze zbiorczej faktury na wartość inwestycji będącej lokalem na wynajem.Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług ze zbiorczej faktury inwestycji będącej lokalem na wynajem.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku wykorzystywania ich do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanej ustawy wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Przepis ust. 10 pkt 1 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., stanowi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W ust. 13 tego artykułu postanowiono, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Natomiast w art. 88 ustawy określono przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

W myśl postanowień art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).Uregulowania zwarte w § 13 i 14 ww. rozporządzenia określają przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. I tak, zgodnie z § 13 ust. 1, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. W ust. 3 powołanego paragrafu wskazano, że przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy; zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Natomiast § 14 ust. 1 stanowi, iż fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Z treści złożonego wniosku wynika, że w okresie od dnia 27 czerwca 2006 r. do 12 lutego 2008 r. dokonywał Pan wpłat zaliczek na poczet nabycia lokalu w budynku hotelu przeznaczonego na wynajem. Przedmiotowy lokal nie miał być przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, a wpłacone zaliczki pochodziły z Pana środków własnych. Obecnie zamierza Pan wprowadzić ww. inwestycję do działalności gospodarczej. We wniosku wskazano, że w związku z powyższym spółka budująca skoryguje faktury zaliczkowe wystawione na Pana nazwisko i wystawi w ich miejsce zbiorczą fakturę na Pana firmę. Czynności te nie wiązałby się z przepływem środków pieniężnych.

Podkreślenia wymaga fakt, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, zaś jej celem jest zweryfikowanie treści faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w rozpatrywanej sprawie nie wystąpiły okoliczności wymienione w powołanych wyżej przepisach rozporządzenia, uzasadniające wystawienie faktur korygujących. Z treści wniosku nie wynika bowiem, aby faktury zaliczkowe, dotyczące okresu od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia 12 lutego 2008 r., potwierdzające dokonanie przedpłat, wystawione zostały w sposób błędny, jak również nie nastąpił zwrot uiszczonych przez Pana zaliczek.

Ponadto należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak i innych aktów wykonawczych niż ww. rozporządzenie, nie przewidują możliwości korygowania faktur, które w momencie ich wystawienia były prawidłowe i odzwierciedlały prawdziwy przebieg transakcji, i wystawienia w ich miejsce jednej zbiorczej faktury VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące możliwości odliczenia i zwrotu podatku zawartego w wystawionej w ten sposób zbiorczej fakturze, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać na zasadę neutralności podatku od towarów i usług, która dla podatnika przejawia się poprzez realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego, tak aby nie ponosił on faktycznie ciężaru tego podatku. Oznacza to, że podatnik tego podatku biorący udział w obrocie towarami i usługami nie powinien być obciążany jego ciężarem, w sytuacji, gdy nie jest on finalnym odbiorcą tych towarów lub usług. Każdy przypadek ograniczenia wspomnianego prawa winien w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wynikać z konkretnej normy prawnej. A zatem, jeżeli brak jest przepisu szczególnego, pozbawiającego podatnika prawa do odliczenia, to nie ma prawnej możliwości do ograniczenia tego uprawnienia.

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile dokonane zakupy związane są z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a sam podmiot dokonujący odliczenia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, dysponującym fakturami potwierdzającymi nabycie towarów i usług, od których dokonuje odliczenia.

Tym samym stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie pozbawiają Pana prawa do dokonania odliczenia podatku określonego w fakturach potwierdzających zapłatę zaliczek, dotyczących inwestycji w postaci lokalu na wynajem, o ile lokal ten wykorzystywany będzie do działalności opodatkowanej i nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 88 ustawy.

Jednocześnie - w przypadku powstania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - przysługiwać Panu będzie prawo wystąpienia o zwrot tej różnicy podatku na rachunek bankowy. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zasadności zwrotu różnicy podatku, gdyż ta może być przedmiotem oceny przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego w toku prowadzonego postępowania, w związku z ubieganiem się Wnioskodawcy o zwrot tegoż podatku.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura VAT, faktura zbiorcza, korekta faktury, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, zwrot podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 18/01/2013 12:00:01

Jest uzasadnienia dla konieczności dokonania korekty przedmiotowych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu dokumentujące...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Młodego Hutnika 2

Zasięg terytorialny miasta Knurów, Pyskowice, część miasta na prawach powiatu - Gliwice część północna miasta gminy Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś powiaty gliwicki województwo śląskie Konta bankowe CIT...

Czy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działajac na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 15.10.2006 r. (data wpływu do...

Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonani...

Wnioskiem z 7.07.2006r. (uzupełnionym 23.08.2006r.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Oświęcim 32-600 ul. Plebańska 2CIT - w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu wykonania dodatkowych usług inżynieryjnychKsięgowość SzczecinCzy podatnik ma obowiązek wystąpienia o unijny numer identyfikacji podatkowej i umieszczać go na fakturach wystawianych dla nabywcy angielskiego?Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.