Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup posiłków

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2009r. (data wpływu 05 lutego 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup posiłków profilaktycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 lutego 2009r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup posiłków profilaktycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na podstawie art. 232 KP oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60 poz. 279) jest zobligowany do wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych (mikroklimat zimny).

Posiłki profilaktyczne (jedno danie gorące) i napoje są wydawane nieodpłatnie. Posiłek zawiera 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczu, 15% białek, razem ok. 1000 kcal wartości energetycznej. Przygotowanie posiłków zlecane jest firmie zewnętrznej, gotowe posiłki dowożone są na teren zakładu, gdzie są wydawane przez pracownika Spółki. Firma, która dostarcza posiłki na fakturach używa symbolu PKWiU 55.52.13-00.00 - Usługi przygotowywania posiłków dla pozostałych firm i instytucji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktura stwierdzająca nabycie opisanych wyżej usług daje prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wskazuje, że obniżenie podatku należnego o naliczony jest wyłączone w sytuacji nabycia przez podatnika usług gastronomicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Spółka nabywa usługi, które są sklasyfikowane jako Usługi przygotowania posiłków dla pozostałych firm i instytucji (PKWIU 55.52 .13-00.00), a usługi gastronomiczne zaliczane są do grupy 55.3.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że zakup usług przygotowania posiłków regeneracyjnych, służący bezsprzecznie sprzedaży opodatkowanej, daje Spółce prawo do odliczenia VAT przy spełnieniu przewidzianych prawem warunków odliczenia podatku (posiadanie faktury, odliczenie w miesiącu jej otrzymania lub następnym).

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie zarówno w interpretacjach organów podatkowych (np. Drugi Urząd Skarbowy Łódź Bałuty z dnia 19.09.06 ) jak i w literaturze (Komentarz do ustawy o VAT, Z. Modzelewski, G. Mularczyk).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, ze zm.) podatnikowi, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Ograniczenie prawa do odliczenia wynikające z powyższego przepisu dotyczy usług gastronomicznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) w dziale 55 Usługi hoteli i restauracji, ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 55.3 - usługi gastronomiczne. Natomiast usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych posiadają symbol PKWiU - 55.5.

Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89. poz. 844 ze zm.) w dziale 55 - usługi hotelarskie i gastronomiczne wyróżnia obok usług gastronomicznych również usługi cateringowe - PKWiU 55.52.1.

Z powyższego wynika, iż usługa cateringu jest sklasyfikowana w PKWiU nie jako usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i dostarczania posiłków.

Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług o symbolu PKWiU 55.52.13-00.00 - Usługi przygotowywania posiłków dla pozostałych firm i instytucji, pod warunkiem jednak, iż nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem stanowisko zawarte we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nadmienia, iż z dniem 1 grudnia 2008r. na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) nastąpiła zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, które są zastosowane w niniejszej sprawie.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku naliczonego, odliczenie podatku od towarów i usług, posiłek profilaktyczny, posiłki, usługi gastronomiczne
Data aktualizacji: 07/10/2012 19:42:33

Fakturowanie - wkłady prywatne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym miesiącu Spółka powinna dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o wynikający z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy wydatki poniesione za Internet stanowią koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji...

Z pisma podatnika wynika, że poniósł on koszty z tytułu korzystania z Internetu; podatnik ma zawartą umowę z Biurem Maklerskim banku BPH na obsługę rachunku inwestycyjnego poprzez Internet (dostęp do notowań raz składanie zleceń na giełdę); opłaty...

Czy podatek naliczony wynikający z faktury za nabycie licencji podlega odliczeniu w całośc...

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: (...)...

Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą dost...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygującychCzy sprzedaż usług najmu pomieszczeń dla mieszkańców osiedla jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?Sposób dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usługKsięgowość ŁódźPodatek od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.