Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących przekazanie premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008 r. (data wpływu 25 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej przez kontrahenta - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej przez kontrahenta.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi produkcję i sprzedaż wyrobów dywanowych współpracując z wieloma kontrahentami (nabywcami). W zawieranych umowach handlowych często zawierany jest zapis, iż w przypadku, gdy nabywca zrealizuje w okresie rozliczeniowym określoną wielkość obrotów będzie mu przysługiwała premia pieniężna. Wielkość premii pieniężnej ustalona jest jako % od osiągniętej wielkości obrotów. Premie pieniężne nie są związane z konkretną dostawą i nie powodują obniżenia ceny sprzedawanych towarów. Premia ma związek z konkretnym zachowaniem nabywcy, tj. zależy od spełnienia warunków określonych w umowie. Strony transakcji są podatnikami podatku od towarów i usług. Nabywca fakt przyznania rocznej premii pieniężnej dokumentuje fakturą VAT, usługa-premia roczna, stawka 22%.

Spółka na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stanowiska organów podatkowych uznaje fakt przyznania premii rocznej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z 22% stawką i odlicza od swego podatku należnego podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez nabywcę za usługę premia roczna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka prawidłowo stosuje przepisy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług (obniżenie kwoty podatku należnego) i postępuje prawidłowo odliczając od swego podatku należnego podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej w 2008 r. przez nabywcę towarów z tytułu premii rocznej za 2007 r....

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje Jej prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej w 2008 r. przez nabywcę towarów z tytułu premii rocznej za 2007 r. Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 wskazanej ustawy, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za odpłatne świadczenie usług należy uznać, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej oraz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zatem warunkiem opodatkowania czynności jest jej odpłatny charakter oraz możliwość przypisania tej czynności cech świadczenia. Spółka wskazuje, że stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., w którym stwierdza się, że W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób, i premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach uznać należy, że premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Zatem, jeżeli usługa premia roczna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i jest to związane z czynnościami opodatkowanymi, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl postanowień art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zwrócić należy uwagę, że czynności te są odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płacone było przez nabywcę, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłacane było przez dostawcę towarów). W przypadku dostawy towarów podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów dokonanej przez dostawcę na rzecz podatnika, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Z kolei w odniesieniu do świadczonej usługi podstawą opodatkowania jest wartość wypłaconej premii pieniężnej pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zadeklarowała, iż w przypadku, gdy współpraca z kupującym będzie dla niej satysfakcjonująca przyzna premię pieniężną, biorąc pod uwagę określony poziom zakupów dokonanych przez kontrahenta. Premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez kontrahenta nabyć określonej wartości i nie są związane z żadną konkretną dostawą. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter premii pieniężnych jako wynagrodzenia za podjęcie starań w celu zwiększenia sprzedaży asortymentu dostarczanego przez podmiot wypłacający premię, bowiem z prowizyjnego charakteru wynagrodzenia wynika, że jest ono uzależnione od zachowania kontrahenta - premia wypłacana jest po osiągnięciu danego pułapu obrotów w określonym czasie, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W konsekwencji w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że premia pieniężna wypłacona z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotów w wyznaczonym okresie stanowiła wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W związku z tym należy uznać, że Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez kontrahenta, dokumentującej odpłatne świadczenie usług w zakresie o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 przy uwzględnieniu innych ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług (z wyłączeniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 21/04/2011 06:49:47

Dowód wypłaty KW (kasa wyda) online

Dokument kasowy taki jak dowód wypłaty (KW) stosowany jest w przypadku transakcji gotówkowych, służy do rejestrowania i księgowania przeprowadzonych operacji finansowych. Dowód wpłaty KW jest dokumentem ścisłego zarachowania, to znaczy, że każdy...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się z zaoytaniem czy po wpłaceniu kaucji rezerwacyjnej a przed podpisaniem...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 8 maja 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 9 maja 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535...

Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk 80-749 ul. Żytnia 4/6

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 36101011400199982221000000 VAT 83101011400199982222000000 PIT 33101011400199982223000000 budżetowe pozostałe 27101011400199982227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Czy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawiać faktury VAT przed wykonaniem usługi oraz przed fizycznym otrzymaniem zaliczki?Dokumentowanie rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystegoJak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe zakupy jeżeli Spółka na dzień otrzymania faktur VAT nie dokonała rejestracji VAT-UE ?Czy kwota opłaty za zastępstwo procesowe powinna być powiększona o stawkę podatku VAT?Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.