Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi cateringowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny:

W związku z prowadzona działalnością Wnioskodawca zorganizował w siedzibie pokaz kolekcji obuwia dla kontrahentów. Były to tzw. dni otwarte, podczas których prezentowano obuwie z najnowszej oferty Wnioskodawcy. Pracownicy prowadzili rozmowy z klientami, prezentowali obuwie, objaśniali trendy wzornictwa nowej kolekcji oraz nowoczesne, ulepszone właściwości materiałów, z których prezentowane obuwie zostało uszyte, zachęcali do zakupu, zbierali zamówienia, podpisywali umowy o współpracy. Ponieważ większość kontrahentów była zamiejscowa, Wnioskodawca zamówił obsługę cateringową (PKWiU 55.5), zatrudniając profesjonalną firmę. Obsługa cateringowa (PKWiU 55.5) polegała na zapewnieniu poczęstunku, w skład którego wchodziły: gorące danie i napoje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują bowiem wprost terminu usługi gastronomiczne, ale zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 umożliwiają ich identyfikację na podstawie klasyfikacji wydanych w oparciu o przepisy o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług istnieje wyraźny podział usług ze względu na miejsce ich świadczenia. I tak usługi, dla których miejsce spożycia posiłków jest tożsame z miejscem ich przygotowania przez usługodawcę, zostały sklasyfikowane w grupowaniu o symbolu 55.3 i obejmują usługi gastronomiczne w restauracjach, w wagonach restauracyjnych i statkach, w lokalach samoobsługowych oraz usługi gastronomiczne pozostałe. Natomiast usługi polegające na przygotowaniu i dowozie posiłków do określonego miejsca mieszczą się w grupowaniu 55.5 PKWiU pod pojęciem usług stołówkowych i cateringowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie; nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W art. 88 ust. 1 pkt 2 wskazane zostało również ogólne wyłączenie prawa do odliczenia w stosunku do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) w dziale 55 - usługi hotelarskie i gastronomiczne, ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 55.3 usługi gastronomiczne, natomiast usługi stołówkowe i cateringowe posiadają symbol PKWiU 55.5.

Powyższa klasyfikacja wskazuje, iż usługa cateringowa stanowi usługę odrębną od gastronomicznej. W powołanym przepisie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączającym prawo do odliczenia podatku naliczonego ustawodawca wymienił jedynie usługi gastronomiczne, tym samym nie zostało wykluczone prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych. Warunkiem jednak skorzystania z tego prawa jest, aby nabyte usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a wydatki poniesione w związku z ich nabyciem mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych w takiej części w jakiej nabyte usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, a wydatki poniesione w związku z ich nabyciem mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: catering, odliczenia od podatku, podatek naliczony
Data aktualizacji: 19/06/2012 21:28:30

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usłu...

Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym wniosku wynika, że Podatnik realizuje projekty badawcze, które są zamawiane i realizowane na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z treści wniosku wynika, że...

Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu, który nabył działkę i z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego - VAT z faktur od wykonawców hal i nadzoru - z uwa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kryzys na rynku spowodował obniżenie cen za audyt finansowy

Kryzys w gospodarce sprawił, że firmy szukają oszczędności dosłownie w każdym działaniu. Atrakcyjni więc dla przedsiębiorców stali się biegli rewidenci, którzy oferują najtańsze usługi. Spowodowało to, że coraz więcej specjalistów oferuje ceny...

Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacją

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur VAT za przyznane premieBiuro rachunkowe w Wałbrzychu wybierz godne zaufaniaZwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującejUznanie za import usług przejazdu przez most i autostradę na terytorium innego państwa niż terytorium krajuW jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.