Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przed rejestracją

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przed datą rejestracji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (w pierwszej składanej deklaracji VAT-7) podatku zawartego w fakturach wystawionych przed rejestracją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Do dnia 7 sierpnia 2007r. Wnioskodawca był rolnikiem ryczałtowym, natomiast w dniu 8 sierpnia 2007r. zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od miesiąca lutego 2007r. Wnioskodawca ponosił wydatki inwestycyjne związane z rozbudową chlewni, obory i gnojowni, na które posiada faktury VAT z naliczonym podatkiem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku VAT, w pierwszej składanej deklaracji VAT-7 za sierpień 2007r., ma prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach związanych z wydatkami inwestycyjnymi, wystawionych w okresie od lutego do lipca 2007r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie, kiedy będzie rozliczał faktury dotyczące działalności opodatkowanej, będzie już podatnikiem zarejestrowanym i płatnikiem podatku od towarów i usług, więc nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury. Z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika bowiem, aby do nabycia uprawnienia do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego konieczne było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami tego podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w myśl ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca do dnia 7 sierpnia 2007r. był rolnikiem ryczałtowym, natomiast w dniu 8 sierpnia 2007r. zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, rozpocznie dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utraci zwolnienie od podatku lub zrezygnuje z tego zwolnienia, obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminie przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia.

W związku powyższym, jeżeli Wnioskodawca w dniu 8 sierpnia 2007r. zrezygnował ze zwolnienia, to dopiero od dnia 1 września 2007r. nabywa status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Jeżeli wskazanym przez Wnioskodawcę okresem rozliczeniowym jest miesiąc, okresem rozliczeniowym za jaki zostanie złożona pierwsza deklaracja VAT-7 jest miesiąc wrzesień 2007r. Tak więc pierwszym Pana okresem rozliczeniowym za jaki obowiązany jest Pan rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług jest miesiąc wrzesień 2007r., a nie jak Wnioskodawca pisze we wniosku sierpień 2007r.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy są wydatki inwestycyjne związane z rozbudową chlewni, obory i gnojowni wystawione przed dniem 8 sierpnia 2007r.

W momencie poniesienia wydatków tj. w okresie luty - lipiec 2007r. Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, ponieważ korzystał ze zwolnienia przedmiotowego jako rolnik ryczałtowy z tytułu dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz świadczenia usług rolniczych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W związku powyższym nie miał możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku związanego z czynnościami opodatkowanymi na podstawie cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z wydatkami inwestycyjnymi, dotyczącymi rozbudowy chlewni, obory i gnojowni, również nie będzie miał zastosowania art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, regulujący możliwość odliczenia kwot podatku naliczonego, za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, wynikających z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia (rezygnacji z tego zwolnienia), z uwagi na fakt, iż przepis ten pozwala na objęcie spisem z natury tylko zapasów tych towarów. Tym samym należy uznać, że nie mogą być objęte tym spisem środki trwałe posiadane przez podatnika, a więc podatek naliczony w związku z ich nabyciem (rozbudową) nie może być odzyskany w trybie tego przepisu.

Jednak w kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi tej inwestycji znajdą zastosowanie przepisy art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności ust. 1, 2, 3 oraz 7.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT przepisy tego artykułu ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W myśl art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy o VAT korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Natomiast w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (ust. 4).

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o VAT korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Z powyższych przepisów wynika, iż podatnik który nabył środek trwały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nawet, jeśli jest on pierwotnie przeznaczony do działalności zwolnionej od podatku, a później nastąpi zmiana jego przeznaczenia i będzie służył do działalności opodatkowanej, to ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty wynikającej z przepisów art. 91, niezależnie od tego ile czasu upłynie od momentu zakupu, o ile oczywiście zmiana przeznaczenia nastąpi przed upływem okresu korekty. Jednak należy podkreślić, iż korekta taka dotyczyć może jedynie okresu pozostałego do końca okresu korekty i będzie obejmować jedynie proporcjonalną część kwoty podatku naliczonego.

W świetle cytowanych wyżej przepisów, do dnia 31 sierpnia 2007r. Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowych wydatków inwestycyjnych, ponieważ służyły one wyłącznie czynnościom zwolnionym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, gdy Wnioskodawca był rolnikiem ryczałtowym. Ponieważ od dnia 1 września 2007r. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, istnieje możliwość dokonania odliczenia w drodze korekty, stosownie do art. 91 ust. 1 - 3, o ile oczywiście wydatki będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Reasumując, możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy wydatkach inwestycyjnych poniesionych przed dniem 1 września 2007r. skonkretyzuje się w złożonej deklaracji VAT-7 za m-c styczeń 2008 r. w której Wnioskodawca może skorzystać z prawa do odliczenia przedmiotowych wydatków inwestycyjnych w części wydatków służących czynnościom opodatkowanym wykonywanym w roku 2007. Prawo to będzie kontynuowane w kolejnych latach mając na uwadze powyższe przepisy, przy jednoczesnym uwzględnianiu przepisów art. 91 ust. 4 - 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących na dzień wydania niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako rolnik ryczałtowy, wybierający od dnia 1 września 2007r. status czynnego podatnika podatku VAT, ma możliwość dokonania korekty podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem 1 września 2007r., nieodliczonego w związku rozbudową chlewni, obory i gnojowni, zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych po dniu 1 września 2007r. podlega odliczeniu na zasadach ogólnych, uregulowanych w szczególności w art. 86 i 88 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: korekta, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia, rejestracja
Data aktualizacji: 23/04/2011 17:24:46

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od faktur zakupu w trakcie realizacji inw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka prawidłowo rozlicza otrzymywane premie pieniężne?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikająceg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie zastosowania właściwej stawki przy opodatkowaniu wynajmu sali sportowej i boisk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, nato...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek z faktury na zakup auto alarmu z awaryjnym zasilaniem wraz z jego montażem może być odliczony w całości?Opodatkowanie premii pieniężnej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących świadczenie ww. usługPrawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług reklamy związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowanąZwolnienie z opodatkowania wygranej z zagranicznego zakładu bukmacherskiego działającego poprzez InternetOpodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahenta
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.