Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Odliczenie podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.04.2008r. (data wpływu 14.04.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma Kkk. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą artykułów spożywczych znajdujących się w ofercie handlowej. W tym celu Spółka zawiera ze swoimi klientami porozumienia, umowy handlowe, w których określone zostają warunki współpracy. W ramach przedmiotowych umów Wnioskodawca zobowiązuje się do dostarczenia klientom (nabywcom) towarów, natomiast klienci do świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług promocyjno - marketingowych. Strony otrzymują stosowne wynagrodzenie (podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ponadto umowy te nakładają na Wnioskodawcę obowiązek przekazania na rzecz kontrahenta premii pieniężnych liczonych od niezależnie zrealizowanego obrotu netto towarami w okresie obowiązywania umowy. Okresy rozliczenia nie są ujęte jednolicie, co oznacza, że w praktyce premie pieniężne (bonusy) dla poszczególnych odbiorców są ustalane za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółka otrzymuje od kontrahenta fakturę VAT, w której dokumentowana jest wysokość udzielonej premii pieniężnej powiększonej o 22% podatku od towarów i usług. Spółka tym samym przyjęła wykładnię przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wyrażoną w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 zgodnie z którym w sytuacjach, w których podatnicy kształtują swoje wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu określonego poziomu obrotów z dostawcą, dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób oraz premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, w takich przypadkach należy uznać, że wypłacana premia pieniężna związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest odliczanie podatku od towarów i usług od faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem premii pieniężnych przez Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy premia pieniężna przyznana przez Spółkę stanowi wynagrodzenie za określone efekty współpracy handlowej pomiędzy Spółką a kontrahentami / dystrybutorami towarów i nie stanowi po stronie Wnioskodawcy jako wypłacającego premię, czynności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego.

Zdaniem Spółki obowiązek taki istnieje po stronie otrzymującego premię, a usługa przez niego świadczona winna zostać udokumentowana wystawioną przez niego fakturą VAT. Wnioskująca Spółka w takim przypadku jako odbiorca usługi ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.

Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisów art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Wynika z powyższego, że wypłacona premia pieniężna na podstawie umowy z kontrahentami nie ma charakteru dobrowolnego, a jest ściśle związana z określonym zachowaniem nabywcy towarów i tym samym mieści się w definicji art.8 ust. 1 powołanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przy czym przez dostawę towarów zasadniczo rozumie się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Rozpatrując powołane wyżej przepisy uznać należy, iż każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a za wykonanie usługi winno być wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych są uzależnione od wielu czynników, m. in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadkach gdy wypłacona premia pieniężna związana jest z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Taka premia pieniężna (rabat) ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku przyznawana premia pieniężna (rabat) winna być dokumentowana fakturą korygującą zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95 poz. 798).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacana premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka na mocy zawartych z dystrybutorami porozumień, umów handlowych zobowiązała się do wypłaty premii pieniężnych, które są uzależnione od osiągniętego obrotu towarami Spółki w okresie obowiązywania umowy. Premie pieniężne mogą być naliczane w stosunku miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Należy zatem uznać, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania odbiorcy. Otrzymanie przedmiotowej premii będzie rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie odbiorcy w stosunku do Spółki. Zachowanie odbiorcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz Spółki. Jako zapłatę za wykonaną usługę odbiorca otrzyma premię pieniężną. W świetle powyższego zachowanie kontrahenta, należy uznać za świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy i opodatkować podatkiem od towarów i usług za zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W związku z powołanym wyżej przepisem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych na okoliczność wypłacanych premii pieniężnych, które stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że zakup tych usług może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku od towarów i usług, premia pieniężna, świadczenie usług, zakres opodatkowania
Data aktualizacji: 27/12/2012 21:00:01

Czy faktury korygujące dot. opłat za wieczyste użytkowanie stanowią podstawę do zmniejszen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakiej wysokości należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zwrotu przez Brokera P. cz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenia czy umowy o pracę podlegają ustawie o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej w 2004 r. jeżeli towar otrzymano w...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie Strony z dnia 24.09.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 13Czy prawidłowe jest wystawianie faktur z 22% podatkiem VAT dla Spółki zagranicznej?Czy Wnioskodawca po otrzymaniu oryginału faktury VAT dokumentującej opisaną we wniosku transakcję ma prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury?Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznejJak wystawić fakturę za Google AdSense?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.